Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Rynek 1

ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Wspólnej w Olkuszu

 


1.    Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, położona w Olkuszu przy ulicy Wspólnej (obręb Pomorzany), w granicach Olkuskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, stanowiąca własność Gminy Olkusz, składająca się z działki:  nr 629/2 o powierzchni 0,1364ha, objętej księgą wieczystą nr: KW KR1O/00078609/0, działki nr 631/2 o powierzchni 0,1325ha, objętej księgą wieczystą nr: KW KR1O/00047850/8 i działki nr 630/2 o powierzchni 0,1165ha, objętej księgą wieczystą nr KW KR1O/00047850/8. Łączna powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu wynosi 0,3854ha.

2.    Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Olkuszu, w rejonie drogi krajowej nr 94, w otoczeniu terenów produkcyjno-usługowych, terenów zalesionych oraz cmentarza. W terenie działki stanowią jeden kompleks gruntów w kształcie zbliżonym do trójkąta, niezabudowane, nieogrodzone, częściowo zakrzaczone, porośnięte drzewami, teren nierówny. Możliwość przyłączenia do infrastruktury technicznej (woda, energia, kanalizacja) w odległości około 200 metrów. Dostęp do drogi publicznej (drogi krajowej nr 94) za pośrednictwem drogi dojazdowej (drogi serwisowej) zlokalizowanej na działkach nr 615/15, 615/14, 616/2 i 617/3, które stanowią własność Gminy Olkusz. W północnej część działek nr 629/2, 631/2, 630,/2 przebiega podziemna sieć energetyczna i napowietrzna sieć  wysokiego napięcia 110 kV ze strefą oddziaływania, co wiąże się z obowiązkiem uzgodnienia zamierzenia inwestycyjnego z administratorem linii napowietrznej.


3.    Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza (z późn.zm.) zatwierdzoną Uchwałą Nr XXXVIII/562/2018 z dnia 30.01.2018r. działki nr 629/2, 631/2, 630/2 znajdują się w terenie oznaczonym symbolem: B3P-U- opisanym jako: ”Teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej”. Ponadto działki te znajdują się w zasięgu złoża rudy cynku i ołowiu Olkusz, w zasięgu starego kopalnictwa – rud srebra i ołowiu, w terenie kategorii „B” przydatności do zabudowy, w przypuszczalnym zasięgu starego kopalnictwa, w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 454 Olkusz-Zawiercie oraz w zasięgu aglomeracji Olkusz.

4.    Nieruchomość wolna od zobowiązań i obciążeń.

5.    Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 24.01.2020r.


6.    Cena wywoławcza do przetargu wynosi 272 000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).
Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
7.    Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 54 400 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych) w terminie do dnia 05.03.2020r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 z podaniem tytułu wpłaty: „Przetarg – nieruchomość 1A przy ul. Wspólnej”. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

8.    Przetarg odbędzie się w dniu 10 marca 2020r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, sala narad- parter.


9.    Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium, osoby fizyczne – dowodu tożsamości, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym) lub z innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa i nabycia nieruchomości (w formie aktu notarialnego), małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka a w przypadku nabywania do majątku osobistego - dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub pisemnego oświadczenia współmałżonka, iż środki przeznaczone na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017r. poz.2278 z późn. zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

10.    Wadium wpłacone przez osoby, których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na konto bankowe wskazane przez oferenta.

11.    Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT ( 23% ) i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego.


12.    O miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia warunkowej umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umowy  notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

13.    Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.


14.    Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 8.00 – 15.00, pok. 125, tel. 32 626 01 25.