Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

UMiG Olkusz

Zarządzenie nr 0050.1231.2016

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

z dnia 06.04.2016r.         

w sprawie: określenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji, umowy dotacji i wniosku o wypłatę dotacji ze środków budżetu miasta i gminy Olkusz na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej przepompowni ścieków w ramach budowy przyłącza kanalizacyjnego.

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 r. poz.1515 ze zm.) Uchwały Nr XV/242/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 09.03.2016 r. w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu przydomowej przepompowni ścieków w ramach budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 21 marca 2016 r. poz.1911)

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

zarządza:

  • 1

Przyjąć wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowiący załącznik nr 1, umowy dotacji stanowiący załącznik nr 2 i wniosku o wypłatę dotacji ze środków budżetu miasta i gminy Olkusz na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej przepompowni ścieków w ramach budowy przyłącza kanalizacyjnego, stanowiący załącznik nr 3.

  • 2

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

  • 3

Traci moc Zarządzenie nr 0050.583.2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Olkuszu z dnia 13 sierpnia 2015 r. w  sprawie: określenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji, umowy dotacji i wniosku o wypłatę dotacji ze środków budżetu miasta i gminy Olkusz na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej przepompowni ścieków w ramach budowy przyłącza kanalizacyjnego.

  • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik

 

ZAŁĄCZNIKI