Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Logo Gminy Olkusz

10 grudnia 2015 r. Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik ogłosił nazwisko nowego Zastępcy Burmistrza ds. Komunalnych. Została nim Pani Jolanta Motyczyńska, dotychczas zatrudniona w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu. Nowe obowiązki obejmuje już od dziś.

Jolanta Motyczyńska to rodowita Olkuszanka. Jest magistrem budownictwa Politechniki Krakowskiej na wydziale Inżynierii Lądowej, w specjalności Technologia i Organizacja Budownictwa. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.

Ponadto nowa Pani Wiceburmistrz była członkiem Południowej Izby Urbanistów z siedzibą w Katowicach w okresie od 23.08.2012 r. do 09.08.2014 r., posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest członkiem Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY oraz posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Oprócz bieżących szkoleń z zakresu planowania przestrzennego, ukończyła m. in. szkolenie organizowane przez Politechnikę Krakowską z przedmiarowania, kosztorysowania i rozliczania kosztów budowy.

Z najważniejszych doświadczeń zawodowych wymienia zatrudnienie w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu – najpierw w Wydziale Urbanistyki i Architektury, następnie w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, pełniąc w okresie od początku 2008 r. funkcję Zastępcy Naczelnika Wydziału. Wcześniej pracowała na budowach; w Olkuskim Przedsiębiorstwie Budowlanym – w tym jako Zastępca Kierownika Zespołu Budów oraz w Przedsiębiorstwie Usługowo-Produkcyjno-Handlowym ATUT Sp. z o.o. w Olkuszu w charakterze Kierownika Budowy.

Prywatnie jest mężatką, ma dorosłego syna. Interesuje się sportem, preferuje zdrowy styl życia, lubi podróże.

Jako Zastępca Burmistrza ds. Komunalnych będzie odpowiedzialna przede wszystkim za:

 1. zastępowanie Burmistrza w czasie jego nieobecności w wykonywaniu zadań,
 2. nadzorowanie realizacji zadań Gminy dotyczących w szczególności zaopatrzenia w energię elektryczną, energię cieplną i gaz, zagospodarowania przestrzennego, gminnych dróg, ulic, mostów, placów i parkingów oraz organizacji ruchu drogowego, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki nieruchomościami i mieniem komunalnym,
 3. nadzorowanie realizacji zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami komunalnymi, zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
 4. współdziałanie w zakresie zadań wymienionych w pkt 2 i pkt 3 ze spółkami prawa handlowego z udziałem gminy, prowadzącymi działalność komunalną oraz OTBS w Olkuszu sp. z o.o.,
 5. nadzór i koordynację w zakresie spraw dotyczących pozyskiwania funduszy zewnętrznych, w szczególności pochodzących z Funduszy Strukturalnych, w tym nadzór nad przygotowaniem dokumentów służących aplikacji do środków zewnętrznych, wdrażaniem, rozliczaniem tych środków, oraz monitoringiem projektów,
 6. składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
 7. wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń w sprawach określonych imiennym upoważnieniem Burmistrza,
 8. nadzór nad funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001: 2008,
 9. wykonywanie czynności zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w zakresie wynikającym z Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.
 10. Sprawowanie nadzoru nad działalnością niżej wymienionych Wydziałów:
 • Wydział Drogowo-Inwestycyjny,
 • Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem,
 • Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
 • Wydział Urbanistyki i Ochrony Zabytków,
 • Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi,
 • Biuro ds. Koordynacji Funduszy Unii Europejskiej,
 • Stanowisko ds. Systemu Zarządzania Jakością.

Zdjęcie Jolanty Motyczyńskiej