Punkt Informacji Turystycznej
mrpo.jpg
 
Gmina Olkusz jako jeden z 24 partnerów uczestniczy w projekcie składanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego pod nazwą „Małopolski System Informacji Turystycznej” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Priorytet 3 „Turystyka i Przemysł kulturowy” Działanie 3.1 „Rozwój infrastruktury turystycznej”
Celem projektu jest stworzenie w Małopolsce zintegrowanego systemu informacji turystycznej, na który będzie się składać warstwa analogowa (tradycyjna) oraz warstwa cyfrowa, korzystająca z nowoczesnych technologii. W ramach projektu planuje się stworzenie sieci centrów i punktów informacji turystycznej, uruchomienie zintegrowanego procesu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji oraz Zintegrowanego Systemu Oznakowania Atrakcji Turystycznych w regionie. Projekt ma przyczynić się do ułatwienia dostępu do informacji i oferty turystycznej, a przez to również poprawy dostępności turystycznej regionu jego wizerunku turystycznego.
img_0416.jpgOmawiany Punkt Informacji Turystycznej w Olkuszu zlokalizowany zostanie w odległości 50 metrów od Olkuskiego rynku, w miejscu widocznym i łatwo dostępnym dla turystów, również tych niepełnosprawnych – na parterze budynku Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej w Olkuszu na ul. Floriańskiej 5. Godziny otwarcia dostosowane zostaną do potrzeb i natężenia ruchu turystycznego, punkt czynny będzie przez 6 dni w tygodniu 8 godzin dziennie.
Sklasyfikowany został jako jednostka o najwyższej kategoryzacji w systemie – 4 gwiazdkowa podległa bezpośrednio pod Regionalne Centrum Informacji Turystycznej w Krakowie. Będzie spełniał następujące funkcje:
  • Informacyjną: będą przekazywane informacje na temat atrakcji turystycznych nie tylko z najbliższej okolicy, ale także województwa i z terenu całego kraju
  • Doradczą: związaną z faktem nie tylko przekazywania „suchych” informacji, ale również umiejętnościami definiowania problemów turystów i pomocy przy ich rozwiązywaniu, a także możliwościami dokonania rekomendacji (usług, atrakcji, etc.).
  • Promocyjną: dotyczącą budowania marki województwa małopolskiego jako atrakcyjnej destynacji turystycznej, kreowania i utrzymywania wizerunku oraz działań związanych z dążeniem do zwiększenie sprzedaży oferty turystycznej regionu.
  • Animacyjną: dotyczącą przede wszystkim pracy jednostek IT, które winny angażować się z rozwijanie oferty turystycznej i budowanie atrakcji turystycznych.

 

Koszt całości inwestycji to 105 660,78 zł. brutto, koszty kwalifikowane – 93 251,06 zł brutto, w tym z tytułu zaliczki 78 478,32 zł., z tytułu refundacji 11 079,56zł, koszty niekwalifikowane 12 409,72zł. Całkowite wyposażenie jednostki Informacji Turystycznej zostało zakupione z zaliczki i sfinansowane w 100% przez Urząd Marszałkowski.


Kompletna dokumentacja na Punkt Informacji Turystycznej została złożona przez Biuro ds. Koordynacji Funduszy Europejskiej do Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dniu 30 września 2008 r.


W dniu 5 sierpnia 2009 r. została zawarta umowa partnerska pomiędzy Gminą Olkusz a Województwem Małopolskim w sprawie realizacji projektu pn."Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT)".


W dniu 5 października 2011 r. nastąpiło otwarcie Punktu Informacji Turystycznej przy ul. Floriańskiej 8 w Olkuszu. 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
BIP ZPORR Portal Unii Europejskiej Portal Funduszy Europejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi