Witamy na stronach "Projekty nie tylko unijne" Urzędu Miasta i Gminy Olkusz

W tym miejscu możesz zapoznać się z projektami i opisami najważniejszych przedsięwzięć podejmowanych przez samorządowe władze Olkusza.

 

 

umig_i_bazylika.jpg
Tak było... a jest tak:

akt111.jpg

 

 

 

 

 

 

akt_22.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze strony "Projekty nie tylko unijne" dowiesz się do jakich programów i na jakie zadania Gmina Olkusz składa wnioski o dofinansowanie.  


 

Aktualności:
 
 
Małopolskie Remizy 2016 - Termomodernizacja budynku remizy OSP w Zedermanie.

Wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,  na zadania związane z ochroną środowiska w ramach Konkursu „Małopolskie Remizy 2016”, o dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku remizy OSP w Zedermanie” został przez Gminę Olkusz złożony w dniu 06.05.2016 r. Zgodnie z wartością kosztorysową, koszt brutto zgłoszonego zadania wynosi 26.580,46 zł, wnioskowane dofinansowanie 13.289,00 zł.

W ramach aplikacji zostanie ocieplone 147,67 m2 ścian oraz wymieniona zniszczona stolarka okienna.

 

Przebudowa drogi gminnej ul. Malinowa Góra w Sienicznie.

W dniu 03.06. 2016 r. Gmina Olkusz złożyła wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie - Budowy lub modernizacji dróg lokalnych, o dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Malinowa Góra w Sienicznie”. Zgodnie z wartością kosztorysową całkowity koszt brutto zgłoszonego zadania wynosi 1.441.180,34 zł, wnioskowane dofinansowanie 917.023,00 zł.

Wniosek aplikacyjny zakłada przebudowę 953 mb drogi (tzn. wymianę nawierzchni wraz z podbudową, budowę chodnika oraz przebudowę kolidującego odcinka wodociągu)

 
   
Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza.
Wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Województwa Małopolskiego,  Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty dużej skali, o dofinansowanie zadania „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza” Gmina Olkusz złożyła w dniu 31.05.2016r. Zgodnie z wartością kosztorysową i szacunkami całkowity koszt brutto zgłoszonego zadania wynosi 19 170 581,69 zł, wnioskowane dofinansowanie 7 998 386,52 zł.
Przedmiotem projektu jest kompleksowa rewitalizacja i restauracja tzw. kwartału królewskiego, w tym zabytkowego obiektu przy Rynek 4 (budynek dawnego Starostwa) wraz z otoczeniem oraz nadaniem mu nowych funkcji gospodarczo - społecznych, utworzenie nowego kompleksu muzealnego w podziemiach olkuskiego Ratusza oraz piwnicach restaurowanego budynku dawnego Starostwa - 2 zabytki nieruchome objęte wsparciem.
Działaniom rewitalizacyjnym podlegają:

-         mury obronne z basztą,

-         uliczka przymurna,

-         budynek Dawnego Starostwa,

-         dziedziniec,

-         podziemia-piwnice pod dziedzińcem,

-         zadaszenie chroniące i eksponujące zabytkowe relikty architektoniczne piwnic,

-         podziemia olkuskiego Ratusza

-         utworzenie kompleksu muzealnego: ekspozycja muzealna w podziemiach olkuskiego ratusza, ekspozycja muzealna w podziemiach Dawnego Starostwa.

Do zakresu prac niezbędnych do realizacji projektu zgodnie z założonymi celami są:

-         Prace związane z restauracją budynku dawnego starostwa wraz z otoczeniem - budynek Dawnego Starostwa + piwnice pod dziedzińcem + zadaszenie reliktów.

-         Prace związane dostosowaniem podziemi olkuskiego ratusza do ekspozycji muzealnej Prace związane z organizowaniem ekspozycji muzealnej w podziemiach dawnego starostwa

-         Prace związane z organizowaniem ekspozycji muzealnej w podziemiach olkuskiego ratusza

-         Konserwacja zabytków ruchomych.

-         Remont stacji TRAFO

-         Remont budynku Baszty

 
Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Olkuszu (etap II)
W dniu 30.05.2016 r. Gmina Olkusz złożyła wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie przebudowy, remontów i inwestycji obiektów sportowych w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej, na zadanie pn. "Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Olkuszu (etap II)". Zgodnie z wartością kosztorysową całkowity koszt brutto zgłoszonego zadania wynosi 1.549.881,00 zł, wnioskowane środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wynoszą 505.018,00 zł.W skład kompleksu wchodzą:

-         boisko piłkarskie 28 x 57 m z nawierzchnią z trawy sztucznej,

-         boisko wielofunkcyjne 19,10 x 32,10 m z nawierzchnią poliuretanową, do gry w koszykówkę, siatkówkę,

-         bieżnia trzytorowa do sprintu o długości całkowitej 72 m z nawierzchnią poliuretanową,

-         zakończona zeskocznią do skoków w dal.

Wokół obiektów sportowych wykonane będą ciągi komunikacyjne. Zamontowane zostaną urządzenia towarzyszące, tj. trzy trybuny dwurzędowe, stół do ping-ponga, kosze na śmieci i stojaki na rowery. Wykonane zostanie oświetlenie obiektów sportowych oraz monitoring, schody terenowe oraz pochylnia dla niepełnosprawnych, odwodnienie obiektów sportowych (z wykorzystaniem istniejącej kanalizacji deszczowej). Przebudowana zostanie sieci wodociągowa kolidująca z obiektami sportowymi.
 
 
 
Przebudowa drogi gminnej na działce nr 681/6 w Witeradowie
Do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie - Budowy lub modernizacji dróg lokalnych, o dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 681/6 w Witeradowie” Gmina Olkusz złożyła wniosek aplikacyjny w dniu 25.05.2016 r. Zgodnie z wartością kosztorysową całkowity koszt brutto zgłoszonego zadania wynosi 669.966,79 zł, wnioskowane dofinansowanie 426.299,00 zł.Wniosek aplikacyjny zakłada przebudowę 441 mb drogi (tzn. wymianę nawierzchni wraz z podbudową oraz budowę chodnika)
 
  

Przebudowa drogi gminnej ul. Marii Dąbrowskiej w Sienicznie (etap I)

25.05.2016r. Gmina Olkusz złożyła wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie - Budowy lub modernizacji dróg lokalnych, o dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Marii Dąbrowskiej w Sienicznie (etap I)”. Zgodnie z wartością kosztorysową całkowity koszt brutto zgłoszonego zadania wynosi 325.027,50 zł (334.867,50 zł.), wnioskowane dofinansowanie 213.076,00 zł.

Wniosek aplikacyjny zakłada przebudowę 290 mb drogi (tzn. wymianę nawierzchni wraz z podbudową oraz budowę chodnika)

 


Termomodernizacja budynku OSP w Zedermanie
W dniu 03.03.2016 r. Gmina Olkusz złożyła wniosek o dofinansowanie Termomodernizacji budynku remizy OSP w Zedermanie - wnioskowana kwota dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach programu "Małopolskie Remizy 2016" to 19.097,00 zł.
Zakres prac obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych budynku płytami styropianowymi z wyprawą tynkiem cienkowarstwowym silikonowym. Wnioskowane ocieplenie znacznie poprawi warunki socjalno - bytowe strażaków - ratowników oraz zapewni odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres realizacji przedsięwzięcia to roboty rozbiórkowe (demontaż płyty żelbetowej nad budynkiem sanitariatu) oraz roboty budowlane: przygotowanie podłoża pod docieplenie, oczyszczenie mechaniczne i zmycie, uzupełnienie tynków zewnętrznych, podłoże, montaż zdemontowanych rur spustowych, rynien dachowych, montaż instalacji odgromowej, obróbki blacharskie. Ponadto wykonane zostanie zadaszenie nad garażem i nad wejściem do klatki schodowej, wymiana stolarki okiennej, ocieplenie elewacji, opaska z kostki wokół budynku.
 
Zgłoszenie inwestycji sportowej na rok 2016
Została zgłoszona inwestycja sportowa na rok 2016 w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego: Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Olkuszu (etap 2)
W zakres inwestycji znajdują się prace rozbiórkowe istniejących zdegradowanych nawierzchni asfaltowych boisk oraz rozbiórka części nawierzchni ciągów komunikacyjnych pieszych i pieszo jezdnych wraz z murkami oporywymi i schodami terenowymi.
Wykonane zostaną dwa boiska (piłkarskie i wielofunkcyjne) i bieżnia ze sportowymi nawierzchniami syntetycznymi. Wokół obiektów sportowych wykonane będa ciągi komunikacyjne.Zamontowane zostaną urządzenia małej architektury, tj. trybuny dwurzędowe, stół do ping-ponga, kosze na śmieci i stojaki na rowery. Boiska będą posiadały piłkochwyty, a boisko do piłki nożnej ogrodzenie. Wykonane zostanie oświetlenie obiektów sportowych oraz monitoring, a także schody terenowe, pochylnia dla osób niepełnosprawnych, odwodnienie obiektów sportowych. Wnioskowane dofinansowanie: 697.471,00 zł, kwota całkowita inwestycji: 2.457.645,70 zł.
 
 
Ograniczenie niskiej emisji
W najbliższym czasie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem konkursów, Gmina Olkusz planuje pozyskać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Priorytetu 4. Regionalna Polityka Energetyczna.
Wsparcie będzie kierowane w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Olkusz poprzez likwidację lub wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnychdo prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania. Wsparcie będzie udzielone na inwestycje w źródłą ciepła spalające biomasę, paliwa stałe lub wykorzystujące paliwa gazowe w budynkach mieszkalnych. Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie działań w ramach ograniczenia niskiej emisji poprzez budowę/rozbudowę, przebudowę infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mających na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej.
Od 28 grudnia 2015 r. do 29 stycznia 2016 r. można było złożyć wstępną deklarację o przystąpieniu do programu. Do Urzędu wpłynęło 156 ankiet na wymianę kotła oraz 122 ankiety na odnawialne źródła energii.
 
 

Dostosowanie strony Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji (wniosek aplikacyjny złożono 27.02.2015r., umowę podpisano w dniu 27.10.2015 r.), - przedmiotem konkursu było dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zadanie zakładało przeprowadzenie działań w dwóch grupach: Modernizacja techniczna i graficzna strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu oraz przeprowadzenie audytu dostępności strony internetowej Urzędu zgodnie z WCAG 2.0. Celem projektu było wsparcie rozwoju społeczeństwa informacyjnego wśród osób niepełnosprawnych w Gminie Olkusz, jak również pośrednio w Województwie Małopolskim poprzez opracowanie i udostępnienie informacji usprawniających procesy realizowane w Urzędzie i zwiększenie efektywności funkcjonowania administracji publicznej w Gminie Olkusz. Grupą docelową projektu są przede wszystkim mieszkańcy oraz przedsiębiorcy o różnym stopniu niepełnosprawności będący klientami Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, którzy będą bezpośrednimi beneficjentami modernizowanej strony internetowej. Ponadto do odbiorców rezultatu projektu należy zaliczyć pracowników UMiG w Olkuszu, którzy otrzymali narzędzie usprawniające wykonywanie czynności służbowych.

Wartość projektu po rozliczeniu wyniosła 10.735,00, dofinansowanie ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji przeznaczonych na informatyzację na poziomie 80% wyniosło 8.588,00 zł.

 
Adaptacja pomieszczeń zamku górnego w Rabsztynie na cele ekspozycyjne wraz z wyposażeniem
Wniosek złożony w dniu 30.11.2015 r. do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinasowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach programu Rozwój Infrastruktury kultury priorytet 1 Infrastruktura kultury dla zadania „Adaptacja pomieszczeń zamku górnego w Rabsztynie na cele ekspozycyjne wraz z wyposażeniem” W ramach zadania  przeprowadzone zostaną prace wykończeniowe i aranżacyjne w wybudowanym nad odkrytymi reliktami dawnej zabudowy pawilonie oraz w pomieszczeniach w obrębie odkrytej wieży zamkowej, w których prezentowane będą relikty dawnej zabudowy i kunsztownej kamieniarki. Ponadto w ramach projektu zostanie dokonany zakup i montaż wyposażenia, który pozwoli stworzyć ciekawą trasę muzealną. Zakresem zadania objęta zostanie produkcja materiału filmowego oraz zakup i instalacja sprzętu projekcyjnego i dźwiekowego, koniecznego do prezentacji oraz instalacja monitoringu.
Rozstrzygnięcie konkursu w I/II kwartale 2016 r.


Rabsztyn, prace konserwatorskie i zabezpieczające w obrębie zamku średniego - etap III

 Wniosek został złożony w dniu 30.10.2015 r. do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach programu "Dziedzictwo  kulturowe, priorytet 1 Ochrona zabytków dla zadania: "Rabsztyn, ruiny zamku (XIV - XV): prace konserwatorskie i zabezpieczające w obrębie zamku średniego - etap III"

W ramach zadania planuje się kontynuację konserwacji zachowawczej kamiennych elementów architektonicznych wydobytych podczas prowadzenia prac archeologicznych oraz III etap zabezpieczenia konstrukcyjnego murów zamku średniego, w tym w szczególności wykonanie napraw kamiennych murów, uczetylnienie wieży zamkowej oraz muru obwodowego południowego i wschodniego wraz z przyległymi reliktami zabudowy.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w I/II kwartale 2016 r.
 
Remont dachu nad salą społeczno - kulturalną w budynku OSP Kosmolów wraz z budową oświetlenia wzdłuż drogi Osiek - Zimnodół
 Na realizację tego zadania Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz - Roman Piaśnik podpisał umowę w dniu 19.01.2015 r. z  Marszałkiem Województwa Małopolskiego. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" na wymianę dachu na budynku OSP Kosmolów oraz montaż lamp w miejscowości Osiek pozyskano 63.584,15 zł, całkowity koszt wyniósł 156.819,22 zł
 
 
 Dofinansowanie gospodarki niskoemisyjnej
W dniu 29.12.2014 r. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Olkusz" w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013. Zgodnie z umową całkowity koszt zadania to 56.800,00 PLN (stanowią go wydatki kwalifikowalne). Gminie Olkusz zostanie przekazane dofinansowanie w kwocie 48.280 PLN stanowiące 85 % wydatków.
 
 

Małe projekty -Rabsztyn

Budowa schodów stalowo -  murowanych wraz z oczyszczeniem ostańca skalnego i wymianą kamer monitorujących na zamku w Rabsztynie  - projekt o wymienionym tytule uzyskał dofinansowanie z zakresu małych projektów w ramach działania 4 1 3 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - umowę dofinansowania podpisał w dniu 16.12.2014 r. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik. Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego. Kwota dofinansowania to 46.562,52 PLN. i zgodnie z podpisaną umową stanowi 80% kwoty poniesionych wydatków kwalifikowalnych. 

 

Małe projekty - Zadaszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Dariusz Rzepka 28 października 2014 r. podpisał z Samorządem Województwa Małopolskiego umowę na dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 - 2013 realizacji zadania pod nazwą "Rozbudowa miejsc przestankowych na szlakach turystycznych obszaru LSR", której celem jest rozwijanie turystyki na obszarze objętym LSR poprzez przystosowanie szlaków turystycznych do całorocznego wykorzystywania. Kwota dofinansowania, zgodnie z podpisaną umową stanowi 80% kwoty poniesionych wydatków kwalifikowalnych - tj. 16.260,16 PLN.

 

Dofinansowanie dla OSP w Zedermanie

 W dniu 23 lipca 2014 r. Gmina Olkusz podpisała z Województwem Małopolskim umowę na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku remizy OSP w Zedermanie". W ramach programu Małopolskie Remizy 2014 Gmina otrzyma dotację celową z budżetu Województwa w kwocie 40 000,00 zł.

 

Małopolskie Remizy - Zederman

W związku z ogłoszeniem konkursu "Małopolskie Remizy 2014", Gmina Olkusz w dniu 24. lutego 2014 r. złożyła wniosek aplikacyjny na realizację zadania pn. "Przebudowa i nadbudowa istniejacego budynku remizy OSP w Zedermanie". Zakresem projektu obejmuje usunięcie warstwy stropodachu oraz skucie okapów, podmurowanie ścian szczytowych, wykonanie nowych otworów okiennych, montaż stolarki okiennej oraz wykonanie nowej konstrukcji dachu i instalacji odgromowej.

Wnioskowany remont sanitariatów w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zedermanie znacznie poprawi warunki socjalno – bytowe strażaków – ratowników, po powrocie z akcji ratowniczo gaśniczych oraz zapewni odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wnioskowana kwota pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego to 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

 

 

Gospodarka niskoemisyjna

W ramach IX priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji, Gmina Olkusz w dniu 19. grudnia 2013 r. złożyła projekt pod nazwą „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olkusz”

W związku opracowywanym na szczeblu krajowym Narodowym Programem Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN), którego celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza we wszystkich obszarach gospodarki – w nawiązaniu do międzynarodowych zobowiązań dotyczących redukcji gazów cieplarnianych do jakich zobligowała się Polska, niezbędne jest podjęcie zdecydowanych działań przyczyniających się do ograniczenia emisyjności poszczególnych sektorów gospodarki. W założeniach projektowanego Programu określono działania w rozbiciu na podejmowane przez administrację rządową, władze regionalne i lokalne. W nawiązaniu do nich celem głównym złożonego projektu jest opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Olkusz na lata 2014-2020. Dokument przyczyni się do poprawy systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli gospodarki niskoemisyjnej, a także będzie narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji strategicznych (technicznych, ekonomicznych, społecznych i środowiskowych) przez administrację samorządową.

Plan uwzględniać będzie:

- inwentaryzację emisji oraz identyfikację najbardziej emisyjnych sektorów gospodarki lokalnej,

- zaproponowanie rozwiązań przyczyniających się do poprawy jakości środowiska i efektywności energetycznej, w tym wdrożenia dobrych praktyk w zakresie niskoemisyjnych innowacji technologicznych, wydajnych rozwiązań energetycznych oraz odnawialnych źródeł energii (OZE).

