Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

W całym kraju rusza kolejna edycja akcji Masz Głos, która zmienia Polskę lokalnie i buduje dialog pomiędzy społecznością lokalną a władzami samorządowymi. Jeśli chcesz ścieżki rowerowej, lepiej oświetlonej drogi albo marzysz o warsztatach dla rodzin, akcja Masz Głos jest dla Ciebie. Organizatorzy – Fundacja Batorego i partnerzy – już od września zapraszają do rejestracji na stronie www.maszglos.pl. Udział jest bezpłatny, a może wiele zmienić w Twojej miejscowości.

W akcji Masz Glos udział biorą organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, grupy sąsiedzkie, młodzieżowe rady gmin i rady seniorów, sołectwa, rady osiedli, lokalne gazety i portale informacyjne oraz grupy nieformalne, a także instytucje publiczne (np. szkoły, biblioteki, ośrodki kultury).

Czy bywają pożegnania radosne? Oczywiście, takie było tegoroczne Kabaretowe Pożegnanie Lata zorganizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu w sobotę, 14 września na olkuskim rynku.

Zachęcamy do głosowania na olkuskie atrakcje turystyczne i wydarzenia, jakie zakwalifikowały się do pierwszej edycji konkursu „Turystyczne Skarby Małopolski”. Jest to konkurs na najlepsze oferty i produkty turystyczne Województwa Małopolskiego zorganizowany przez władze województwa we współpracy z Małopolską Organizacją Turystyczną.

Jeśli ktoś chce porównać wygląd zamku Rabsztyn na dawnych rycinach z XVIII i XIX wieku, z jego współczesnym wyglądem, a także dowiedzieć się wielu ciekawostek o historii rabsztyńskiej warowni, to powinien wybrać się w najbliższą sobotę 14 września na bezpłatny spacer historyczny „Zamek Rabsztyn w dawnej ikonografii”.

Dzisiaj rano, czterdziestoosobowa grupa mieszkańców Olkusza wyjechała z partnerską wizytą do niemieckiego miasta Schwalbach am Tanus. Wyjazd zorganizowany przez olkuskie Stowarzyszenie „Miasta Partnerskie” został jak zawsze wsparty przez Gminę Olkusz. W wyjeździe biorą udział członkowie i sympatycy stowarzyszenia, którzy w ubiegłym roku podejmowali u siebie niemieckich gości, a także 12 osobowa grupa olkuskiej młodzieży.

Potwierdziły się obawy władz miasta i samych mieszkańców, że zauważalny w całym kraju wzrost opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów nie ominie również Olkusza. Mimo wielu analiz oraz powtórzonego przetargu nowe ceny od 1 listopada będą kształtowały się następująco: 22 zł od osoby za odpady segregowane oraz 44 zł od osoby za odpady niesegregowane. Rodzinom wielodzietnym oraz osoby mniej zamożnym będzie przysługiwało uprawnienie do częściowego zwolnienia z opłaty za odbiór odpadów segregowanych w wysokości 5 zł.

Poprzednie edycje Olkuskiego Biegu Ulicznego spotkały się z dużym zainteresowaniem, a przez długi czas jeszcze zgodnie mówiono o dużym sukcesie organizacyjnym. Wszystkich biegaczy ucieszy zatem wiadomość, że już 14 września będą mogli ponownie spróbować swoich sił w IV Srebrnej Dziesiątce oraz Memoriale Kazimierza Chechelskiego.

Program dedykowany jest osobom młodym do 29 r.ż., którzy w ciągu ostatnich 2 lat opuścili    zakład karny, areszt śledczy, zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich, młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub socjoterapii, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, dom dziecka, rodzinę zastępczą, oraz osoby z niepełnosprawnościami, które zakończyły naukę w szkole specjalnej, opuściły zakład pracy chronionej, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy.  

Projekt zakłada kompleksowe i indywidualne wsparcie dla 25 osób w zakresie sprawnego wejścia na rynek pracy oraz podniesienia/ lub zamiany kwalifikacji zawodowych. Biorąc pod uwagę specyfikę grupy oraz potrzeby osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji działamy bardzo sprawnie. W ramach programu Uczestnik przechodzi diagnozę sytuacji oraz określenie kierunku rozwoju ścieżki zawodowej. Następnie dla każdego Uczestnika zostanie opracowany indywidualny plan działania, który zakłada m.in. wsparcie pośrednika pracy w procesie rekrutacji, szkolenia zawodowe mieszczące się w zawodach deficytowych dla woj. małopolskiego, płatny staż zawodowy, stypendium szkoleniowe. Ponadto, Uczestnik ma możliwość pracy z psychologiem oraz prawnikiem.     

