Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Wkrótce rozpoczną się prace dotyczące zaprojektowania i wykonania trasy multimedialnej w Olkuszu. W podziemiach ratusza powstanie ekspozycja „Historia miasta Olkusza”, a w piwnicach budynku dawnego Starostwa wystawa „Górnictwo kruszcowe oraz mennica”. Nowoczesne i atrakcyjne dla odbiorcy ekspozycje, które mają przekazywać ciekawe informacje o historii miasta z wykorzystaniem multimediów, są realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza”.

 

INFORMACJA

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

dotycząca składania uwag do wyłożonych do publicznego wglądu projektów:

 

1) zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz – zmiana nr 23,

2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Żurada,

3) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podlesie Rabsztyńskie – Troks – Braciejówka,

4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części Zedermana,

5) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zimnodół,

6) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiek,
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko,

oraz

7) uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Miasta i Gminy Olkusz obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

 

Ponad 320 uczniów z 10 szkół podstawowych gminy Olkusz uczestniczyło w roku szkolnym 2019/2020 w dodatkowych zajęciach podnoszących ich kompetencje językowe, matematyczne i informatyczne oraz umiejętności społeczne. Małopolskie Talenty to inicjatywa edukacyjna, ukierunkowana na wydobycie potencjału, rozwój uzdolnień i wspieranie sukcesów najzdolniejszych uczniów z małopolskich szkół. Wymiernym efektem realizacji działania jest także doposażenie szkół w sprzęt IT.

Bez oficjalnych ceremonii, tłumów zaproszonych gości, akademii i programów artystycznych – w okolicznościach zupełnie innych niż dotychczas – dzieci i młodzież rozpoczynają dziś wakacje. Szczególny był cały rok szkolny, którego ostatnie miesiące przebiegły w formule zdalnych zajęć. Przed uczniami dwa miesiące odpoczynku.

Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej pn. „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”.

Tytuł Konkursu: Tajemnica mojej wyobraźni

Zachęcamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w Wakacyjnym Plenerze Plastycznym „Zamek Rabsztyn”.

Loga

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

o rozstrzygnięciu  Konkursu na najbardziej

 „EKO-nomiczny dom”

 

Z przyjemnością informuję o rozstrzygnięciu konkursu, który miał na celu wyróżnienie i nagrodzenie właścicieli budynków mieszkalnych z terenu Miasta i Gminy Olkusz, za zastosowanie w tych budynkach rozwiązań oszczędzających wodę i energię, wykorzystujących energię odnawialną, ekologiczne formy ogrzewania itp.

Konkurs współfinansowany był z projektu „Eliminacja niskosprawnych urządzeń grzewczych w Gminie Olkusz i ich wymiana na kotły wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę” w ramach dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza. Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji.

Ocenie podlegał rodzaj oraz liczba zastosowanych w danym budynku rozwiązań chroniących środowisko. Powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, Komisja konkursowa, w dniach 22 i 26 maja br. dokonała oceny zgłoszonych rozwiązań na podstawie wizji w zgłoszonych do konkursu budynkach.

Laureatami konkursu zostali:

  1. I miejsce - Pan Dariusz z Olkusza
  2. II miejsce - Pani Sabina z Troksa
  3. III miejsce - Pani Barbara z Kosmolowa.

Zwycięzcom przyznano wysokie nagrody pieniężne.

Serdecznie gratuluję Laureatom oraz zachęcam wszystkich Mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz do uczestnictwa w innych konkursach organizowanych przez Urząd.

Dobiegają końca prace przy realizacji części budowalnej projektu „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza”, który uzyskał dofinansowanie unijne. Na zaproszenie władz miasta wizytę studyjną na obiekcie odbył w połowie czerwca wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka.

Zachęcamy do zgłaszania organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Olkusz do tegorocznej Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli” dla najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Gminy Olkusz za 2019 rok.

W dniu 4 maja 2020 roku około godziny 10:40, przy ul. Reja 5 nieznany sprawca wyrzucił do pojemników na śmieci odpady poremontowe. Trwające czynności wyjaśniające pozwoliły ustalić, że sprawcą wykroczenia był mieszkaniec Os. Młodych, który został ukarany mandatem karnym za niezastosowanie się do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Olkusz.

Po raz kolejny olkuska Biblioteka włączyła się  w obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, organizowanego w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”.

Zbliża się 78. rocznica zagłady olkuskich Żydów. W tym roku – z racji na trwający stan epidemii – nie możemy się spotkać, aby wspólnie upamiętnić te tragiczne w historii miasta wydarzenia