Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

W tym roku obchodzimy rocznicę powołania paramilitarno-sportowych organizacji strzeleckich, które zaistniały jeszcze w czasach zaborów. To w 1910 r. na wniosek Związku Walki Czynnej we Lwowie powstał Związek Strzelecki, a w Krakowie Towarzystwo Strzelec.

 

100_lecie_strzelca_fot.jpg
Olkuscy Strzelcy na warcie przed pomnikiem J. Piłsudskiego
 

Stowarzyszenia te działały legalnie na podstawie statutu zatwierdzonego przez władze austriackie, prowadziły szkolenia z musztry, ćwiczenia bojowe, korzystały ze strzelnic wojskowych, czyniły zgodny z prawem zakup broni i umundurowania, podejmowały wiele innych przedsięwzięć o charakterze patriotycznym i sportowym.
W 1912 r. powstała Komenda Główna z Komendantem Józefem Piłsudskim na czele.
W tym samym czasie powstała także odrębna organizacja Polskie Drużyny Strzeleckie, współdziałająca ze Związkiem Strzeleckim, prowadząca szkoły podoficerskie i oficerskie, kursy żołnierskie. W chwili wybuchu I wojny światowej Związek Strzelecki liczył 6449 przeszkolonych strzelców, a Polskie Drużyny Strzeleckie 4000 przeszkolonych „drużyniaków”. Organizacje te zostały połączone aby walczyć u boku Cesarstwa Austriacko-Węgierskiego o niepodległość Polski, w tworzonej I Brygadzie Legionów Polskich.
Po I wojnie światowej powstał Związek Strzelecki, który nawiązywał do tradycji z lat 1910-1914. Zrzeszał pozaszkolną przedpoborową młodzież, głównie wiejską i rzemieślniczą. Prowadził działalność w zakresie wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego. Podlegał Ministerstwu Spraw Wojskowych. Należał do Polskich Związków Sportowych. Był ściśle związany z obozem Marszałka Józefa Piłsudskiego. W każdym powiecie istniały Świetlice Strzeleckie oraz obiekty sportowe. W 1939 r. „Strzelec” liczył ok. 500000 członków, którzy w czasie kampanii wrześniowej wykonywali zadania zlecone przez władze wojskowe.
W okresie PRL-u działalność Związków Strzeleckich została zakazana. Dopiero w latach 1990-1994 reaktywowane zostały 3 główne organizacje strzeleckie: Z.S. Strzelec, Z.S. Strzelec OSW, a także Z.S. Strzelec RWN.
W 2010 r. obchodzimy rocznicę 100-lecia Ruchu Strzeleckiego. Honorowy patronat na Strzelcami objął śp. Prezydent RP prof. Lech Kaczyński, który przyjął kompanie strzelców 29 marca w Pałacu Prezydenckim.
Obecnie „Strzelec” prowadzi działalność statutową w formie szkoleń, strzelań, kursów strzeleckich. Nawiązuje do Związku Strzeleckiego sprzed wieku a także międzywojennego.
Głównymi celami organizacji są: podnoszenie sprawności fizycznej, wychowywanie młodzieży w duchu patriotycznym, przygotowywanie młodzieży do pracy w służbach mundurowych.
Patronat nad strzelcami obejmuje Ministerstwo Obrony Narodowej. Trwają rozmowy o włączeniu organizacji strzeleckich do struktur Obrony Terytorialnej.
24 kwietnia w Warszawie nastąpi zjednoczenie Związku Strzeleckiego „Strzelec” i Związku Strzeleckiego „Strzelec” Równość Wolność Niepodległość.
Więcej informacji na www.portalstrzelecki.info , zdjęcia www.bukowno.pl .

 

mjr Grzegorz Lipiński
Inspektor Obszaru Małopolskiego