Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz
Rynek 1
ogłasza I  przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki

nr 2020/2  położonej przy ul. Wiejskiej w Olkuszu.

 


   
1.    Przedmiotem przetargu jest niezabudowana działka nr  2020/2  o pow. 677 m2, położona w Olkuszu przy ul. Wiejskiej, stanowiąca  własność Gminy Olkusz, objęta księgą wieczystą KR1O/00007943/5. Nieruchomość położona  w  pośredniej strefie miasta. Działka o regularnym  kształcie  prostokąta, posiada  dostęp do  drogi publicznej , dostęp do infrastruktury technicznej: wodociągowej, energetycznej  i gazowej. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej , dalsze otoczenie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna .  Nieruchomość  wolna  od zobowiązań, wolna od obciążeń. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia  16.08.2019r.
Zgodnie z  miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego wschodniej części dzielnicy północnej Olkusza , działka nr 2020/2  znajduje się w terenie oznaczonym  symbolem „ 13MJU” – opisanym jako : tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi  oraz w terenie oznaczonym symbolem „ 1RO”- opisanym jako: tereny ogrodów  , ponadto  w granicach terenu górniczego   ZGH „ Bolesław ”.
 
2.    Cena wywoławcza do przetargu wynosi  78.000,00  zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych). Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
3.   Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości  15.600,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy sześćset złotych ) w terminie do 19.09.2019r. włącznie.
Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota  wadium wpłynęła  na konto Urzędu Miasta i Gminy  Olkusz w Banku Pekao S.A.O/Olkusz  nr: 03 1240 4748 1111 000 4868 9878  z  podaniem tytułu wpłaty : przetarg –  działka  nr 2020/2 .
Wadium wpłacone  przez uczestnika, który przetarg  wygrał  zalicza się na poczet ceny  nabycia nieruchomości.

4.    Przetarg odbędzie się w dniu  24 września 2019r. o godz. 11.00  w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu,  Rynek 1, pok. 112.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium, osoby fizyczne – dowodu tożsamości, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego( informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o  Krajowym Rejestrze Sądowym ) lub innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa i  nabycia nieruchomości (w formie aktu notarialnego), małżonek  zamierzający samodzielnie licytować  nieruchomość  nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka  a w przypadku nabywania do majątku osobistego - dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub pisemnego oświadczenia współmałżonka , iż środki przeznaczone na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017r. poz. 2278 z późn. zm. ) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające  z przepisów tej ustawy.
Wadium wpłacone przez osoby których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub  zamknięcia przetargu na konto bankowe  wskazane przez oferenta.

5.    Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT ( 23% ) i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

6.    O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, nabywca nieruchomości zostanie
zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca  nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od  zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

7.    Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

8.    Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 8.00 – 15.00, pok. 317, tel. 32 6260167.