Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

 

16 lutego, po raz dziewiąty, odbył się w MOK-Centrum Kultury wernisaż wystawy Fotograficy Olkuscy 2019.

PRZYJĘCIA MIESZKAŃCÓW PRZEZ KIEROWNICTWO
URZĘDU MIASTA I GMINY W OLKUSZU

 

 • Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik
  • poniedziałki w godzinach 14:00-16:00

 

 • Zastępca burmistrza ds. społecznych Bożena Krok
  • poniedziałki w godzinach 13:30-16:30
   w następujących sprawach:
   edukacja, kultura, sport, pomoc społeczna, współpraca
   z organizacjami pozarządowymi, ochrona środowiska,
   gospodarka odpadami, zaopatrzenie w wodę, transport zbiorowy

 

 • Zastępca burmistrza ds. komunalnych Jolanta Motyczyńska
  • poniedziałki w godzinach 13:30-16:30
   w następujących sprawach:
   inwestycje gminne, urbanistyka i ochrona zabytków,
   organizacja ruchu, gospodarka mieszkaniowa i nieruchomościami,
   pozyskiwanie funduszy zewnętrznych

 

 • Skarbnik Miasta i Gminy Olkusz Halina Siodłak
  • poniedziałki w godzinach 13:30-16:30
   w następujących sprawach:
   podatki i opłaty, pomoc de minimis

 

 • Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Olkusz Katarzyna Bożek
  • poniedziałki w godzinach 13:30-16:30
   w następujących sprawach:
   sprawy meldunkowe, dowody osobiste, promocja, organizacja pracy Urzędu

 

 

OBOWIĄZUJE WCZEŚNIEJSZA REJESTRACJA

BURMISTRZ
Sekretariat pok. 104
tel. 32 626 01 04

ZASTĘPCY BURMISTRZA, SKARBNIK, SEKRETARZ
Sekretariat pok. 224
tel. 32 626 02 24

Loga

30 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej Nr 5 rozpocznie się cykl bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez KSK Szkolenia. Uczestnicy kursów mogą zdobyć zawód Mechanik maszyn i urządzeń drogowych (kod zawodu 834201), uprawnienia Operatora Maszyn Drogowych oraz brukarza oraz uprawnienia do obsługi zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych. 

W sobotni wieczór 2 lutego odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne przedstawicieli samorządu Gminy Olkusz, środowisk biznesu, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Punktem kulminacyjnym uroczystości było wręczenie przez burmistrza Romana Piaśnika nagród Cordis Nobilis, przyznawanych już po raz dziesiąty Szlachetnym Sercom, czyli osobom i organizacjom, wyróżniającym się aktywną i bezinteresowną pracą na rzecz innych.

E-dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną, którego wprowadzenie do powszechnego użytku zapewni narzędzie do bezpiecznej komunikacji obywatela z e-administracją, służbą zdrowia oraz podmiotami komercyjnymi. Ma służyć do jego uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych. Nie zmienią się natomiast dotychczasowe funkcje tego dokumentu, ponieważ będzie on tak jak swój poprzednik, potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw.

Na awersie nowego dowodu osobistego znajdą się imię, nazwisko, data urodzenia, płeć i obywatelstwo jego posiadacza oraz numer dowodu osobistego, termin ważności i numer CAN (który zapewnia nawiązanie bezpiecznego połączenia pomiędzy warstwą elektroniczną dowodu osobistego a urządzeniem lub systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem czytnika kart).

Edowód

Rewers dokumentu będzie zawierał numer PESEL, miejsce urodzenia i nazwisko rodowe posiadacza, a także imiona jego rodziców. Zamieszczona zostanie też data wydania dokumentu, organ wydający i numer dowodu.

Dzięki licznym zabezpieczeniom oraz fotografii zapisanej w wersji elektronicznej jako zdjęcie biometryczne , dokument jest zgodny z wymogami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ang. ICAO) i pozwala na automatyczne przekraczanie bramek lotniskowych na terenie Unii Europejskiej. 

Wnioski o wydanie nowego e-dowodu będzie można składać od 4 marca 2019 r.

Wydawanie nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną rozpocznie się w marcu 2019 r.  Proces wymiany dowodów będzie rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r.

