Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

16 kwietnia 2015 r. Walne Zebranie Członków Koła PZN w Olkuszu doprowadziło do ukonstytuowania się nowego Zarządu. W jego skład weszli: Anna Gałecka pełniąca funkcję Prezes Zarządu, Marta Michoń – Wiceprezes, Kazimierz Bajur – Sekretarz, Leszek Stefanowicz – Skarbnik oraz Krzysztof Lesiak – Członek Zarządu.

Nowy Zarząd kontynuując politykę poprzedników, zobowiązał się dalej pracować na rzecz systemowych rozwiązań, ułatwiających osobom niewidomym i słabowidzącym funkcjonowanie oraz aktywność w życiu społeczno – zawodowym.

Nowo wybrane władze stawiają również na promocję działań Koła, która ma pomóc w tworzeniu płaszczyzny dialogu środowisk osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych, co sprzyjać będzie budowaniu postaw wzajemnego zrozumienia, tolerancji a także gotowości do podejmowania nowych inicjatyw w partnerstwie z innymi organizacjami, działającymi na rzecz lokalnej społeczności w ramach III sektora.  

„Warsztaty podnoszące świadomość społeczną na temat niepełnosprawności wśród młodzieży”, których inicjatorem jest właśnie PZN Koło Olkusz, to pierwszy krok służący temu celowi. Projekt ten kierowany jest głównie do młodzieży klas trzecich olkuskich gimnazjów. Jego koordynatorem jest Anna Gałecka.

Warsztaty to pomoc młodzieży gimnazjalnej w zrozumieniu czym jest niepełnosprawność i jakie wyzwania stawia zarówno osobom dotkniętym różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi, jak i pełnosprawnym, które ucząc się potrzeb drugiego człowieka, oswajają własny lęk przed tym, co nieznane, trudne, inne.

Podczas warsztatów symulowane będą sytuacje niepełnosprawności, w których uczniowie będą mieli okazję zmierzyć się z ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności różnego stopnia. Dla każdego rodzaju schorzenia przygotowanych zostanie kilka ćwiczeń pokazujących różnorodne trudności życia codziennego osób niepełnosprawnych. 

Bezwzrokowe posługiwanie się czujnikiem cieczy, czytanie tekstu z wykorzystaniem dowolnego symulatora wad wzroku, poznanie zasad pisma punktowego oraz elementów języka migowego, rysowanie obrazka bez pomocy rąk to próba odtworzenia barier, które wynikają z ograniczeń, jakie stawia ludzki organizm.

Wiedza, którą dzięki warsztatom zyskają młodzi ludzie, pomoże im skutecznie nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują i nie przechodzić obojętnie obok tych, którzy doświadczeni ograniczeniem własnego ciała, czekają na zrozumienie i akceptację. 

„Oswoić niepełnosprawność, sprawić by nie budziła lęku i obojętności” to wyzwanie, któremu trzeba stawić czoło na co dzień. Lekcja godności i odpowiedzialności za siebie i innych.

Czekamy na kolejne inicjatywy, wspierające realizację założeń programowych nowych władz olkuskiego Koła PZN.    

Autor: Marta Michoń