Widowiskowy „Festyn sarmacki” pod zamkiem Rabsztyn, niezwykły „Dzień otwarty muzeów olkuskich”, a także koncerty, wystawy, rajd rowerowy i wiele atrakcji dla dzieciaków. To tylko część wydarzeń, jakie czekają na uczestników Juromani – Święta Szlaku Orlich Gniazd, jakie będzie się odbywało w weekend 20-22 września w Olkuszu i Rabsztynie.

PORZĄDEK OBRAD

X sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 10 września  2019 roku – godz. 14.00

 

 1. Otwarcie X sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad X sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.
 6. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.
 7. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2019 rok.  
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz .
 12. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości  wynagrodzenia za inkaso i ustalenia zasad poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/540/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 listopada 2017 roku z późniejszymi zmianami, w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
 15. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zbiorczego raportu monitorującego realizację Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026 za rok 2018.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu monitorującego realizację Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olkusz na lata 2014 – 2022 za rok 2018.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olkuszu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorenicach.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Olkusz działek nr 133/1, nr 5581, nr 5582, położonych w Olkuszu.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie działki nr 870 położonej w Kosmolowie.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie działki nr 3744/2 położonej w Olkuszu.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Olkusz darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , położonej w Olkuszu.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. wyboru ławników.
 27. Podjęcie Rezolucji w sprawie obniżenia opłaty marszałkowskiej z tytułu składowania odpadów.
 28. Przedstawienie interpelacji i zapytań radnych Rady Miejskiej w Olkuszu oraz odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i zapytania radnych.
 29. Wolne wnioski.
 30. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

Logo

W ramach ww. konkursu sołectwo Osiek zajęło 3. miejsce w kategorii „Niezwykła Małopolska Wieś”. Przyznana nagroda w wysokości 40 000 zł - decyzją Rady Sołeckiej – przeznaczona zostanie na realizację zadania własnego gminy Olkusz pn. „Modernizacja infrastruktury budynku szkoły w Osieku (gm. Olkusz) i jej otoczenia”. Zakupiony zostanie piec konwekcyjno-parowy do pomieszczenia kuchni szkolnej, planuje się także utwardzenie parkingu znajdującego się przed budynkiem.

Głównym założeniem konkursu było wyróżnienie sołectw i ich mieszkańców, które aktywnie działają na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi. Dlatego oceniana była estetyka danej miejscowości, utrzymanie jej ładu przestrzennego i architektonicznego oraz działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego. Równie ważne były lokalne inicjatywy, które pomagały wzmacniać tożsamość lokalną oraz integrowały mieszkańców, a także kształtowały świadomość patriotyczną i historyczną. W 2019 r. po raz pierwszy oceniano również strony internetowe i profile sołectw na portalach społecznościowych.

 

 

Zadanie współfinansowane ze środków finansowych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn. „Małopolska Wieś 2019"

 

Powiązanie odzyskania niepodległości z niezwykłymi zbiorami Muzeum Twórczości Władysława Wołkowskiego w Olkuszu, to cel akcji „Niepodległość pleciona wikliną”, jaka odbędzie się w sobotę 14 września w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 23 do 27 września br. po raz kolejny organizuje w swoich jednostkach Tydzień Przedsiębiorcy - wydarzenie organizowane pod hasłem „Zatrudniam legalnie - Pracuję legalnie". W planie eventu są bezpłatne seminaria oraz dyżur ekspertów.

Nieco dłuższe niż zwykle wakacje już się skończyły, czego podkreśleniem zdaje się być również pogoda – słoneczna do ostatniego dnia wakacji, deszczowa od pierwszego dnia szkoły. Pełni energii uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi wrócili już w mury olkuskich szkół i przedszkoli, natomiast oficjalne miejsko-gminne uroczystości inaugurujące rok szkolny 2019/2020 odbyły się w Gorenicach.