Sprecyzowane w planie zadania będą realizowane w komunikacji z mieszkańcami gminy oraz lokalnymi interesariuszami, w tym przedsiębiorstwami sektora energetycznego transportowego i komunalnego w celu podnoszenia ich świadomości z zakresu efektywności energetycznej i potencjału oszczędności energii. Wdrożenie w przyszłości planu zorientowanego na ochronę środowiska oraz efektywną gospodarkę zasobami naturalnymi przyczyni się do poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców (np. poprzez poprawę jakości powietrza, efektywną organizację transportu publicznego, wdrażanie planów zrównoważonego budownictwa, itp.), a ich zaangażowanie w jego realizację do umocnienia lokalnych wspólnot. Ponadto przyszłe inwestycje w czyste, efektywne oraz odnawialne źródła energii spowodują zwiększenie niezależności energetycznej gminy oraz przyczynią się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię, co może spowodować spadek jej cen.

Projekt pozostaje w ocenie.

 

Olkuska Strefa Aktywności Gospodarczej

W dniu 22. listopada 2013 r. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Dariusz Rzepka podpisał umowę na dofinansowanie Olkuskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. W tym celu Olkusz odwiedził Marszałek Województwa Małopolskiego - Marek Sowa, który podkreślił, iż miasto w ostatnim czasie realizuje szereg inwestycji przy współudziale środków europejskich.

Zgodnie z podpisana umową dofinansowanie ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 wyniesie 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu (8 323 069,20 PLN) tj ponad 6,6 mln zł.

Więcej informacji wraz ze zdjęciami z uroczystego podpisania umowy do projektu na stronie:

http://www.umig.olkusz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3435:w-olkuszu-powstanie-strefa-aktywnosci-gospodarczej&catid=14&Itemid=110

 

 

Zaopatrzenie w wodę

14 października 2013 r. decyzją Komitetu do spraw Wyboru Projektów wniosek pod nazwą "Zaopatrzenie w wodę mieszkańców ziemi olkuskiej po zakończeniu eksploatacji złóż przez Zakład Górniczo - Hutniczy Bolesław"  otrzymał dofinansowanie w ramach programu "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG. Powyższy projekt uzyskał 90 punktów na 110 możliwych i znalazł sie 11. miejscu listy wniosków objętych dofinansowaniem. Kwota dofinansowania to 353 631 euro (ok. 1 472 026 zł), wartość całkowita inwestycji to 416 037 euro (1 731 796 zł). 

 

 

Multimedialna trasa turystyczna

30. września 2013 r. do programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 Gmina Olkusz złożyła projekt pn. „Multimendialna trasa turystyczna w obrębie podziemi olkuskiego ratusza”. Całkowity koszt projektu to 8.403.477,00 zł, a wnioskowana kwota dofinansowania ze środków Programu: 7.142.956,00 zł.Stworzenie nowoczesnej multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach olkuskiego ratusza jest priorytetowym zadaniem Gminy Olkusz i kontynuacją rozpoczętej w roku 2010 rewitalizacji miasta. Podczas prowadzonych prac archeologicznych w ramach projektu „Rewitalizacja i ochrona olkuskiej Starówki” odkryto piwnice gotyckiego ratusza i XX-wiecznej wieży ciśnień. Unikalny dla regionu i kraju zabytek poddano pracom konserwatorskim, a następnie postanowiono, że zostanie stworzona w nim multimedialna trasa turystyczna. Projekt kontynuuje działania Gminy w obszarze rozwoju turystyki (przeprowadzono analizę popytu). Zadanie przyczyni się bezpośrednio do rozwoju miasta poprzez rozwiązanie problemów społ.-ekon., będzie bodźcem w rozwoju gospodarczym opartym na turystyce i przyczyni się do spadku bezrobocia. Trasa multimedialna będzie podstawą dla tworzenia nowych produktów w zakresie oferty edukacyjnej, kulturalno-oświatowej, form spędzania czasu wolnego. Wpłynie pozytywnie na kreatywność lokalnych przedsiębiorców. Celem projektu jest wykreowanie nowego wizerunku miasta i Ziemi Olkuskiej poprzez promowanie i upowszechnianie w innowacyjny i atrakcyjny sposób wiedzy o historii regionu, ochrona, zachowanie i udostępnienie dziedzictwa kulturowego dla obecnych i przyszłych pokoleń, a także rozwój regionu i miasta, podtrzymywanie tradycji i wartości oraz rozwój kompetencji społecznych. Według złożonego projektu, w podziemnym muzeum na pow. 469,60 m2 powstałaby ekspozycja prezentująca w atrakcyjnej i nowoczesnej formie zagadnienia związane ze średniowiecznymi technikami wydobywania kruszców, technologią hutniczą, działaniem mennicy królewskiej oraz dziejami Olkusza i jej mieszkańców. Miałyby zostać wykonane: prace budowlane, w tym: wykończeniowe oraz aranżacyjne i scenograficzne (scenariusze i kontenty multimedialne, zrealizowane filmy, gry oraz prezentacje multimedialne, zakupiony i zainstalowany zostanie sprzęt audiowideo), konserwacja 6800 szt. zabytków ruchomych i opracowanie wyników badań, digitalizacja zabytków 500 ruchomych, digitalizacja 50 archiwaliów. Powstać miał serwis internetowy prezentujący udokumentowane cyfrowo zbiory dziedzictwa kulturowego. Niestety projekt „Multimedialnej trasy turystycznej w obrębie podziemi olkuskiego ratusza” złożony przez gminę Olkusz do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie uzyskał dofinansowania z tzw. funduszy norweskich. Ogłoszona została ostateczna lista rankingowa Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego. Olkuski wniosek uzyskał 47 punktów i znalazł się na 25 pozycji. Ministerialną dotacje otrzyma osiemnaście projektów, które otrzymały minimum 48 punktów. W ramach ogłoszonego naboru do MKiDN wpłynęło łącznie 277 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 3 miliardy złotych. Ministerstwo zdecydowało się dofinansować 18 projektów i przeznaczyło na ten cel 275,2 mln złotych. Najwięcej – 61 punktów w rankingu otrzymał wniosek złożony przez Muzeum Łazienki Królewskie opiewający na kwotę ponad 15 mln zł. Na drugiej pozycji znalazł się projekt Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (ponad 38 mln zł.), trzeci był wniosek, który złożyło Muzeum Zamkowe w Malborku (25,9 mln zł). Gminę Olkusz od dofinansowania dzielił zaledwie 1 punkt. Wnioski, które otrzymają pomoc zostały ocenione w przedziale 61-48 punktów. Podziemne muzeum pod rynkiem podobnie jak pozostałe siedem projektów uzyskało ocenę na poziomie 47 punktów. Z powiatu olkuskiego pozytywną ocenę merytoryczną otrzymał jeszcze jeden wniosek, lecz podobnie jak ten „olkuski”, także nie znalazł się na liście projektów dofinansowanych. Na 30 miejscu znalazł się projekt złożony przez Klasztor Sióstr Norbertanek w Imbramowicach.

