Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Logotypy

Małopolska Wieś 2019 – nagroda dla sołectwa Osiek

W ramach ww. konkursu sołectwo Osiek zajęło 3. miejsce w kategorii „Niezwykła Małopolska Wieś”. Przyznana nagroda w wysokości 40 000 zł - decyzją Rady Sołeckiej – przeznaczona zostanie na realizację zadania własnego gminy Olkusz pn. „Modernizacja infrastruktury budynku szkoły w Osieku (gm. Olkusz) i jej otoczenia”. Zakupiony zostanie piec konwekcyjno-parowy do pomieszczenia kuchni szkolnej, planuje się także utwardzenie parkingu znajdującego się przed budynkiem.

Czytaj więcej...

 

Projekt „Małopolskie Talenty - I i II etap edukacji - gmina Olkusz”

Projekt konkursowy pn. „Małopolskie Talenty - I i II etap edukacji - gmina Olkusz” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu: C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów, zwanych dalej projektami konkursowym.

Całkowita wartość projektu wynosi 395 700,00 zł,  w tym wysokość dofinansowania 365 300,00 zł. Beneficjentem projektu jest Gmina Olkusz, w imieniu której działa Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu (realizator projektu) we współpracy ze szkołami podstawowymi.

Czytaj więcej...

 

Zadanie "Ławka Niepodległości dla samorządów"

Gmina Olkusz w 2018 r. uczestniczyła w Konkursie Ministra Obrony Narodowej pt. „Ławka Niepodległości dla samorządów” na realizację zadań związanych z budową pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego w formie Ławek Niepodległości – ławek pomnikowych upamiętniających 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Czytaj więcej...

 

„Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz - stworzenie nowego produktu turystycznego” 

Wartość projektu: 3 114 883,65zł

Kwota dofinansowania: 1 709 387,32

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 11 Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – spr, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – umowę o dofinansowanie pomiędzy Gminą Olkusz a Zarządem Województwa Małopolskiego zawarto w dniu 17 stycznia 2019 r.

Czytaj więcej...

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” mająca na celu Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zabezpieczenie 180 m kw. konstrukcji murów i ostańca skalnego na zamku w Rabsztynie w celu rozwoju lokalnego obszarów wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wynikiem operacji będzie 1 zabezpieczony zabytkowy obiekt budowlany służący zachowaniu dziedzictwa kulturowego.

 

Czytaj więcej...

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” mająca na celu Podniesienie atrakcyjności obszarów wiejskich oraz promowanie rozwoju przestrzennego w gminie Olkusz poprzez zagospodarowanie na pow. 12.016,34 m kw. terenów zielonych w Troksie (w formie placu zabaw, siłowni zewn., altany wypoczynkowej z elementami małej architektury, ciągów pieszych) oraz budowę 2 boisk (do piłki nożnej i koszykowej) w Kosmolowie z zastosowaniem innowacji technicznej - 2 ławek solarnych, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wynikiem operacji będą 2 odnowione centra miejscowości.

 

Czytaj więcej...

 

Projekt grantowy „Poprawa umiejętności korzystania z Internetu i e – usług wśród mieszkańców gminy Olkusz”

Gmina Olkusz, w imieniu której działa Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu realizuje projekt grantowy pn. „Poprawa umiejętności korzystania z Internetu i e – usług wśród mieszkańców gminy Olkusz” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Grant przyznany został przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu (Operator/ Beneficjent projektu pn.  „NOWA ERA KOMPUTERA – poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usług”).

 

Czytaj więcej...

 

Projekt „Modernizacja budynku terapeutycznego wraz z kształtowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne w Olkuszu – zadania 7.1, 7.2, 7.3, 13.1, 21 w GPR”          

Części składowe projektu:

7.1 Kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach rewitalizacji - boisko wielofunkcyjne

7.2  Zagospodarowanie terenów wokół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu w ramach rewitalizacji - siłownia zewnętrzna

7.3 Kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach rewitalizacji - Boisko do gier i zabaw dla dzieci młodszych.

13.1 Winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olkuszu

  1. Srebrny szlak gwarków olkuskich

Czytaj więcej...

 

Projekt „Przebudowa i modernizacja obiektów: kultury, Starego Cmentarza wraz z przestrzenią publiczną na cele społeczne w Olkuszu – zadanie 10.1, 11.4, 12.1, 12.2 w GPR”    

Części składowe projektu:

10.1 Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola nr 7 w Olkuszu

11.4 Kompleksowe zagospodarowanie terenu w rejonie Starego Cmentarza w Olkuszu (wraz z terenem wokół stawu przy ul. Nullo)

12.1  Przebudowa holu górnego oraz klatki schodowej w budynku MOK-DK w Olkuszu

12.2 Przebudowa placu, łącznie z ciągiem komunikacyjnym przed budynkiem MOK-DK w Olkuszu

Czytaj więcej...

 

Projekt „Rewitalizacja Parku Czarna Góra w Olkuszu – zadanie nr 11.3 w GPR”          

Wartość projektu: 14 394 602,66 zł

Kwota dofinansowania: 9 188 421,30 zł

Czytaj więcej...

 

Projekt „Modernizacja budynku przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne i gospodarcze w Olkuszu – zadanie nr 9.1, 11.5, 11.6 w GPR

Części składowe:

9.1 Modernizacja budynku Przedszkola nr 8 w Olkuszu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół przedszkola

11.5 Budowa targowiska – ul. Osiecka w Olkuszu

11.7 Chodnik przy Strzelców Olkuskich 1, 1a

Czytaj więcej...

 

Projekt „Modernizacja obiektu szkolno-przedszkolnego wraz z rewitalizacją terenów zdegradowanych – Dolinka na Osiedlu Młodych w Olkuszu, na cele społeczne – zadanie nr 8.1 i 11.2 w GPR” 

Części składowe:

8.1 Modernizacja obiektu infrastruktury Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 w Olkuszu, 32-300 Olkusz, ul. Kochanowskiego 2 dla potrzeb prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, opiekuńczych sportowych i integracyjnych

11.2 Rewitalizacja terenów zdegradowanych - Dolinka Osiedle Młodych

Czytaj więcej...

 

Projekt „Blok, podwórko, kamienice - a gdzie podziały się świetlice? - utworzenie placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz”

  • Gmina Olkusz rozpoczyna realizację projektu „Blok, podwórko, kamienice - a gdzie podziały się świetlice? - utworzenie placówek wsparcia dziennego w gminie Olkusz” w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C - wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

 

Projekt pod ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz”

Projekt pod nazwą ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz” uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 5.2  Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami- spr, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Czytaj więcej...

 

Projekt „Rozwój kształcenia przedszkolnego w gminie Olkusz”

  • Gmina Olkusz realizuje projekt „Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz” w ramach Regionalnego  Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.2 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

 

Projekt „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza”

  • Projekt pod nazwą „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Czytaj więcej...

 

Projekt "Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Olkusz – wymiana kotłów"

  • Wniosek pod nazwą „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Olkusz – wymiana kotłów” został złożony przez Gminę Olkusz do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, a w dniu 28.07.2017 r. Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW został zatwierdzony wniosek Zarządu o przyznanie dotacji dla Gminy Olkusz na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 20.09.2017 r.

Czytaj więcej...

 

Projekt "Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa stałe"

  • Projekt pod nazwą Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa stałe uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 4.4 Redukcja zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe)– SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Czytaj więcej...

 

Projekt Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę

  • Projekt pod nazwą Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 4.4 Redukcja zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Czytaj więcej...

 

Projekt „Przebudowa dachu budynku remizy OSP w Osieku”

  • Wniosek złożony w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2017”, w ramach którego gminy z województwa małopolskiego mogły ubiegać się o dofinansowanie na prace budowlane i remontowe w remizach strażackich. Można było pozyskać środki na zakup materiałów budowlanych oraz przeprowadzenie prac remontowych w strażnicach, szczególnie w ich części operacyjno-technicznej.

Czytaj więcej...

 

„Zamek Rabsztyn dla dziedzictwa – budowa mostu, organizacja placu zabaw wraz z małą architekturą i leżakami plenerowymi”

  • Operacja pod nazwą „Zamek Rabsztyn dla dziedzictwa – budowa mostu, organizacja placu zabaw wraz z małą architekturą i leżakami plenerowymi” mająca na celu udostępnienie lokalnych zasobów historycznych, przyrodniczych i kulturowych lokalnej społeczności i wszystkim zainteresowanym poprzez budowę mostu, organizację placu zabaw wraz z małą architekturą i leżakami plenerowymi w obrębie Zamku Rabsztyn, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

 

Niezwykła Małopolska Wieś 2018 – Osiek

  • Sołectwo Osiek zostało laureatem konkursu Niezwykła Małopolska Wieś 2017 r. Zgodnie z umową zawartą z Województwem Małopolskim w dniu 18 września 2017 r. Gmina Olkusz na realizację zadania własnego w Sołectwie Osiek otrzyma kwotę 8.000,00 zł.

Czytaj więcej...