Nowe zasady gospodarki odpadami

Nowe zasady gospodarki odpadami

 

Przykładowe oświadczenie składane do deklaracji - gdy w nieruchomości mieszka mniej osób niż jest zameldowanych

 

Przykładowe oświadczenie składane do deklaracji - gdy w nieruchomości mieszka więcej osób niż jest zameldowanych

 

Objaśnienia do deklaracji o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Wypowiedzenie umowy na odbiór odpadów komunalnych (wzór)

 

 

 

 

Informacja o nowych zasadach gospodarki odpadami


 

Burmistrz Miasta i Gminy w Olkuszu informuje, że dniu 26.03.2013r. Rada Miejska w Olkuszu podjęła nową uchwałę określającą szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Olkusz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwała nr XXIII/331/2013

Dodatkowo Rada Miejska w Olkuszu w dniu 26.03.2013r. podjęła również nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty (Uchwała nr XXIII/330/2013). 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Olkuszu informuje, że dniu 18.12.2012r. Rada Miejska w Olkuszu przyjęła szereg uchwał wprowadzających na terenie Miasta i Gminy Olkusz nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi, wynikające ze znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.). Uchwały te zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu  08.01.2013r.
Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Olkusz określone zostały w nowym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Olkusz (Uchwała nr XXI/300/2012
Regulamin od dnia 23.01.2013r. jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Olkusz, co oznacza, iż wiąże on zarówno mieszkańców, właścicieli nieruchomości jak i wszystkie osoby przebywające czasowo na terenie Miasta i Gminy Olkusz. Jako podstawowy akt prawa miejscowego, określa obowiązki wszystkich podmiotów, tj. gminy, właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz podmiotów świadczących usługi w zakresie gospodarki odpadami.
Od dnia 01.07.2013r. odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Olkusz prowadzony będzie przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie z Gminą. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Olkusz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi został określony w Uchwale nr XXI/304/2012

 

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty tj. 16,00 zł jeżeli odpady nie będą zbierane w sposób selektywny lub 9,50 zł jeżeli odpady zbierane będą w sposób selektywny (Uchwała nr XXI/303/2012).

 

Od 01.07.2013r. miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, ul. Rynek 1 lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu Nr 88 1240 2294 1111 0010 4938 9482, z góry bez wezwania, do 15 dnia każdego miesiąca (termin pierwszej wpłaty: do 15.07.2013r.) (Uchwała nr XXI/301/2012). 

 

Rada Miejska w Olkuszu określiła również wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Uchwała nr XXI/302/2012).   
Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązani są złożyć deklarację Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz w terminie:
• do 30 kwietnia 2013 r. – w przypadku pierwszej deklaracji,
• 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
• 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki opłaty.

 

W przypadku nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych, powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

 

Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
W przypadku gdy podana liczba osób zamieszkałych jest inna niż liczba osób zameldowanych, do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający zamieszkanie poza miejscem zameldowania (np. dokument czasowego zameldowania pod innym adresem, oświadczenie ze wskazaniem aktualnego adresu zamieszkania, aktualną legitymację studencką, itp.).

 

W przypadku budynków wielolokalowych (bloki), w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości dot. m.in. składania deklaracji oraz wnoszenia opłat wykonuje Zarządca tych nieruchomości (np. spółdzielnie mieszkaniowe, PGK, wspólnoty mieszkaniowe) lub właściciele lokali jeżeli zarząd nie został wybrany.

 

Jednocześnie Burmistrz Miasta i Gminy przypomina właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, o konieczności rozwiązania dotychczasowych umów z przedsiębiorcami odbierającymi odpady przed dniem 01.07.2013r. – zgodnie z terminami ich rozwiązania (określonymi w umowach).

 

Odbiór odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej (w tym odpadów komunalnych) nadal odbywać się będzie na podstawie indywidualnych umów z firmami wywozowymi, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Olkusz.

 

Jeżeli w budynku mieszkalnym znajdują się lokale, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, prowadzący tą działalność jest zobowiązany do posiadania oddzielnej umowy na odbiór odpadów komunalnych powstających w wyniku prowadzenia tej działalności.

 

 

Informacja o nowych zasad gospodarki odpadami

Nowe zasady gospodarki odpadami

Nowe zasady gospodarki odpadami

Nowe zasady gospodarki odpadami

 

 

Informacja Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu w sprawie okresowej zmiany sposobu dezynfekcji wody pitnej na Stacji Uzdatniania Wody w Olkuszu.

Obywatel.gov.pl - informacje i usugi przyjazne obywatelom Olkusz Wspiera Przedsibiorczo - serwis dotyczcy rozwoju przedsibiorczoci Nowe zasady  gospodarki odpadami Internatywny plan miasta i gminy Projekty nie tylko unijne Animacja projektu Zaopatrzenie w wod mieszkacw Ziemi Olkuskiej po zakoczeniu eksploatacji z przez Zakad Grniczo-Hutniczy Bolesaw Katalog olkuskiej biblioteki Powszechna Samoobrona Zintegrowany System Informacji Przestrzennej powiatu Olkuskiego Olkuskie Szlaki Ekologia w biurze - to si opaca www.visitmalopolska.pl Audioprzewodnik ISO dla obszarów metropolitalnych cyfrowy urząd EPUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Wirtualny Olkusz Praca na Czysto Gminne Centrum Zarzdzania Kryzysowego Bezpieczny straak Platforma Usug Elektronicznych ZUS
  • BIP
  • Miasta Partnerskie
  • Komunikat o stanie powietrza
  • Zwiazek Komunikacji Międzygminnej
  • Pogoda