 

 

Remont remizy OSP w Żuradzie

W dniu 2 września 2013 r. Gmina Olkusz podpisała z Województwem Małopolskim umowę na realizację zadania pod nazwą "Remont i adaptacja istniejących pomieszczeń sanitarnych w budynku Remizy OSP w Żuradzie". W ramach programu Małopolskie Remizy 2013 Gmina otrzyma dotację celową z budżetu Województwa w kwocie 20 754,00 zł. 

 

 

Aplikacja - "OSAG" 

W odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 Działanie 4.3 Schemat B Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha , Gmina Olkusz złożyła w dniu 13.06.2013 r. wniosek aplikacyjny projektu pn. „Olkuska Strefa Aktywności Gospodarczej – budowa infrastruktury”.

Głównym celem projektu jest rozwój społeczno – gospodarczy ziemi olkuskiej oraz poprawa życia mieszkańców poprzez stworzenie korzystnych warunków infrastrukturalnych dla lokalizacji nowych przedsiębiorstw w olkuskiej strefie aktywności gospodarczej

Wartość projektu to 8.323.069,70 zł - dofinansowanie z EFRR na poziomie 80% wartości projektu.

Obecnie trwa ocena formalna wniosku.

 

 

Technologia i e-usługi

W związku z naborem wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Gmina Olkusz w dniu 12.02.2013 r. złożyła wniosek aplikacyjny projektu pn. "Wdrożenie technologii oraz e-usług w Gminie Olkusz". Przedmiotem projektu jest wdrożenie systemów informatycznych usprawniających działalność Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu: Platwormy usług transakcyjnych umożliwiającej klientom UMIG realizację szeregu spraw w sposób elektroniczny - bez wychodzenia z domu, systemu powiadamiania mieszkańców o istotnych wydarzeniach oraz sytuacjach kryzysowych na terenie Gminy, a także systemu do elektronicznego głosowania w Radzie Miejskiej ułatwiającego pracę radnych oraz zwiąkszającego transparentność procesów decyzyjnych. Dodatkowo w ramach projektu przewidziane są prace przygotowawcze (opracowanie dokumentacji technicznej), zakup sprzętu teleinformatycznego na potrzeby platwormy i sytemu, a także adaptacja  pomieszczenia serwerowni, w której zostaną umieszczone nabywane urządzenia. Celem wymienionych działąń jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Województwie Małopolskim poprzez opracowanie i wdrożenie systemów informacji usprawniających procesy realizowane w urzędzie  i zwiększenie efektywności funkcjonowania administracji publicznej w Gminie Olkusz.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 1.496.997,00 zł brutto, dofinansowanie z EFRR na poziomie 75% kosztów kwalifikowalnych.

Obecnie zakończyła się ocena merytoryczna projektu i został on skierowany do oceny strategicznej.

   

Rewaloryzacja z elementami Rewitalizacji zlewni Białej Przemszy

sbp1.jpgW związku z rozpoczętą dyskusją na temat przyszłej roli i zasad finansowania europejskiej polityki regionalnej w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020 w dniu 20.05.2013 r. o godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy Olkusz odbyło się spotkanie poświęcone propozycji stworzenia partnerstwa w celu przygotowania aplikacji i realizacji zadania: „Rewaloryzacja z elementami Rewitalizacji zlewni Białej Przemszy”

Ze względu na fakt, że pojawiła się możliwość pozyskania dofinansowania na zrealizowanie powyższego zadania, zamiarem Gminy Olkusz jest stworzenie podmiotu który opierając się na utworzonym systemie zarządzania terenami będzie miał ułatwiony dostęp do różnego rodzaju dofinansowań z Unii Europejskiej. Charakterystykę zlewni Białej Przemszy przedstawił Prezes Stowarzyszenia LGD „Nad Białą Przemszą” pan Józef Niewdana. Z tematem możliwości dofinansowania z Funduszy Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 wyczerpująco zapoznał uczestników spotkania dr Jan Bondaruk z Zakładu Ochrony Wód GIG. Rewitalizację górniczo – hutniczego krajobrazu zlewni Białej – Przemszy zaprezentowała dr hab. Urszuli Myga – Piątek z Katedry Geografii Regionalnej i Turyzmu.

 

 

 2 miliony więcej na termomodernizację olkuskich szkół 

sp_zederman.jpg

Dzięki staraniom Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisany został aneks do umowy na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenach miejskich i wiejskich Gminy Olkusz”. Tym samym nasz samorząd, jako jeden z pięciu w kraju, uzyskał wzrost dofinansowania na termomodernizacje z 50% do 85%, czyli zwiększenie dotacji o 2 miliony zł.

Zainteresowanie konkursem na dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dotyczące termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w 2009 r., było tak ogromne, że już kilka miesięcy po przeprowadzeniu konkursu zdecydowano o zwiększeniu jego budżetu i dofinansowaniu dodatkowych przedsięwzięć z listy rezerwowej. Aneksy do umów podpisali przedstawiciele gminy Olkusz, miasta Zabrze oraz Lębork, powiatu Tomaszowskiego oraz Województwa Pomorskiego. Należy podkreślić, iż kompleksowa termomodernizacja budynków, które była przedmiotem dofinansowania projektu, powoduje znaczący wzrost efektywności wykorzystywania energii. A to z kolei pozwala na znaczące obniżenie rachunków za energię.

sp_zurada.jpg

W Gminie Olkusz termomodernizacją objęte zostało 10 placówek oświatowych: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Fr. Nullo, Zespół Szkół przy ul. Kosynierów oraz Zespół Szkół przy ul. Kochanowskiego, Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Gorenicach, Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Kosmolowie, Szkoła Podstawowa im. M. Dąbrowskiej w Sienicznie, Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zawadzie, Szkoła Podstawowa im. Obrońców Warszawy w Zedermanie, Szkoła Podstawowa im. W. Gnysia w Żuradzie oraz Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego w Witeradowie.

Olkuskie placówki oświatowe zostały ocieplone, wymianie uległy pokrycia dachów i stolarka budowlana, zyskały też nowe, kolorowe elewacje.

Koszty kwalifikowane zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenach miejskich i wiejskich Gminy Olkusz” wynoszą 6,5 mln zł, w tym blisko 5,5 mln zł stanowi dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu zamknęła się kwotą 7,5 mln zł.

    

  

Aktualizacja Strategii Miasta Olkusza  
 Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XL/453/2009 z dnia 15.12.2009 r. w sprawie powołania Rady Liderów Strategicznego Rozwoju Miasta i Gminy Olkusz, Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/477/2010 z dnia 23.02.2010 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz w związku z uczestnictwem w pracach wymienionych Gremiów, uprzejmie zapraszam wszystkich zainteresowanych do składania nowych propozycji zadań, jakie należałoby umieścić w Strategii, po wcześniejszym przeanalizowaniu priorytetów, celów strategicznych i operacyjnych (Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Olkusz na lata 2008 – 2015 dostępna jest na stronie internetowej www.olkusz.eu). Materiały należy przekazać/odesłać do Biura ds. Koordynacji Funduszy Unii Europejskiej w terminie do dnia 28 września br. Przekazane materiały posłużą do opracowania aktualizacji dokumentu Strategicznego. Wszystkie uwagi oraz wypracowane propozycje zostaną skierowane na posiedzenie Rady Liderów, a następnie poddane pod obrady Rady Miejskiej.

 

 

Małopolskie remizy - Kosmolów

 W dniu 29.08.2012 w olkuskim Centrum Kultury marszałek Marek Sowa podpisał z przedstawicielami pięciu gmin powiatu umowy o przekazaniu środków z grantu Województwa Małopolskiego na modernizacje remiz OSP. Burmistrz Dariusz Rzepka sygnował dokument gwarantujący wsparcie w wysokości blisko 23 tys. zł na montaż kotłowni i centralnego ogrzewania w remizie OSP Kosmolów. - „Małopolskie remizy” to jeden z najmniejszych programów realizowanych przez samorząd Województwa Małopolskiego, ale i jeden z najważniejszych. Zgodnie z założeniami przyznajemy dofinansowanie jednej jednostce z każdej gminy Małopolski. Środki te zostaną wykorzystane na infrastrukturę -  modernizację istniejących remiz lub budowę nowych – powiedział marszałek Marek Sowa przed podpisaniem umów na dotacje dla pięciu gmin. Dzięki dotacji przyznanej dla Gminy Olkusz remiza OSP w Kosmolowie wyposażona zostanie w kotłownię, grzejniki oraz wszystkie niezbędne do funkcjonowania centralnego ogrzewania instalacje. Całkowity koszt zadania został wyceniony na ponad 60.000 zł. Wsparcie Województwa Małopolskiego otrzymały również inwestycje prowadzone przez Gminę Bolesław w OSP Podlipie, Gminę Klucze w OSP Ryczówek, Gminę Trzyciąż w OSP Sucha oraz Gminę Wolbrom w OSP Sulisławice. Łączna kwota dotacji dla samorządów naszego powiatu wynosi 142.407 zł.

 
Projekt olkuskiego skateparku zyskał unijne dofinansowanie
W dniu 24 lipca 2012 roku Gmina Olkusz uzyskała dofinansowanie na rzecz projektu pn. "Rozwój turystyki w Gminie Olkusz poprzez przygotowanie oferty w zakresie infrastruktury rekreacyjnej".

Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na ponad 6,6 mln zł, z czego prawie 5 mln zł stanowić będzie dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Nasz wniosek został wybrany przez Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach konkursu nr 1/2012/3.1.c dla Schematu 3.1 C Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 (MRPO). 

W ramach zadania zostaną zrealizowane:

1. budowa Parku rekreacyjno-krajobrazowego – etap I o powierzchni blisko 20 tys. m2 zlokalizowanego w Olkuszu, który obejmować będzie:

- skateplazę o powierzchni ponad 1000 m2 z zespołem zieleni,

- tory: trialowe, pumptrack oraz dla rowerów górskich, bmx, z elementami dirtowymi,

- ekspozycję maszyn górniczych,

- szlaki turystyczne o łącznej długości blisko 900 m,

- plac zabaw,

- parking,

- małą architekturę, zieleń wraz z altaną wielofunkcyjną oraz oczkiem wodnym,

- odwodnienie, oświetlenie i przyłącze wodociągowe,

2. zagospodarowanie terenu wzgórza zamkowego w Rabsztynie obejmujące:

- budowę szlaków turystycznych pieszych,

- budowę schodów na taras widokowy na zamku w Rabsztynie,

- budowę toru łuczniczego oraz majdanu,

- iluminację ruin zamku,

- rekonstrukcję domu Antoniego Kocjana,

- budowę ciągu pieszo jezdnego,

- budowę parkingu wraz z budynkiem sanitariatów,

- modernizację drewnianego mostu zamkowego,

- małą architekturę (ławki, kosze),

- uporządkowanie zieleni wraz z nowymi nasadzeniami na powierzchni ok. 1,1 ha.

Dzięki realizacji tego projektu powstanie unikalna w skali regionu, nowoczesna oferta rekreacyjno-turystyczna skierowana do osób w różnym wieku, służąca nie tylko mieszkańcom, ale również podnosząca atrakcyjność Olkusza dla gości spędzających wolny czas w tej części kraju. 

Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec listopada 2013 r.

   

Pomoc doradcza dla zaopatrzenia w wodę 

W dniu 19.07.2012 roku Związek Miast Polskich poinformował, że Porozumienie na rzecz zaopatrzenia w wodę mieszkańców ziemi olkuskiej – przy akceptacji MRR – zostaje objęte pełnym zakresem pomocy doradczej. Porozumienie zawarte dnia 16.07.2012 roku  pomiędzy Liderem Porozumienia Gminą Olkusz a: Gminą Bukowno, Gminą Bolesław, Gminą Klucze oraz Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ma na celu wspólne działanie na rzecz realizacji projektu predefiniowanego oraz przygotowania i realizacji wniosku na usługi doradcze, które umożliwią efektywne sporządzenie dokumentów aplikacyjnych na opracowanie dokumentacji Projektowo – kosztorysowej oraz środowiskowej dla zadania „ Zaopatrzenie w wodę mieszkańców ziemi olkuskiej po zakończeniu eksploatacji złóż przez Zakłady Górniczo – Hutnicze Bolesław”.   

