Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz (zmiana nr 21) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Olkuszu Uchwały Nr VI/86/2015 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwały Nr XXXIV/279/97 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 lutego 1997 r., z późniejszymi zmianami w sprawie: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olkusz w strefach polityki przestrzennej:

-         I – B –  południowa (mieszkaniowo – usługowa) – dot. Osiedli Południowych Olkusza,

-         I – C – północna (mieszkaniowo – usługowa) – dot. terenu Mokradle,

-         I – D – zachodnia (przemysłowa) – dot. terenu parku rekreacyjno-krajobrazowego w rozwidleniu ul. Długiej i ul. Głowackiego,

-         II – D – Zederman – Kosmolów z Wiśliczką i Zadolem Kosmolowskim – dot. terenów w Kosmolowie, Wiśliczce, Zadolu Kosmolowskim i Zedermanie

w granicach - zgodnie z Uchwałą Nr VI/86/2015 z dnia 5 maja 2015 r.,  przedstawionych na załącznikach graficznych, które wraz  z obwieszczeniem o tej samej treści wywieszono do wglądu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. Obwieszczenie wraz z Uchwałą dostępne są  również   na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz www.umig.olkusz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.malopolska.pl/umigolkusz/Article/get/id,1114549.html.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące przystąpienia do sporządzenia zmiany studium oraz wnioski dotyczące prognozy.

Wnioski do zmiany studium nr 21 należy składać w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu (Punkt Obsługi Klienta),  adres: Wydział Urbanistyki i Ochrony Zabytków, Urząd Miasta i Gminy Olkusz, ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz lub w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   w terminie do dnia 17 listopada 2015 r. włącznie.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz (zmiana nr 21).

Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 17 listopada 2015 r. włącznie:

-         w formie pisemnej, na adres: Wydział Urbanistyki i Ochrony Zabytków, Urząd Miasta i Gminy Olkusz, ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz

-         ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, pokój nr 219, Urząd Miasta i Gminy Olkusz, ul. Rynek 1, 32-300 Olkusz,

-         za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, ze zm.).

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Studium nr 21