Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz zaprasza Wszystkich Mieszkańców Gminy do wypełnienia wstępnych ankiet dotyczących wymiany źródeł ciepła i/lub dotyczących odnawialnych źródeł energii. Zainteresowanych informuję, że w przyszłości dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty polegające na:

I – budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej.

W szczególności dofinansowanie otrzymają inwestycje polegające na budowie/przebudowie:

  1. instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika)
  2. pompy ciepła
  3. instalacje wykorzystujące biomasę
  4. instalacje wykorzystujące biogaz

II – likwidacji lub wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe wraz
z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania. Wsparcie finansowe mogłoby być udzielone na inwestycje w źródła ciepła spalające biomasę, paliwa stałe lub wykorzystujące paliwa gazowe w budynkach mieszkalnych.

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców proszę o wypełnienie ankiety.

Deklarację wstępną można otrzymać w Punkcie Informacyjno – Podawczym (pok. 100) Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu lub też pobrać pod adresem internetowym www.umig.olkusz.pl. Wypełnione ankiety można przekazać osobiście lub za pośrednictwem poczty do Punktu Informacyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy w terminie do dnia 29.01.2016r.

W przypadku problemów z wypełnieniem ankiety należy kontaktować się pod numerem telefonu 32 626 01 84.

Od treści i poprawności wypełnionych ankiet zależeć będzie jakość przygotowywanego projektu o dofinansowanie, dlatego należy rzetelnie podawać wymagane dane. Wypełnione ankiety posłużą jedynie pozyskaniu informacji. Nie są one zobowiązujące i będą traktowane jedynie jako wstępna deklaracja.

ZAŁĄCZNIKI:

Ankieta - kotły

Ankieta - kolektory