Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Piątek 23 czerwca 2017 r. był jednym z najbardziej wyczekiwanych dni w roku dla uczniów w całej Polsce. Ostatni dzień szkoły jest okazją do wyróżnienia najzdolniejszych uczniów oraz zaprezentowania licznych talentów w czasie okolicznościowych programów artystycznych. Tegoroczna miejsko-gminna uroczystość zakończenia roku szkolnego miała miejsce w Szkole Podstawowej Nr 5 w Olkuszu.

W ubiegły długi weekend nastąpiło otwarcie sezonu na Kompleksie Basenowo – Rekreacyjnym OSW „Czarna Góra” w Olkuszu. Entuzjaści aktywnego wypoczynku na otwartym basenie jako pierwsi mogli skorzystać z tej możliwości właśnie w Srebrnym Mieście. Jednocześnie rozpoczęły się przygotowania do tego, aby zimą na olkuskim rynku – ponownie jak w ubiegłym roku – stanęło lodowisko, które stało się popularną atrakcją zarówno dla mieszkańców, jak i przyjezdnych z całego regionu.

Corocznym obowiązkiem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz jest przedstawienie sprawozdań z wykonania budżetu poprzedniego roku. Sprawozdanie przekazywane jest do oceny Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej. Rada Miejska, po analizie opinii tych organów, udziela (bądź odmawia udzielenia) absolutorium z wykonania budżetu. 20 czerwca 2017 r. Rada Miejska w Olkuszu podjęła uchwałę w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Olkusz za rok 2016.

"Jedna za drugą jak balon pęka

za nią już sobie leci następna

potem kolejna i tak do skutku

pędzą szalone lecz po cichutku..."

W dniu 02.06.2017 r. opublikowano nowelizację ustawy o ochronie przyrody, która zaostrza złagodzone na początku roku przepisy tej ustawy: wracają pomiary obwodów drzew na wysokości 5 cm, wprowadzono obowiązek zgłoszenia zamiaru wycinki drzew, a  pracownicy urzędu gminy będą w terenie oglądać drzewa, które mają zostać usunięte.

 

Zmiany wprowadzone zostały  ustawą z  dnia 11.05.2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074), która zacznie obowiązywać 17 czerwca 2017 r.

 

Najważniejsze zmiany dotyczą usuwania drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, ale zmienia się również generalnie wysokość, na której mierzony ma być obwód pnia, co ostatecznie zadecyduje o obowiązku uzyskania zezwolenia.


Po liberalizacji przepisów wprowadzono pomiar na wysokości 130 cm, a obecnie - od 17 czerwca 2017 r. - ustawa przywraca pomiar drzewa niżej - na wysokości 5 cm.

 

O zwolnieniu z obowiązku uzyskania zezwolenia zadecyduje obwód pnia na wysokości
5 cm.

Ustawa wprowadza zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

Szczególne regulacje dla drzew usuwanych z prywatnych posesji.

 

Takie same parametry będą obowiązywać w przypadku drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Jeśli natomiast obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,

i drzewo rośnie na nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej i jest usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, to należy chęć usunięcia drzewa zgłosić do odpowiedniego organu (wójta, burmistrza, prezydenta miasta).

Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości,
z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia pracownicy urzędu gminy dokonają oględzin w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa, obwodu pnia ustalonego na wysokości
5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

 1. posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,
 2. nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

Po dokonaniu oględzin trzeba będzie odczekać 14 dni - w takim bowiem terminie organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Przepisy wyraźnie określają, że za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej albo dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.

 

Nie zawsze jednak konieczne będzie odczekanie z usunięciem drzewa do końca ww. terminu. Nowelizacja wprowadza bowiem możliwość wydania przed upływem 14-dniowego terminu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.

 

Nowelizacja wprowadza jeszcze jeden ważny termin - po dokonaniu zgłoszenia nie można za długo zwlekać z usunięciem drzewa. W przypadku bowiem nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od oględzin przeprowadzonych przez pracowników urzędu gminy konieczne będzie nowe zgłoszenie i cała procedura zostaje uruchomiona na nowo.

 

Kiedy organ (wójt, burmistrz, prezydent miasta) może wnieść sprzeciw?

 

Organ może wnieść sprzeciw w przypadku lokalizacji drzewa:

 1. na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
 2. na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 3. na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie przyrody,
 4. spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 3 u.o.o.p. (uznanie za pomnik przyrody).

 

Kiedy organ (wójt, burmistrz, prezydent miasta) musi wnieść sprzeciw?

 

Organ wnosi sprzeciw:

 1. jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie;
 2. w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia (gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w przepisach, organ nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni).

