Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Zdjęcie radnychXII sesja Rady Miejskiej w Olkuszu odbędzie się w dniu 22 grudnia 2015 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, ul. Rynek 1.

PORZĄDEK OBRAD

XII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 22 grudnia 2015 roku godz. 10.00

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie stypendium edukacyjnego Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.
 3. Przyjęcie porządku obrad XII sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje.
 6. Sprawozdanie z prac Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.
 7. Informacje Przewodniczącej i Zastępców Przewodniczącej oraz Przewodniczących Komisji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Juliana Izdebskiego z dnia 20 listopada 2015 roku na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olkusz.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały Nr VIII/174/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 września 2015 roku w sprawie: przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Olkusz na lata 2016-2026.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: Programu Współpracy Miasta i Gminy Olkusz z organizacjami pozarządowymi w roku 2016.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/318/97 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 czerwca 1997 roku w sprawie: wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli gminy w Związku Komunalnym Gmin „Komunikacja Międzygminna” z siedzibą w Olkuszu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Olkusz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Olkusz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Olkusz na rok 2016.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Olkusz na rok 2016.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie: opłaty targowej na terenie Miasta i Gminy Olkusz.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie: poboru w drodze inkasa opłaty targowej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie: nadania nazwy drodze położonej w Olkuszu.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2015,
 22. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz z późniejszymi zmianami.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie: Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2016 rok.
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej z uzasadnieniem,
  2. przedstawienie Uchwały Nr S.O.XIII/421-1/19/15 Składu Orzekającego Kolegium RIO w Krakowie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2016 r,
  3. przedstawienie uchwały Nr S.O.XIII/429-1/17/15 Składu Orzekającego Kolegium RIO w Krakowie z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz.
  4. przedstawienie opinii Komisji Rady i Komisji Budżetowej
  5. dyskusja nad projektem budżetu
  6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz z późniejszymi zmianami.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jaworzno.
 27. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje radnych.
 28. Zapytania i wolne wnioski.