Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

31 lipca olkuszanie uczcili 80. rocznicę Krwawej Środy

Województwo Małopolskie podejmuje starania w celu umożliwienia wykorzystania Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji w regionie oświęcimskim NUTS3 (powiaty: oświęcimski, chrzanowski, olkuski, wadowicki). Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (Just Transition Fund) jest jednym z trzech filarów Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji (Just Transition Mechanism), który ma być kompleksowym rozwiązaniem do wsparcia dofinansowania działań związanych z transformacją energetyczną. Ma on na celu łagodzenie skutków społeczno-gospodarczych transformacji w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050.

Szanowni Państwo,

W ostatnim czasie w lokalnej prasie ukazała się informacja o planowanej budowie „galerii handlowej na osiedlu Czarna Góra”. Chciałbym w tym miejscu podkreślić, że w pełni podzielam obawy mieszkańców dotyczące tej inwestycji. Od momentu, gdy na jaw wyszły szczegóły inwestycji, podejmuję stanowcze kroki mające na celu ochronę mieszkańców przed możliwymi zagrożeniami płynącymi z jej realizacji.

W całej sprawie niezbędne jest pewne wyjaśnienie – to Starostwo Powiatowe dysponuje kompetencjami do wydania pozwolenia na budowę budynku handlowo-usługowego przy ul. 29 Listopada i tam należy składać ewentualne uwagi.

Prawdą jest, że wiceburmistrz Jolanta Motyczyńska wydała decyzję na lokalizację zjazdu, jednak należy wziąć pod uwagę okoliczności trwającej wówczas procedury. Ubolewam, że na tym etapie prawo nie zobowiązuje inwestora do przedstawienia wszystkich informacji o planowanej inwestycji, zwłaszcza dotyczących skali przedsięwzięcia. Są to szczegóły, które inwestor zobowiązany jest przekazać Starostwu Powiatowemu z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.

Natychmiast po otrzymaniu informacji o tak szerokim zakresie inwestycji przystąpiłem do stanowczych działań w ramach uprawnień, jakie posiada burmistrz, tj.:

  1. Wykazałem szereg uchybień w projekcie budowlanym, który zawierał rozstrzygnięcia niezgodne z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Pełne zaangażowanie moje oraz podległych mi pracowników doprowadziło do tego, że inwestor w listopadzie ubiegłego roku wycofał swój wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
  2. Wielokrotnie odmawiałem inwestorowi prawa do dysponowania gruntem gminnym w celu realizacji dojazdu do kontrowersyjnej inwestycji w przedstawionym zakresie. Mimo powtarzających się wniosków inwestora konsekwentnie wydawane są decyzje odmowne, co w naszej ocenie skutecznie blokuje możliwość uzyskania pozwolenia na budowę.
  3. Zleciłem analizę układu komunikacyjnego w obrębie planowanej inwestycji i dlatego wystąpiłem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie zjazdu na teren planowanej inwestycji.

Na obecnym etapie Gmina Olkusz nie jest stroną nowego, prowadzonego aktualnie w Starostwie Powiatowym postępowania o wydanie pozwolenia na budowę obiektu przy ul. 29 Listopada. Wiemy jedynie nieoficjalnie, że inwestor zmienił projekt budowlany. Aby rzetelnie ocenić wpływ tej inwestycji na najbliższe otoczenie, konieczna jest analiza przedstawionej w Starostwie dokumentacji, do czego prawo mają jedynie strony postępowania.

Deklaruję, że z pełną konsekwencją będę reagował na wszelkie działania, które mogą negatywnie wpłynąć na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców oraz gości Srebrnego Miasta.

 

Z wyrazami szacunku

Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

„Spotkania na żywo z osobami, które doradzą w kwestii możliwych rozwiązań termomodernizacyjnych, czy też pokażą, jak wypełnić wniosek w programie, to kolejny krok w celu poprawy jakości powietrza nie tylko w wielkich aglomeracjach, ale również w małych miejscowościach” – zaznaczył minister klimatu Michał Kurtyka 8 lipca 2020 r. w Myślenicach, podczas inauguracji działalności mobilnych biur programu „Czyste Powietrze”. 20 lipca 2020 roku mobilne biuro zawita do Olkusza.

Wiele ciekawych i różnorodnych zajęć przygotowały olkuskie placówki dla dzieci i młodzieży, spędzających wakacje w domu.

Projekt „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz –etap II” 

Wartość projektu: 253 299,99 zł

Kwota dofinansowania: 196 640,19 zł

Gmina Olkusz w okresie od 09.07.2020 r. do 09.12.2022 zrealizuje projekt „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olkusz- etap II”. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w wysokości 196 640,19 zł w ramach działania 5.2  Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami –spr , Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szanowni Państwo,

 

Placówka Terenowa KRUS w Wolbromiu, w ramach działań na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników, zachęca dzieci do wzięcia udziału w szkoleniu
e-learningowym, pt. "Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy" . Szkolenie w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwie rolnym, a także uczy prawidłowych zachowań, podczas przebywania na terenie obejścia.

Ogłoszono zwycięzców prestiżowego plebiscytu „Wydarzenie Historyczne Roku 2019”

W tym roku przypada setna rocznica Bitwy Warszawskiej

Wkrótce rozpoczną się prace dotyczące zaprojektowania i wykonania trasy multimedialnej w Olkuszu. W podziemiach ratusza powstanie ekspozycja „Historia miasta Olkusza”, a w piwnicach budynku dawnego Starostwa wystawa „Górnictwo kruszcowe oraz mennica”. Nowoczesne i atrakcyjne dla odbiorcy ekspozycje, które mają przekazywać ciekawe informacje o historii miasta z wykorzystaniem multimediów, są realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza”.

Dzisiaj obchodzimy okrągłą 80. rocznicę tragicznego wydarzenia, które poprzedziło „Krwawą środę”, czyli rozstrzelania w Olkuszu 20 Polaków. Dla upamiętnienia ofiar, przedstawiciele władz Olkusza złożyli kwiaty i zapalili znicze pod obeliskami 20 straconych.

Powstał kolejny film z cyklu „Olkuskie historie” realizowanego wspólnie przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu oraz Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Olkuszu.

 

INFORMACJA

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

dotycząca składania uwag do wyłożonych do publicznego wglądu projektów:

 

1) zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz – zmiana nr 23,

2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żurada,

3) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podlesie Rabsztyńskie – Troks – Braciejówka,

4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części Zedermana,

5) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zimnodół,

6) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiek,
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko,

oraz

7) uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Miasta i Gminy Olkusz obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.