Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Zdjęcie radnychXI sesja Rady Miejskiej w Olkuszu odbędzie się w dniu 1 grudnia 2015 r. (wtorek) o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, ul. Rynek 1.

PORZĄDEK OBRAD

XI sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 01 grudnia 2015 roku – godz. 15.30

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad XI sesji Rady Miejskiej.
 3. Przyjęcie protokołów z IX oraz X sesji Rady Miejskiej.
 4. Interpelacje.
 5. Sprawozdanie z prac Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.
 6. Informacje Przewodniczącej i Zastępców Przewodniczącej oraz Przewodniczących Komisji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Jadwigi Nogieć z dnia 13.07.2015 r. na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Olkusz działki nr 3788/5 położonej w Olkuszu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Olkusz działki nr 3786/3 położonej w Olkuszu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Olkusz działki nr 3787/5 położonej w Olkuszu.
 11. Podjecie uchwały w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Olkusz działek nr 3791/23 i 3797/27 położonych w Olkuszu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: zbycia udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Olkuszu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: uregulowania stanu prawnego lokali mieszkalnych w budynku nr 32C przy ul. Górniczej w Olkuszu
 14. Podjęcia uchwały w sprawie: zezwolenia Burmistrzowi Miasta i gminy Olkusz na zawieranie umów dzierżawy pod ustawianie kontenerów do zbiórki odpadów komunalnych i selektywnych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: przejęcia przez Gminę Olkusz zarządu nad odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 791 w zakresie zagospodarowania i utrzymania zieleni w obrębie ronda zlokalizowanego na terenie miasta i gminy Olkusz.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/357/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie: nadania statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: zarządzenia wyborów uzupełniających organu wykonawczego Sołectwa Podlesie Rabsztyńskie ( jednostki pomocniczej Gminy Olkusz).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Olkusz na rok 2016.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta i Gminy Olkusz.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2015 rok.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz z póżn. zmianami.
 23. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje radnych.
 24. Zapytania i wolne wnioski.