 

Zwolnienie z opłaty za usunięcie drzewa pewne dopiero po upływie 5 lat.

 

Nowe przepisy mają ograniczyć usuwanie drzew na cele budowy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono
o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy – Prawo budowlane,
a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

 

Opłaty

 

Nowelizacja przewiduje wydanie przez ministra środowiska rozporządzenia określającego wysokość stawek opłat dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew lub krzewów
w zależności od obwodu pnia drzewa lub powierzchni krzewu. Do czasu wydania tego rozporządzenia do ustalania opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu stosowane będą stawki maksymalne (określone w ustawie o ochronie przyrody).

 

Inne zmiany

 

Nowelizacja przywraca również konieczność uzgodnienia zezwolenia na usunięcie drzew
w pasie drogowym drogi publicznej (z wyłączeniem obcych gatunków topoli) z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Wejście w życie zmian spowoduje również uchylenie przepisów przekazujących
do kompetencji rady gminy uprawnienia do rozszerzania w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego: katalogu wyłączeń obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz określania katalogu wyłączeń obowiązku uiszczenia opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” zaprasza na spotkanie dedykowane mieszkańcom Gminy Olkusz, które odbędzie się 28.06.2017r. o godz. 15.10 w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu.

Pod tym hasłem rusza pierwszy Olkuski Festiwal Filmów Amatorskich. Co prawda dopiero 30 listopada 2017 r. upływa termin przyjmowania zgłoszeń przez organizatora, którym jest MOK w Olkuszu, jednak już teraz warto wziąć się za przygotowania.

Przez trzy dni olkuszanie brali udział w wydarzeniach zorganizowanych z okazji 75. rocznicy zagłady olkuskich Żydów. Na uroczystościach obecni byli również przedstawiciele społeczności żydowskiej, w tym potomkowie nielicznych ocalałych Żydów z Olkusza, których rodziny zostały zamordowane przez nazistów podczas II wojny światowej.

200 tys. ludzi w Małopolsce nie wychodzi z domu. Czują się bezwartościowi i niepotrzebni. Myślą, że ich ostatni autobus do życia odjechał. Jedziemy po nich. Fód trakiem! Pomóżcie nam ich znaleźć, a im – odzyskać niezależność i samodzielność!

W dniach 05.07-09.07.2017 na terenie i w okolicach naszej gminy odbędą się trzydzieste szóste międzynarodowe zawody w biegu na orientację - Wawel Cup.  Współorganizowana przez nas impreza to najstarsze i największe zawody w biegu na orientacje w całej Polsce. Spodziewana frekwencja wynosi ponad 700 osób! Do dzisiaj potwierdzenie obecności otrzymaliśmy od zawodników z 20 państw: Austrii, Belgii, Białorusi, Brazylii, Czech, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Niemiec, Norwegii, Nowej Kaledonii, Polski, Rosji, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, Węgier i Wielkiej Brytanii. Wawel Cup to doskonała okazja, aby pokazać całemu światu walory turystyczne gminy Olkusz.

Obowiązujące od sześciu lat w całej Polsce zasady gospodarki odpadami komunalnymi znacząco przyczyniły się do ograniczenia zjawiska występowania nielegalnych składowisk śmieci. Jest tak dzięki temu, że mieszkaniec – w ramach obowiązkowej opłaty zgodnej z wypełnioną deklaracją – może przekazać dowolną ilość odpadów. Ich odbioru dokonują wyspecjalizowane firmy, z którymi gminy zawierają stosowne umowy. Niebawem kończy się okres obowiązywania umowy na odbiór odpadów z nieruchomości na terenie gminy Olkusz. Nowa firma nie została jednak jeszcze wybrana, ponieważ ceny zaproponowane przez potencjalnych wykonawców znacznie przekroczyły możliwości finansowe gminy.

W finale tegorocznej rywalizacji najlepszych tancerzy Starego Kontynentu formacja Wena Junior zwyciężyła zdobywając tytuł Mistrza Europy w kategorii formacje hip-hop. Do walki o laury najlepszych tancerzy przystąpiło ponad 3000 zawodników m. in. z Austrii, Belgii, Danii, Anglii, Niemiec, Włoch, Holandii, a prawo startu przysługiwało wyłącznie ekipom wyłonionym podczas krajowych eliminacji.

A czynią to wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olkuszu, w którym działa obchodzący w tym roku 10-lecie istnienia Olkuski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Jubileuszowe obchody, które objął honorowym patronatem Roman Piaśnik – Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, odbędą się 22 czerwca w MDK przy ul. F. Nullo 29, rozpoczęcie o godz. 17.00.

PORZĄDEK OBRAD XXXII  sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 20 czerwca  2017 roku – godz. 15.30

Podkategorie