Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Ponad 5,5 miliona złotych przeznaczy Gmina Olkusz na przebudowę lub remonty przeszło 80 kilometrów dróg gminnych. Podobnie jak w poprzednim roku, dofinansuje również prace prowadzone na drogach powiatowych. Burmistrz Roman Piaśnik zadeklarował staroście Pawłowi Piasnemu, że pomoże finansowo w inwestycjach powiatowych.

- Dla mieszkańców nie jest ważne, która droga jest administrowana przez jaki samorząd. Dla nich najistotniejsze jest, aby poruszając się na terenie swojej gminy, mogli korzystać z dróg w przyzwoitym stanie technicznym. Z tego powodu pozytywnie odniosłem się do próśb powiatu o pomoc finansową – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Gmina Olkusz pod kątem administrowania drogami publicznymi jest przypadkiem szczególnym. W jej granicach administracyjnych znajdują się bowiem wszystkie możliwe kategorie dróg: gminne, powiatowe, wojewódzkie oraz droga krajowa. Bieżącym utrzymaniem i remontami – w myśl przepisów – zajmują się jednostki różnych szczebli – odpowiednio: Gmina Olkusz, Powiat Olkuski, Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Bez współpracy tych instytucji trudno byłoby mówić o realizacji wielu inwestycji. W 2016 roku Gmina Olkusz współfinansowała prace na drogach powiatowych w wysokości ponad 350 tys. zł. Z deklaracji burmistrza Romana Piaśnika wynika, że w nadchodzących latach wsparcie finansowe zostanie przekazane na prace przy drogach powiatowych w Żuradzie, Osieku, Witeradowie, Pazurku, Bogucinie Małym, Zimnodole, Zawadzie i na odcinku Kosmolów-Zederman. Z dużym entuzjazmem oraz deklaracją wsparcia finansowego spotkała się również inicjatywa wyprowadzenia ruchu ciężkiego z ul. 20-tu Straconych na obecną drogę przebiegającą przez Hutki.

- Mimo realizowanych na bieżąco inwestycji na drogach gminnych, widzę konieczność wspierania innych samorządów w ich zadaniach. Bez decyzji o przekazaniu środków z budżetu Gminy wiele inwestycji, np. powiatowych, w ogóle nie zostałoby zrealizowanych. Bacznie przyglądam się kondycji dróg powiatowych, widząc pilne potrzeby w tym zakresie. Deklaruję chęć ich współfinansowania, za czym idą konkretne przesunięcia środków w budżecie. O terminie rozpoczęcia prac oraz ich zakresie decydował będzie starosta – zauważa burmistrz Olkusza.  - Mając informację od starosty, że inwestycja będzie realizowana w tym roku, przygotowuję projekt uchwały dla Rady Miejskiej w Olkuszu, która akceptuje przekazanie pomocy finansowej. Czasem wnoszę do starosty o wyjaśnienie pewnych kwestii, bowiem jego plany nie odpowiadają oczekiwaniom mieszkańców – tak jest np. w Żuradzie, której mieszkańcy oczekują kontynuacji budowy chodnika przy remizie OSP oraz budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej od ronda w Olkuszu do skrzyżowania z drogą powiatową przy kapliczce. Wbrew jasno wyrażonej opinii mieszkańców starosta zapowiada inny zakres inwestycji realizowanej w bliżej nieokreślonym terminie – dodaje burmistrz Roman Piaśnik.

W pierwszych miesiącach tego roku Rada Miejska w Olkuszu, na wniosek burmistrza, zadecydowała o przekazaniu Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej w wysokości ponad 150 tys. zł na wykonanie chodników w Zimnodole oraz przy ul. Długiej w Olkuszu. Na zaplanowaną w maju sesję Rady Miejskiej przygotowywane są kolejne projekty uchwał dotyczących przekazania środków na inwestycje przy drogach powiatowych. W uzgodnienia szczegółów włączani są mieszkańcy – poprzez radnych z danego okręgu oraz przewodniczących osiedli lub sołtysów. Wnoszą oni cenne uwagi do zakresu planowanych prac.

Oprócz wsparcia finansowego inwestycji powiatowych, Gmina Olkusz przekazała w tym roku kwotę blisko 23 tys. zł na budowę połączenia drogowego pomiędzy autostradą A4 oraz Drogą Krajową 94. Zadanie współfinansowane jest w równych częściach także przez powiaty: olkuski, krakowski, chrzanowski oraz gminy Krzeszowice, Bolesław, Bukowno i Trzebinia.