Jeżeli posiadacz dowodu osobistego obecnego wzoru będzie chciał posługiwać się dowodem z warstwą elektroniczną, będzie mógł go wymienić jeszcze przed upływem ważności dotychczasowego dokumentu. Dowody wydane bezterminowo będę podlegały wymianie jedynie na wniosek jego właściciela.

Nowy dowód osobisty będzie miał 3 certyfikaty z urzędu (jeśli wyrazi na to zgodę) oraz 4 certyfikat, który należy prywatnie zakupić  

 1. certyfikat potwierdzania obecności - poświadczenie elektroniczne, które posiadacz dowodu osobistego wykorzystuje do potwierdzenia swojej obecności w określonym czasie i miejscu, potwierdzające dane tego posiadacza
 2. certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia - poświadczenie elektroniczne służące do identyfikacji i uwierzytelnienia posiadacza dowodu osobistego, potwierdzające dane tego posiadacza (PIN1)
 3. certyfikatu podpisu osobistego - poświadczenie elektroniczne, które przyporządkowuje dane służące do walidacji osobistego podpisu elektronicznego do posiadacza dowodu osobistego, potwierdzające dane tego posiadacza (PIN2)
 4. certyfikat kwalifikowany - certyfikat podpisu elektronicznego – prywatnie kupiony.

 

 

Zabezpieczenia

Przy odbiorze nowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną  posiadacz dowodu osobistego  otrzyma  Kod PUK odblokowujący certyfikaty ( w razie trzykrotnego błędnie wpisanego PIN-u) oraz ustali  sobie:

 • Kod PIN1 - 4 cyfrowy do certyfikatu identyfikacji i uwierzytelniania
 • Kod PIN2 - 6 cyfrowy do certyfikatu podpisu osobistego

Aktywacja certyfikatów  następuje przez  ustalenie kodów PIN1 i PIN2  w gminie przy odbiorze dowodu lub później w dowolnej gminie  tylko przez posiadacza dowodu  (np. pełnomocnik ustanowiony do odbioru dowodu osobistego nie będzie mógł odebrać dokumentu z kodem).

Zmiany w przepisach:

Dowód osobisty dziecka może odebrać  rodzic, który był nieobecny przy składaniu wniosku.

W przypadku czasowej  utraty kontroli nad dowodem osobistym będzie możliwość zgłoszenia zawieszenia  i cofnięcia zawieszenia certyfikatów (jeżeli zawieszenie nie przekroczy 14 dni) . Zgłoszenia zawieszenia może dokonać posiadacz, rodzic, opiekun, kurator lub pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym w formie pisemnej lub elektronicznej.

 • osobiście w dowolnej gminie,
 • elektronicznie – przez ePUAP – do wystawcy dowodu ,
 • bezpośrednio elektronicznie w RDO – nowa usługa MC.

 

Zawieszenie certyfikatów powoduje zawieszenie ważności dowodu osobistego. Podpis osobisty złożony w czasie zawieszenia certyfikatów albo po ich unieważnieniu nie wywołuje skutków prawnych.

 

Link do usługi na obywatel.gov.pl (składanie wniosku o własny dowód):

https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/dowod-osobisty-wniosek-o-dowod#przez-internet

Link do usługi na ePUAP (składanie wniosku o dowód dla dziecka):

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/dokumenty-tozsamosci/wnioskowanie-o-wydanie-dowodu-osobistego-dla-dziecka

Od marca 2019 będzie dodatkowa możliwość zgłaszania utraty lub uszkodzenia dowodu – nowa e-usługa MC – art. 47 ust 3a – automatyczne unieważnienie dowodu, automatyczne zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu

Zgłoszenie utraty dowodu osobistego na Policji w wyniku  przestępstwa spowoduje unieważnienie dokumentu bezpośrednio w Rejestrze Dowodów Osobistych i  nie trzeba będzie zgłaszać w gminie tego faktu.

Olkuska Grupa Turystyczna Amonit pragnie zaprosić wszystkich członków, sympatyków, uczestników naszych imprez na
Jubileusz 5-lecia działalności,
który odbędzie się w sobotę 16.02.2019 r. o godzinie 16:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu (ul. Nullo).

Jubileusz Plakat