Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

32-300 Olkusz ul. Rynek 1

tel. 0-32/ 626-01-00

Działając na podstawie art.7 ust.1 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. z 2015 r. poz.1515/, art.13 i art.15 ust.2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2014r., poz.1118 z późn. zm./.

ogłasza

otwarty konkurs ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.:

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla 1 placówki dla co najmniej 30 dzieci z obwodu szkolnego – Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 4 zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz.U z 2015r., poz.332 z późn. zm./.

Wysokość dotacji na realizację zadania publicznego wynosi 100.000,00 zł /słownie: sto tysięcy złotych/. Dotacja udzielona zostanie na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na to zadanie w roku 2015 wynosiła 75.000,00 zł. /słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych/.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

  1. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.
  2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.
  3. Zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadania publicznego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, określone zostały w Zarządzeniu Nr 0050.828.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 27.11.2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej” oraz powołania Komisji Konkursowej.

Oferty należy składać do dnia 18.12.2015 r. do godz. 15.00 w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Miasta i Gminy 32-300 Olkusz ul. Rynek 1.

Zarządzenie, o którym mowa wyżej, wzór oferty oraz projekt umowy o realizację zadania publicznego są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu ul. Rynek 1, pok.318 tel. /0-32/ 626-01-68.