W dniu 17.07.2012 Gmina Olkusz jako Lider Porozumienia zawiązanego pomiędzy: Gminą Olkusz, Gminą Bukowno, Gminą Bolesław, Gminą Klucze oraz Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu złożyła wniosek do projektu predefiniowanego, realizowanego przez ZMP we współpracy z ZPP i ZGW RP pod nazwą " Budowanie kompetencji do współpracy miedzysamorządowej i miedzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego". 

 

Rozwój turystyki

W dniu 02.07.2012r. Gmina Olkusz uzyskala informację, że wniosek pn. " Rozwój turystyki w Gminie Olkusz poprzez przygotowanie oferty w zakresie infrastruktury rekreacyjnej" został oceniony pozytywnie na etapie oceny finansowej i merytorycznej właściwej oraz przekazany do oceny strategicznej.

 

 

Małe projekty
Gmina Olkusz w dniu 25.06.2012 r. złożyła do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania dla Obszarów Wiejskich Gminy Olkusz trzy wnioski aplikacyjne:

-"Promocja szlaków rowerowych i szlaków pieszych na obszarach wiejskich Gminy Olkusz jako zintegrowanych produktów turystycznych",
-"Wzbogacenie oferty zagospodarowania czasu wolnego dla mieszkańców na obszarze LSR",
-"Poprawa warunków do uprawiania turystyki na obszarze LSR poprzez zagospodarowanie i doposażenie w urządzenia rekracyjne"
w ramach działania 4 1 3 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

W dniu 13.02.2012 Gmina Olkusz złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. " Rozwój turystyki w Gminie Olkusz poprzez przygotowanie oferty w zakresie infrastruktury rekreacyjnej" do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej, Schemat C Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu.
 
 
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - konferencja

 konf_przeciwdz_wykl_cyfr_07_12_2011_fot1.jpg


W dniu 07.12.2011r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu odbyła się konferencja połączona z podpisaniem umów przez beneficjentów ostatecznych projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Olkusz".

W konferencji uczestniczyli Burmistrz Dariusz Rzepka, Sekretarz Adriana Solecka, przedstawiciel firmy Info Solutions (firma wdrażająca projekt) Cecylia Czop, przedstawiciel wykonawcy czyli firmy Nextira One Polska- Grzegorz Pawelski oraz beneficjenci ostateczni programu.

 

 

 

 

 

Punkt Informacji Turystycznej - otwarcie 

W dniu 05.10.2011r. nastąpiło otwarcie Punktu Informacji Turystycznej przy ul. Floriańskiej 8 w Olkuszu utworzonego w ramach Małopolskiego  Systemu Informacji Turystycznej. 
 
 
Modernizacja infrastruktury społecznej
W dniu 07.09.2011r. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Dariusz Rzepka podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn." Modernizacja infrastruktury społecznej w Gminie Olkusz" w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Całkowity koszt realizacji zadania to 380 704,95zł., z czego kwota dofinansowania to 232 137 zł. 
 
Modernizacja infrastruktury sportowej i turystycznej
W dniu 11.07.2011r. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Dariusz Rzepka podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn."Modernizacja infrastruktury sportowej i turystycznej na terenach wiejskich Gminy Olkusz" w ramach Działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013, Oś IV Leader. Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi 739.181,01 zł., w tym koszty kwalifikowane to 601 886,06 zł. Kwota dofinansowania to 450 000 zł. 
W dniu 28.01.2011r. Gmina Olkusz złożyła wniosek pn. "Modernizacja infrastruktury społecznej w Gminie Olkusz" w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach zadania planuje się docieplenie ścian zewnętrznych budynku Domu Kultury w Bogucinie Małym wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz budowę placu zabaw w Kosmolowie.

 

podp.umowy_1.2.jpg

 

System Informacji o terenie

W dniu 05.10.2010r. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Dariusz Rzepka podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. "Budowa systemu informacji o terenie w Gminie Olkusz" w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Powyższa umowa opiewa na kwotę 117 420,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 88 065,00 co stanowi 75% wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu.

 

 

 

 

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

W dniu 13.08.2010r. w Warszawie została zawarta pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie a Gminą Olkusz umowa o dofinansowanie projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Olkusz" w ramach działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion", oś priorytetowa 8 "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.  

W dniu 02.08.2010r. Gmina Olkusz uzyskała informację o wynikach kontroli projektu "Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej w Olkuszu" przeprowadzonej w dniach 14-16.07.2010r. - stwierdzono prawidłową realizację projektu.

W dniu 23.07.2010 r.
Gmina Olkusz w odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu "Odnowa i rozwój wsi" wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania dla Obszarów Wiejskich Gminy Olkusz" złożyła wniosek pn. "Modernizacja infrastruktury sportowej i turystycznej na terenach wiejskich Gminy Olkusz".

W dniu 23.07.2010 r.
 Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania, w ramach Działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Na liście projektów wybranych do dofinansowania znalazł sie projekt Gminy Olkusz pn. "Budowa systemu informacji o terenie w Gminie Olkusz" oraz projekt Powiatu Olkuskiego pn. "Budowa zintegrowanego systemu informacji przestrzennej dla powiatu olkuskiego", w którym Gmina Olkusz jest jednym z partnerów.

 

konferencja.jpg

 

Fundusze europejskie - konferencja

W dniu 30.06.2010 r. w Centrum Kultury w Olkuszu odbyła się konferencja "Fundusze europejskie Polska - Województwo - Gmina - szansą na rozwój".

W konferencji uczestniczyli Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska, Marek Sowa - czlonek Zarządu Województwa Malopolskiego, poseł Andrzej Ryszka, senator Janusz Sepioł oraz burmistrz Dariusz Rzepka.

 

 

 

 

 

 

 

 

20_lecie_konferencja1_podpisanie_umowy_um.jpg

 

 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

W dniu 11.06.2010 r. w Hali MOSiR w Olkuszu odbyło się uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenach miejskich i wiejskich Gminy Olkusz". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 01.06.2010 r. Gmina Olkusz uzyskała informację, że wniosek pn. "Remont i modernizacja remizy OSP w Olkuszu" złożony w ramach konkursu "Małopolskie remizy 2010" uzyskał dofinansowanie w kwocie 40.000 zł. Całkowita wartość zadania to 101.000 zł.

W dniu 26.05.2010 r. Gmina Olkusz uzyskała informację, że w wyniku oceny merytorycznej II stopnia przeprowadzonej przez Zespół ds. oceny projektów w ramach działania 9.3 POIiŚ, wniosek pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenach miejskich i wiejskich Gminy Olkusz" został oceniony pozytywnie. Tym samym zakończono proces oceny wniosku.

W dniu 14.05.2010 r. Gmina Olkusz uzyskała informację, że wniosek pn. "Budowa sysytemu informacji o terenie w Gminie Olkusz" został oceniony pozytywnie na etapie oceny formalnej i przekazany do oceny merytorycznej. 

W dniu 09.04.2010 r. Gmina Olkusz złożyła wniosek pn. "Remont i modernizacja remizy OSP w Olkuszu" w ramach konkursu "Małopolskie remizy-2010" ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. 

W dniu 30.03.2010 r. Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał projekty do dofinansowania w ramach Schematu 6.2 B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa MRPO na lata 2007-2013. Wniosek Gminy Olkusz pn. "Modernizacja infrastruktury społecznej-edukacyjnej i sportowej w Gminie Olkusz" znalazł się na 35 miejscu listy rezerwowej. 

W dniu 24.03.2010 r. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Dariusz Rzepka podpisał umowę z Konsorcjum firm: Strabag Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe "SKO-BUD" na wykonanie zadania "Rewitalizacja i ochrona olkuskiej Starówki".


 

W dniu 23.03.2010 r. Gmina Olkusz złożyła do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego wniosek pn. "Budowa systemu informacji o terenie w Gminie Olkusz".

 

rewitalizacja_podpisanie_umowy_mrpo_fot3.jpg

 

  Rewitalizacja i ochrona olkuskiej Starówki

W dniu 05.03.2010 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz Burmistrz Olkusza Dariusz Rzepka podpisał z Marszałkiem Markiem Nawarą i Członkiem Zarządu Markiem Sową umowę na dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja i ochrona olkuskiej Starówki".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 05.03.2010 r. Gmina Olkusz uzyskała informację, że wniosek pn. "Modernizacja infrastruktury społecznej-edukacyjnej i sportowej w Gminie Olkusz" został oceniony pozytywnie na etapie oceny finansowej i merytorycznej właściwej i został przekazany Zarządowi Województwa Małopolskiego do oceny strategicznej.

W dniu 26.02.2010 r. podpisana została umowa z firmą "MURDZA" Zakład Remontowo-Budowlany, mgr inż. Zygmunt Murdza na modernizację obiektu kultury w mieście Olkuszu, dofinansowanej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 3.3, Schemat A.

W dniu 10.02.2010 r. Gmina Olkusz uzyskała informację, że w wyniku zwiększenia alokacji przeznaczonej na Działanie 9.3 PO IiŚ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wniosek Gminy Olkusz pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenach miejskich i wiejskich Gminy Olkusz" z listy rezerwowej został umieszczony na liście podstawowej.

W chwili obecnej trwają przygotowania do zlożenia pełnej dokumentacji.

 

podpisanie_umowy-inwestor_zastepczy_5.jpg

 

W dniu 09.02.2010 r. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Dariusz Rzepka podpisał umowę z Konsorcjum firm: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne "WUDIMEKS" Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji "INWESTOR" S.C. na pełnienie inwestora zastępczego w ramach projektu pn. "Rewitalizacja i ochrona olkuskiej Starówki" realizowanego w ramach
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 6.1 Rozwój miast Schemat A Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji.

 

 

 

 

 

 

W dniu 3 grudnia Gmina Olkusz uzyskała informację, że wniosek pn. "Modernizacja infrastruktury społecznej - edukacyjnej i sportowej w Gminie Olkusz" złożony w ramach działania 6.2 Rozwój obszarów wiejskich, Schemat B Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO) w ramach konkursu nr 3/2009/6.2.b. został oceniony pozytywnie na etapie oceny formalnej i przekazany do oceny merytorycznej.

  prow.jpg

  

Budowa boiska w Osieku      

W dniu 27 listopada 2009 roku podpisana została umowa o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sołectwie Osiek w Gminie Olkusz".

Zadanie polegać będzie na wybudowaniu boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią do piłki ręcznej o wym. 40x20m; dwóch boisk do koszykówki o wym. 26x14 oraz dwóch boisk do piłki siatkowej o wym. 18x9.

Całkowity koszt zadania to 670 200,04 zł. z czego dofinansowanie z PROW to 410 163,00 zł. 

 

 

  Rewitalizacja olkuskiej Starówki

W dniu 26 listopada 2009 roku Zarząd Województwa Malopolskiego wybrał projekty, które otrzymają  unijne wsparcie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 6.1 A Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji MRPO na lata 2007-2013. Wniosek Gminy Olkusz "Rewitalizacja i ochrona olkuskiej Starówki" został wybrany do dofinansowania w ramach ww. działania. 

      

 

Modernizacja obiektu kultury

W dniu 17 października 2009 roku podpisana została umowa o dofinansowanie na projekt pn. "Modernizacja obiektu kultury w mieście Olkuszu" w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.  

       

Przedmiotowa inwestycja składa się z dwóch zadań: ocieplenia ścian i stropodachu budynku MOK i PiMBP oraz remontu sali teatralno - kinowej budynku MOK - zmiana aranżacji wnętrz orz wyposażenie sali wraz z foyer i szatnią.

W dniu 29 kwietnia 2009 r. podpisana została umowa z firmą "MURDZA" Zakład Remontowo- Budowlany, mgr inż. Zygmunt Murdza na modernizację Hali Widowiskowo - Sportowej w Olkuszu dofinansowanej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 6.1 Schemat B. Umowa opiewa na kwotę 3.861.128,80 zł. 

 
BIP ZPORR Portal Unii Europejskiej Portal Funduszy Europejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi