Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Programy, dokumenty, wnioski, formularze związane z ochroną środowiska i terenów rolnych Gminy Olkusz

 


 

Uchwała Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Olkusz.

Uchwała Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Olkusz.


Gminny program usuwania wyrobów zawierających azbest.

Wniosek o nieodpłatny odbiór odpadów zawierających azbest.

Wniosek o zezwolenie na usuniecie drzew lub krzewów.

Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego

Oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przez Spółdzielnię Mieszkaniową

Wniosek o rozliczenie dotacji z RPOWM - węgiel

Wniosek o rozliczenie dotacji z RPOWM - gaz

 


Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji