Miejski Ośrodek Kultury
  mrpo.jpg
                  
W ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytetu 3 „Turystyka i przemysł kulturowy” Działania 3.3 „Instytucje Kultury” Schemat A. „Rozwój infrastruktury kulturalnej Gmina Olkusz złożyła projekt pod nazwą „Modernizacja obiektu kultury w mieście Olkuszu". W jego ramach zmodernizowany zostanie Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna.

 

Całkowita wartość projektu to 3.540.940, wartość dofinansowania – 2.642.146

W dniu 31 lipca 2009 r. decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego projekt pn. "Modernizacja obiektu kultury w mieście Olkuszu" został wybrany do dofinansowania.


W dniu 17 października 2009 roku Burmistrz Dariusz Rzepka podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. "Modernizacja obiektu kultury w mieście Olkuszu" w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

Relacje z podpisania umowy znajdują się na stronie internetowej:

http://www.malopolskie.pl/Wydarzenia/Index.aspx?id=5029

 

W dniu 26.02.2010 r. podpisana została umowa z firmą "MURDZA" Zakład Remontowo-Budowlany, mgr inż. Zygmunt Murdza na modernizację obiektu kultury w mieście Olkuszu dofinansowanej w ramach MRPO, działanie 3.3, Schemat A. Umowa opiewa na kwotę 3.000.857,16 zł.

UZASADNIENIE PROJEKTU

W ramach projektu, modernizacji ma zostać poddany obiekt kultury, w którym siedzibę mają: Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu oraz Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu. Instytucje notują ponad 100 000 odwiedzin osób w ciągu roku. Obiekt, który zostanie poddany modernizacji w ramach niniejszego projektu powstawał w latach 1965–1982. Z uwagi na wieloletnią eksploatację uległ znacznej degradacji w zakresie materii budowlanej jak i technicznej.
Potrzeba realizacji przedmiotowego projektu wynika z:
-uwarunkowań architektonicznych sali, które nie odpowiadają aktualnym przepisom p.poż. i wynikającą z tego konieczność przebudowy widowni;
-przestarzałych rozwiązań w zakresie instalacji elektrycznych;
-braku wentylacji sali, w której jednorazowo przebywa ponad 300 osób;
-niedostosowania sali do podejmowanych przez społeczeństwo olkuskie działań multimedialnych;
-konieczności wymiany oświetlenia nie tylko na energooszczędne, ale i wystarczające do obsługi licznych konferencji, szkoleń i wykładów nowopowstałego Uniwersytetu III Wieku (202 słuchaczy) oraz licznych stowarzyszeń działających w sferze kultury.
Potrzeba modernizacji obiektu zadecydował również  fakt, iż obiekt ten położony jest na głównym szlaku łączącym Śródmieście z Osiedlem Centrum i stanowi teren rekreacyjny dla jego mieszkańców. Potrzebę poprawy jakości obiektu mieszkańcy zgłaszali, zarówno w ramach konsultacji do Strategii Miasta i Gminy Olkusz jak i Lokalnego Programu Rewitalizacji. Konieczność termomodernizacji budynku MOK i PiMBP oraz modernizacji sali została też jasno wyeksponowana na spotkaniu studentów Olkuskiego Uniwersytetu III Wieku i mieszkańców z Burmistrzem.
Realizacja projektu stanowi odpowiedź na potrzeby młodzieży zorientowanej na multimedia i informatyzację, ale także umożliwia wprowadzenie seniorów w obieg nowoczesnej kultury i zapobiega ich wykluczeniu. Dzięki przedmiotowej inwestycji obiekt zostanie udostępniony osobom niepełnosprawnym i umożliwi ich aktywizację oraz integrację z resztą społeczeństwa. W wyniku realizacji projektu obiekt stanie się centrum życia kulturalnego olkuskiego społeczeństwa.

ZAKRES ZADANIA


Przedmiotowa inwestycja składa się z dwóch podstawowych zadań:
1. Docieplenie ścian i stropodachu budynku MOK i PiMBP. Realizacja inwestycji doprowadzi do poprawy współczynnika utraty ciepła ze stanu obecnego. W wyniku wdrożenia inwestycji zmniejszy się zużycie energii cieplnej  o ponad 57%.
W ramach projektu zaplanowano:
-Docieplenie stropodachu,
-Docieplenie ścian zewnętrznych.

2. Remont sali teatralno – kinowej budynku MOK – zmiana aranżacji wnętrz oraz wyposażenia sali wraz z foyer i szatnią. Zadanie obejmuje modernizację sali teatralno – kinowej oraz foyer z szatnią poprzez zmianę:
-architektoniczną i aranżacji wnętrz;
-instalacji oświetlenia;
-instalacji audio – video w tym zmiana akustyki wnętrza i wielokanałowe nagłośnienie kinowe;
-wentylacji i klimatyzacji;
-instalacji elektrycznej i ppoż.;
-dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.


CELE ZADANIA


Dzięki realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące cele długofalowe:
-zaspokojenie potrzeb ludności poprzez wyposażenie gminy w odpowiedniej jakości infrastrukturę kulturalno-rozrywkową (poprawa warunków życia mieszkańców) jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego regionu;
-przeciwdziałanie migracji regionu poprzez aktywizację społeczną i gospodarczą, której skutkiem będzie wzrost konkurencyjności regionu pod względem turystycznym i gospodarczym;
-kreowanie rozwoju gospodarczego gminy z uwzględnieniem dostosowania się do norm Unii Europejskiej;
-poprawa infrastruktury dla zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu, co powinno skutkować powstaniem nowych miejsc pracy;
-poprawa atrakcyjności gminy Olkusz pod względem turystycznym, rekreacyjnym oraz inwestycyjnym w oparciu o występujące na terenie gminy walory kulturowe.
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu skutkować będzie większą atrakcyjnością oferty tych placówek, które spełniają rolę najważniejszych instytucji kultury na terenie Miasta i Gminy Olkusz. W kolejnych latach sukcesywnie zwiększać się będzie liczba inicjatyw obywatelskich i społecznych w gminie, ponieważ zmodernizowany i dostosowany do potrzeb społeczności budynek umożliwi organizację nowych ciekawych inicjatyw, które przyciągać będą nowych beneficjentów. Spowoduje to automatycznie zwiększenie liczby alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Zwiększy się również atrakcyjność zamieszkania na terenie miasta.
Bezpośrednim celem projektu „Modernizacja obiektu kultury w mieście Olkuszu” jest zwiększenie dostępu do nowoczesnej infrastruktury kulturalnej poprzez poprawę stanu technicznego Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu wraz z doposażeniem w nowoczesne techniki przekazu i ekspozycji.
Osiągnięte zostaną także następujące cele główne:
-zwiększenie możliwości rozwijania talentów i potencjału artystycznego mieszkańców;
-zwiększenie oddziaływania na postawy społeczne oraz kulturę dzieci i młodzieży poprzez organizację ich czasu wolnego;
-rozpowszechnienie działalności społeczno-kulturalnej i twórczej wśród mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz;
-nastawienie na przemysł czasu wolnego dający społeczności możliwość rozwoju pozazawodowego.

Galeria zdjęć:
mok_przed_remontem.jpg
mok przed remontem
 
biblio_przed_remontem.jpg
biblioteka przed remontem
 
 
 
 

                    5.jpg
 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
BIP ZPORR Portal Unii Europejskiej Portal Funduszy Europejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi