Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Nowe Zasady Gospodarowania Odpadami

W związku z wejściem w życie od 1 lipca 2013r. nowego systemu gospodarowania opadami komunalnymi informujemy, że na terenie Miasta i Gminy Olkusz zadania w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów z terenów nieruchomości zamieszkałych wykonywać będzie Konsorcjum firm: Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.,  ul. Barska 12, 30-307 Kraków oraz PUK VAN GANSEWINKEL KRAKÓW Sp. z o.o., ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków. Zadania zostały częściowo powierzone podwykonawcom.  

Wykaz operatorów wraz z regionami, które w ramach wywozu odpadów komunalnych obsługiwane będą przez poszczególne firmy, znajduje w zakładce Harmonogram Wywozu.

Informujemy również, że w dniu 18.06.2013 r. Rada Miejska w Olkuszu podjęła nowe uchwały regulujące zasady funkcjonowania Systemu. Podjęto m.in. uchwałę ustalającą  jednakową dla wszystkich mieszkańców stawkę miesięcznej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, która została wyliczona na podstawie cen ofertowych w przeprowadzonych przetargach oraz szacowanych kosztów administracyjnych. Zaproponowane przez Burmistrza stawki opłat wynoszą:

7 zł/mieszkańca/miesiąc w przypadku gdy odpady zbierane będą w sposób selektywny oraz

14 zł/mieszkańca/miesiąc w przypadku braku selekcji.

Uchwała Nr XXV/363/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Uchwała Nr XXV/364/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Składający deklarację samodzielnie wylicza wysokość tej opłaty, którą następnie wnosi (bez uprzedniego wezwania do zapłaty) w następujący sposób:

  • w kasie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz (parter) w dniach i godzinach pracy Urzędu,

  • na rachunek Banku Pekao S.A. nr 88 1240 2294 1111 0010 4938 9482,

  • u inkasenta (w przypadku sołectw).

Pragniemy w tym miejscu zaznaczyć, że obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów wynika z zapisów ustawy o odpadach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Olkusz i dotyczy wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy.

Zmianie uległ również wzór deklaracji składanej przez właścicieli nieruchomości. Nowy druk deklaracji uwzględnia wytyczne Wojewody Małopolskiego oraz uwagi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w tym zakresie.

Ponieważ deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, każda zmiana wysokości opłaty wymaga złożenia nowej deklaracji. W związku z powyższym ustalono termin złożenia nowych deklaracji do dnia 31 lipca 2013 r. 

Podjęto również uchwałę umożliwiającą składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Deklaracja taka winna być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W/w uchwały Rady Miejskiej, po opublikowaniu ich w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 20.06.2013 r., weszły w życie z dniem 1 lipca 2013 r.


Burmistrz Miasta i Gminy w Olkuszu informuje, że dniu 26.03.2013r. Rada Miejska w Olkuszu podjęła nową uchwałę określającą szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Olkusz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwała nr XXIII/331/2013

Dodatkowo Rada Miejska w Olkuszu w dniu 26.03.2013r. podjęła również nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty (Uchwała nr XXIII/330/2013). 

Burmistrz Miasta i Gminy w Olkuszu informuje, że dniu 18.12.2012r. Rada Miejska w Olkuszu przyjęła szereg uchwał wprowadzających na terenie Miasta i Gminy Olkusz nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi, wynikające ze znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.). Uchwały te zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu  08.01.2013r.

Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Olkusz określone zostały w nowym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Olkusz (Uchwała nr XXI/300/2012).

Regulamin od dnia 23.01.2013r. jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Olkusz, co oznacza, iż wiąże on zarówno mieszkańców, właścicieli nieruchomości jak i wszystkie osoby przebywające czasowo na terenie Miasta i Gminy Olkusz. Jako podstawowy akt prawa miejscowego, określa obowiązki wszystkich podmiotów, tj. gminy, właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz podmiotów świadczących usługi w zakresie gospodarki odpadami.

Od dnia 01.07.2013r. odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Olkusz prowadzony będzie przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie z Gminą. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Olkusz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi został określony w Uchwale nr XXI/304/2012.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty tj. 16,00 zł jeżeli odpady nie będą zbierane w sposób selektywny lub 9,50 zł jeżeli odpady zbierane będą w sposób selektywny (Uchwała nr XXI/303/2012).

Od 01.07.2013r. miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, ul. Rynek 1 lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu Nr 88 1240 2294 1111 0010 4938 9482, z góry bez wezwania, do 15 dnia każdego miesiąca (termin pierwszej wpłaty: do 15.07.2013r.) (Uchwała nr XXI/301/2012). 

Rada Miejska w Olkuszu określiła również wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Uchwała nr XXI/302/2012).   
Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązani są złożyć deklarację Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz w terminie:
• do 30 kwietnia 2013 r. – w przypadku pierwszej deklaracji,
• 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
• 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki opłaty.

W przypadku nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych, powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
W przypadku gdy podana liczba osób zamieszkałych jest inna niż liczba osób zameldowanych, do deklaracji należy dołączyć dokument potwierdzający zamieszkanie poza miejscem zameldowania (np. dokument czasowego zameldowania pod innym adresem, oświadczenie ze wskazaniem aktualnego adresu zamieszkania, aktualną legitymację studencką, itp.).

W przypadku budynków wielolokalowych (bloki), w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości dot. m.in. składania deklaracji oraz wnoszenia opłat wykonuje Zarządca tych nieruchomości (np. spółdzielnie mieszkaniowe, PGK, wspólnoty mieszkaniowe) lub właściciele lokali jeżeli zarząd nie został wybrany.

Jednocześnie Burmistrz Miasta i Gminy przypomina właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, o konieczności rozwiązania dotychczasowych umów z przedsiębiorcami odbierającymi odpady przed dniem 01.07.2013r. – zgodnie z terminami ich rozwiązania (określonymi w umowach).

Odbiór odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej (w tym odpadów komunalnych) nadal odbywać się będzie na podstawie indywidualnych umów z firmami wywozowymi, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Olkusz.

Jeżeli w budynku mieszkalnym znajdują się lokale, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, prowadzący tą działalność jest zobowiązany do posiadania oddzielnej umowy na odbiór odpadów komunalnych powstających w wyniku prowadzenia tej działalności.

Informacja o nowych zasad gospodarki odpadami

Nowe zasady gospodarki odpadami

Nowe zasady gospodarki odpadami

Nowe zasady gospodarki odpadami

 Pojemniki na odpady

Kliknij aby powiększyć