Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Programy, dokumenty, wnioski, formularze związane z ochroną środowiska i terenów rolnych Gminy Olkusz


Informacja o Rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Olkusz

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Olkusz wraz z oświadczeniem

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Olkusz

Przedsiębiorcy posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Olkusz.

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Olkusz.

Uchwała Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Olkusz.


Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Olkusz

Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Wykaz znajdujących się na terenie miasta i gminy Olkusz firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

Gminny program usuwania wyrobów zawierających azbest.

Wniosek o nieodpłatny odbiór odpadów zawierających azbest.

Wniosek o zezwolenie na usuniecie drzew lub krzewów.

Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego

Oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przez Spółdzielnię Mieszkaniową

 


Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji