Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Olkusz
32-300  Olkusz  ul. Rynek 1
tel. /32/  626-01-00

 

 

działając  na  podstawie   art.11 ust.1 pkt  2,  ust.2  oraz  art.13  ustawy  z  dnia 24  kwietnia  2003r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  (Dz. U. Nr  96  poz.873  z  późn. zm.)  ogłasza otwarty  konkurs  ofert  na:


realizację   zadań   własnych  gminy  z  zakresu  kultury,  turystyki  i  współpracy  ze  społecznościami  lokalnymi  innych  państw  w   formie   powierzenia   pn.:

1.  Utrzymanie  i  popularyzacja  muzeów  w  Olkuszu,

2.  Współpraca  ze  społecznościami  lokalnymi  innych  państw,

3.  Przedsięwzięcia  kulturalne,

4.  Przedsięwzięcia  upowszechniające  turystykę,

5.  Przedsięwzięcia  kulturalne  dla  osób  niepełnosprawnych.


Wysokość  środków  publicznych  przeznaczonych  na  realizację  zadania nr 1  w  2011r. wynosiła  10.000 zł.,  w roku 2012r.  wynosi 10.000 zł.


Wysokość  środków  publicznych  przeznaczonych  na  realizację  zadania nr 2  w 2011r. wynosiła  8.000 zł.,  w roku 2012  wynosi 8.000 zł.


Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania nr 3 w roku 2011 wynosiła 12.000 zł., w roku 2012 wynosi 20.000 zł.


Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania nr 4 w roku 2011 wynosiła 15.000 zł., w roku 2012 wynosi 10.000 zł.


Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania nr 5 w roku 2011 wynosiła 10.000 zł., w roku 2012 wynosi 10.000 zł.


Oferentami  mogą  być:  organizacje  pozarządowe, którymi są:

a/ niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach  publicznych,

b/ niedziałające w celu osiągnięcia zysku,

- osoby prawne lub jednostki organizacyjne  nieposiadające  osobowości prawnej,  którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia,

c/ stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

d/ spółdzielnie socjalne,

e/ spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U.Nr 127 z 2010r. poz.857), które:

- nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, działające na terenie Gminy Olkusz.   wymienione w  art.3 ust.3  ustawy  z  dnia 24  kwietnia 2003r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie,  oraz  jednostki  organizacyjne  podległe  organom  administracji  publicznej  lub  przez  nie  nadzorowane,  działające  na  terenie  Gminy  Olkusz.


Zasady   przyznawania    dotacji,  termin   i  warunki  realizacji  zadania   publicznego,  tryb i kryteria stosowane  przy  wyborze ofert, określone  zostały  w  Zarządzeniu  Nr 0050.935.2012   Burmistrza  Miasta i Gminy Olkusz  z  dnia 07.03.2012r.  w  sprawie:   ogłoszenia   otwartego  konkursu  ofert   na   realizację  zadań publicznych  z  zakresu kultury, turystyki   i  współpracy  ze  społecznościami  lokalnymi  innych  państw  oraz  powołania  Komisji  Konkursowej.


Oferty  należy  składać   w  zamkniętych  kopertach  z  dopiskiem:  „Konkurs  ofert  na  realizację  zadań  publicznych  w  roku  2012 – kultura,  turystyka  i współpraca  ze  społecznościami  lokalnymi  innych  państw”  do  dnia  10.04.2012r.  w Punkcie Podawczym  Urzędu   Miasta  i  Gminy  w  Olkuszu do godz.15.00  32-300 Olkusz   ul. Rynek 1.


Zarządzenie, o którym mowa  wyżej,  wzór oferty    są  dostępne  w  Biuletynie Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Olkuszu  oraz na stronie internetowej  Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu www.malopolska.pl/bip/olkusz.  

Wszelkich informacji   na   temat  konkursu   udziela   Wydział   Spraw  Społecznych Urzędu    Miasta   i   Gminy  w   Olkuszu    ul. Rynek 1    pok. 317    tel.  /0-32/    62 -60 -164.

 

Zarządzenie Nr 0050.935.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 07.03.2012r.

 

Załacznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.935.2012

 

Wzór oferty