Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Artykuły:

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza I  przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 5486/7,  położonej w Olkuszu przy ul. Widokowej.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 27.04.2018 r. do 17.05.2018 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: 

- działka nr ew. gr. 5213 w Olkuszu (ul. Spacerowa) w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz elektroenergetyczny nN

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym w godz. 700-1500 (pok. nr 308) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-58. 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki nr 1577 położonej w Niesułowicach Gmina Olkusz

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza IV przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, położonej w Olkuszu przy ul. Szpitalnej 30.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń znajdujących się w piwnicy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu

 

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na najem pomieszczeń znajdujących się w piwnicy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu o łącznej powierzchni 292m2, na okres 5 lat.
 2. III przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 18.04.2018r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu ul. Rynek 1, na parterze budynku.
 3. Nieruchomość przeznaczona jest na  prowadzenie działalności gastronomicznej oraz kulturalno- rozrywkowej.
 4. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu za najem wynosi 4.000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych).
 5. Postąpienie w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych).
 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 1.000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu nr 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 prowadzony przez Bank Pekao S.A. O/Olkusz w terminie do dnia 16.04.2018r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na rachunku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz) z podaniem tytułu wpłaty: III przetarg ustny na najem pomieszczeń w piwnicy w budynku Rynek 1.
 7. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet pierwszego czynszu za najem. Wadium pozostałych uczestników zostanie zwrócone w terminie do trzech dni od daty zamknięcia przetargu na rachunek bankowy wskazany przez oferenta.
 8. Osoba, która wygra przetarg zobowiązuje się używać przedmiot najmu zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki i nie może zmieniać jego przeznaczenia bez zgody Wynajmującego.
 9. Obowiązkiem Najemcy jest ponoszenie, oprócz czynszu najmu, wszelkich obciążeń publiczno – prawnych związanych z przedmiotem umowy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatków lokalnych oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem. Najemca zobowiązuje się płacić wszystkie świadczenia związane z bieżącym korzystaniem z przedmiotu umowy według zasad opisanych w umowie.
 10. Oferentowi, który wygra przetarg zostanie udostępniona nieruchomość na okres trzech miesięcy w celu wykonania niezbędnych prac remontowych pomieszczeń.
 11. Z oferentem, który wygra przetarg zostanie podpisana umowa najmu w terminie dwóch tygodni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Ze wzorem umowy należy zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem (w godz. 7.00 – 15.00) pok.210.
 12. Jeżeli osoba ustalona jako Najemca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.
 14. Pierwszy przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się w dniu 11.01.2018r. Drugi przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się w dniu 22.03.2018r.
 15. Informacji o przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu tel. (032) 6260210.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkuszogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na  sprzedaż niezabudowanej działki nr 1570 położonej w Niesułowicach Gmina Olkusz

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 211oraz na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miasta i Gminy Olkusz w dniach od 13.04.2018r. do 04.05.2018r.  wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu  na okres do 3 lat