Leader+

Leadelogo_leader.gifr+ zakończony

Gmina Olkusz zakończyła udział w projekcie "Aktywizacja środowisk wiejskich Gminy Olkusz", który był realizowany w ramach "Pilotażowego Programu LEADER +" Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006" finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zakończenie projektu odbyło się poprzez złożenie sprawozdania i wniosku o płatność w Fundacji Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Przeprowadzona kontrola z FAPA nie wykazała żadnych zastrzeżeń podczas realizacji projektu  pn. „Aktywizacja środowisk wiejskich Gminy Olkusz”. Projekt miał charakter działania polegający na włączeniu w proces tworzenia strategii rozwoju obszarów wiejskich oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, wszystkich wiejskich społeczności lokalnych Gminy Olkusz.

 

O projekcie

Projekt był realizowany w 19 sołectwach Gminy Olkusz: Bogucin Mały, Braciejówka, Gorenice, Kogutek, Kosmolów, Niesułowice, Olewin, Pazurek, Podlesie Rabsztyńskie, Osiek, Rabsztyn, Sieniczno, Troks, Wiśliczka, Witeradów, Zawada, Zederman, Zimnodół, Żurada. Projekt miał charakter działania polegający na włączeniu w proces tworzenia strategii rozwoju obszarów wiejskich oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, wszystkich wiejskich społeczności lokalnych Gminy Olkusz. W ramach projektu powstała Lokalna Grupa Działania w formie stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania dla Obszarów Wiejskich Gminy Olkusz. LGD opracowała Zintegrowaną Strategie Rozwoju Obszarów Wiejskich Gminy Olkusz, która stanowiła niezbędny załącznik w ubieganiu się o dofinansowanie w Schemacie II Pilotażowego Programu LEADER +.

  

Partnerstwo w rozwoju lokalnym  może być budowane za pomocą Grup partnerskich, które składają się z otwartej i dobrowolnej grupy liderów z różnych sektorów życia publicznego (samorządy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe, szkoły, mieszkańcy), którzy wspólnie przygotowują i realizują działania długofalowe na rzecz rozwiązywania problemów gospodarczych, społecznych, ekologicznych, wspólnie monitorując działania na rzecz rozwoju obszarów, na których grupa działa. Projekt "Aktywizacja środowisk wiejskich Gminy Olkusz" realizowany przez Gminę Olkusz w ramach "Pilotażowego Programu LEADER +" finansowanego ze środków Unii Europejskiej, zakładał stworzenie grupy partnerskiej w postaci Lokalnej Grupy Działania, która realizować będzie opracowaną przez siebie Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich. Problemy związane z obszarami wiejskimi naszej gminy, najlepiej potrafią rozwiązywać sami mieszkańcy tych obszarów, którzy mają wpływ na planowanie rozwoju i podejmowanie decyzji, dlatego też ich zaangażowanie było tak ważne w procesie rozwoju lokalnego.

 

Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Gminy Olkusz
Lokalna Grupa Działania opracowała dokument strategiczny dotyczący obszarów wiejskich Gminy Olkusz tj. Zintegrowaną Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich. Mieszkańcy wybierając przedstawicieli do grupy założycielskiej LGD, jednocześnie wytypowali i określi najważniejsze projekty i zadania, jakie należy wprowadzić z ich sołectwa do strategii. Na szkoleniach warsztatowych LGD opracowując strategię zintegrowała wszystkie działania sołectw w jeden dokument strategiczny, jakim jest Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Gminy Olkusz.
Strategia określa główne kierunki rozwoju obszarów wiejskich Gminy Olkusz oraz jest podstawą do dalszego działania Lokalnej Grupy Działania. Dokument składa się m. in. ze strategicznych kierunków rozwoju obszarów wiejskich Gminy Olkusz. W dokumencie znalazła się m. in.: charakterystyka powstałej Lokalnej Grupy Działania, diagnoza obszaru objętego strategią (charakterystyka obszaru, potencjał demograficzny i gospodarczy, uzasadnienie spójności obszaru strategii), analiza SWOT obszaru objętego strategią, cele strategiczne, planowany budżet jak również wpływ realizacji strategii na rozwój regionu. Opracowana przez Lokalną Grupę Działania Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowi załącznik do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie działalności LGD w Schemacie II "Pilotażowego Programu LEADER+".

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania dla Obszarów Wiejskich Gminy Olkusz"
W dniu 27.04.2006 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania dla Obszarów wiejskich Gminy Olkusz” zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000256190.

 
BIP ZPORR Portal Unii Europejskiej Portal Funduszy Europejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi