Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

E-dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną, którego wprowadzenie do powszechnego użytku zapewni narzędzie do bezpiecznej komunikacji obywatela z e-administracją, służbą zdrowia oraz podmiotami komercyjnymi. Ma służyć do jego uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych. Nie zmienią się natomiast dotychczasowe funkcje tego dokumentu, ponieważ będzie on tak jak swój poprzednik, potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw.

Na awersie nowego dowodu osobistego znajdą się imię, nazwisko, data urodzenia, płeć i obywatelstwo jego posiadacza oraz numer dowodu osobistego, termin ważności i numer CAN (który zapewnia nawiązanie bezpiecznego połączenia pomiędzy warstwą elektroniczną dowodu osobistego a urządzeniem lub systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem czytnika kart).

Edowód

Rewers dokumentu będzie zawierał numer PESEL, miejsce urodzenia i nazwisko rodowe posiadacza, a także imiona jego rodziców. Zamieszczona zostanie też data wydania dokumentu, organ wydający i numer dowodu.

Dzięki licznym zabezpieczeniom oraz fotografii zapisanej w wersji elektronicznej jako zdjęcie biometryczne , dokument jest zgodny z wymogami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ang. ICAO) i pozwala na automatyczne przekraczanie bramek lotniskowych na terenie Unii Europejskiej. 

Wnioski o wydanie nowego e-dowodu będzie można składać od 4 marca 2019 r.

Wydawanie nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną rozpocznie się w marcu 2019 r.  Proces wymiany dowodów będzie rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r.

Jeżeli posiadacz dowodu osobistego obecnego wzoru będzie chciał posługiwać się dowodem z warstwą elektroniczną, będzie mógł go wymienić jeszcze przed upływem ważności dotychczasowego dokumentu. Dowody wydane bezterminowo będę podlegały wymianie jedynie na wniosek jego właściciela.

Nowy dowód osobisty będzie miał 3 certyfikaty z urzędu (jeśli wyrazi na to zgodę) oraz 4 certyfikat, który należy prywatnie zakupić  

  1. certyfikat potwierdzania obecności - poświadczenie elektroniczne, które posiadacz dowodu osobistego wykorzystuje do potwierdzenia swojej obecności w określonym czasie i miejscu, potwierdzające dane tego posiadacza
  2. certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia - poświadczenie elektroniczne służące do identyfikacji i uwierzytelnienia posiadacza dowodu osobistego, potwierdzające dane tego posiadacza (PIN1)
  3. certyfikatu podpisu osobistego - poświadczenie elektroniczne, które przyporządkowuje dane służące do walidacji osobistego podpisu elektronicznego do posiadacza dowodu osobistego, potwierdzające dane tego posiadacza (PIN2)
  4. certyfikat kwalifikowany - certyfikat podpisu elektronicznego – prywatnie kupiony.

 

 

Zabezpieczenia

Przy odbiorze nowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną  posiadacz dowodu osobistego  otrzyma  Kod PUK odblokowujący certyfikaty ( w razie trzykrotnego błędnie wpisanego PIN-u) oraz ustali  sobie:

  • Kod PIN1 - 4 cyfrowy do certyfikatu identyfikacji i uwierzytelniania
  • Kod PIN2 - 6 cyfrowy do certyfikatu podpisu osobistego

Aktywacja certyfikatów  następuje przez  ustalenie kodów PIN1 i PIN2  w gminie przy odbiorze dowodu lub później w dowolnej gminie  tylko przez posiadacza dowodu  (np. pełnomocnik ustanowiony do odbioru dowodu osobistego nie będzie mógł odebrać dokumentu z kodem).

Zmiany w przepisach:

Dowód osobisty dziecka może odebrać  rodzic, który był nieobecny przy składaniu wniosku.

W przypadku czasowej  utraty kontroli nad dowodem osobistym będzie możliwość zgłoszenia zawieszenia  i cofnięcia zawieszenia certyfikatów (jeżeli zawieszenie nie przekroczy 14 dni) . Zgłoszenia zawieszenia może dokonać posiadacz, rodzic, opiekun, kurator lub pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym w formie pisemnej lub elektronicznej.

  • osobiście w dowolnej gminie,
  • elektronicznie – przez ePUAP – do wystawcy dowodu ,
  • bezpośrednio elektronicznie w RDO – nowa usługa MC.

 

Zawieszenie certyfikatów powoduje zawieszenie ważności dowodu osobistego. Podpis osobisty złożony w czasie zawieszenia certyfikatów albo po ich unieważnieniu nie wywołuje skutków prawnych.

 

Link do usługi na obywatel.gov.pl (składanie wniosku o własny dowód):

https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/dowod-osobisty-wniosek-o-dowod#przez-internet

Link do usługi na ePUAP (składanie wniosku o dowód dla dziecka):

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/dokumenty-tozsamosci/wnioskowanie-o-wydanie-dowodu-osobistego-dla-dziecka

Od marca 2019 będzie dodatkowa możliwość zgłaszania utraty lub uszkodzenia dowodu – nowa e-usługa MC – art. 47 ust 3a – automatyczne unieważnienie dowodu, automatyczne zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu

Zgłoszenie utraty dowodu osobistego na Policji w wyniku  przestępstwa spowoduje unieważnienie dokumentu bezpośrednio w Rejestrze Dowodów Osobistych i  nie trzeba będzie zgłaszać w gminie tego faktu.