Artykuły

100-lecie Ruchu Strzeleckiego

W tym roku obchodzimy rocznicę powołania paramilitarno-sportowych organizacji strzeleckich, które zaistniały jeszcze w czasach zaborów. To w 1910 r. na wniosek Związku Walki Czynnej we Lwowie powstał Związek Strzelecki, a w Krakowie Towarzystwo Strzelec.

 

100_lecie_strzelca_fot.jpg
Olkuscy Strzelcy na warcie przed pomnikiem J. Piłsudskiego
 

Stowarzyszenia te działały legalnie na podstawie statutu zatwierdzonego przez władze austriackie, prowadziły szkolenia z musztry, ćwiczenia bojowe, korzystały ze strzelnic wojskowych, czyniły zgodny z prawem zakup broni i umundurowania, podejmowały wiele innych przedsięwzięć o charakterze patriotycznym i sportowym.
W 1912 r. powstała Komenda Główna z Komendantem Józefem Piłsudskim na czele.
W tym samym czasie powstała także odrębna organizacja Polskie Drużyny Strzeleckie, współdziałająca ze Związkiem Strzeleckim, prowadząca szkoły podoficerskie i oficerskie, kursy żołnierskie. W chwili wybuchu I wojny światowej Związek Strzelecki liczył 6449 przeszkolonych strzelców, a Polskie Drużyny Strzeleckie 4000 przeszkolonych „drużyniaków”. Organizacje te zostały połączone aby walczyć u boku Cesarstwa Austriacko-Węgierskiego o niepodległość Polski, w tworzonej I Brygadzie Legionów Polskich.
Po I wojnie światowej powstał Związek Strzelecki, który nawiązywał do tradycji z lat 1910-1914. Zrzeszał pozaszkolną przedpoborową młodzież, głównie wiejską i rzemieślniczą. Prowadził działalność w zakresie wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego. Podlegał Ministerstwu Spraw Wojskowych. Należał do Polskich Związków Sportowych. Był ściśle związany z obozem Marszałka Józefa Piłsudskiego. W każdym powiecie istniały Świetlice Strzeleckie oraz obiekty sportowe. W 1939 r. „Strzelec” liczył ok. 500000 członków, którzy w czasie kampanii wrześniowej wykonywali zadania zlecone przez władze wojskowe.
W okresie PRL-u działalność Związków Strzeleckich została zakazana. Dopiero w latach 1990-1994 reaktywowane zostały 3 główne organizacje strzeleckie: Z.S. Strzelec, Z.S. Strzelec OSW, a także Z.S. Strzelec RWN.
W 2010 r. obchodzimy rocznicę 100-lecia Ruchu Strzeleckiego. Honorowy patronat na Strzelcami objął śp. Prezydent RP prof. Lech Kaczyński, który przyjął kompanie strzelców 29 marca w Pałacu Prezydenckim.
Obecnie „Strzelec” prowadzi działalność statutową w formie szkoleń, strzelań, kursów strzeleckich. Nawiązuje do Związku Strzeleckiego sprzed wieku a także międzywojennego.
Głównymi celami organizacji są: podnoszenie sprawności fizycznej, wychowywanie młodzieży w duchu patriotycznym, przygotowywanie młodzieży do pracy w służbach mundurowych.
Patronat nad strzelcami obejmuje Ministerstwo Obrony Narodowej. Trwają rozmowy o włączeniu organizacji strzeleckich do struktur Obrony Terytorialnej.
24 kwietnia w Warszawie nastąpi zjednoczenie Związku Strzeleckiego „Strzelec” i Związku Strzeleckiego „Strzelec” Równość Wolność Niepodległość.
Więcej informacji na www.portalstrzelecki.info , zdjęcia www.bukowno.pl .

 

mjr Grzegorz Lipiński
Inspektor Obszaru Małopolskiego

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz przypomina, że z dniem 15 września 2014 roku upływa termin płatności kolejnej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, ustalonej w decyzji wymiarowej na rok 2014.

W związku z opracowaniem projektu „Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Olkusz na lata 2014-2017 i kierunkowo do 2021" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz zaprasza na II etap konsultacji społecznych, które odbędą się w dniu 08.09.2014 r. o godz. 14:30.

Dwa porzucone szczeniaki szukają nowych domów. Więcej informacji pod numerem telefonu: 32 626 02 09.

Zgodnie z decyzją Starosty Olkuskiego /pismo ZD-2/661/PS/G/6/2014/ z dnia 17.07.2014 r. oraz Marszałka Województwa Małopolskiego /pismo DU-4-420-783-7-2/14 (ZDW/PW/2014/6255/DU4MS)/ z dnia 18.08.2014 r. od 1.09.2014 r. zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu w związku z wprowadzeniem ograniczenia tonażu do 5 ton w obu kierunkach ulicy Sikorka w Olkuszu oraz w miejscowości Rabsztyn.

Informacja ARR związku z brakiem możliwości sprzedaży owoców i warzyw z powodu wprowadzenia embarga przez Federację Rosyjską: producenci, którzy mają zamiar wycofać określone produkty mogą składać powiadomienia na piśmie do Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego.

Szczegółowe informacje można znaleźć na internetowej stronie: www.arr.gov.pl

INSTRUKCJA DO POBRANIA

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadnia prowadzenie  „ Szkółki Piłkarskiej” w okresie od 1.09.2014 r. do 31.10.2014 r.


Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadnia prowadzenie „Szkółki Piłkarskiej” w okresie od 1.09.2014 r. do 31.10.2014 r.

 

Nowe zasady  gospodarki odpadami Internatywny plan miasta i gminy Projekty nie tylko unijne Zaopatrzenie w wod mieszkacw Ziemi Olkuskiej po zakoczeniu eksploatacji z przez Zakad Grniczo-Hutniczy Bolesaw Mapa Organizacji Pozarzdowych Powszechna Samoobrona Zintegrowany System Informacji Przestrzennej powiatu Olkuskiego Olkuskie Szlaki Ekologia w biurze - to si opaca Indeks Firm Bajkowa Polska www.visitmalopolska.pl Audioprzewodnik olkusz.otodom.pl ISO dla obszarów metropolitalnych cyfrowy urząd EPUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Wirtualny Olkusz TV Małopolska Praca na Czysto Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego Bezpieczny straak Platforma Usug Elektronicznych ZUS
  • BIP
  • Miasta Partnerskie
  • Komunikat o stanie powietrza
  • Zwiazek Komunikacji Międzygminnej
  • Pogoda