Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Ogłoszenie o naborze kandydata do Rady Nadzorczej Spółki: Olkuskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olkuszu

Szanowni Państwo!

Chciałbym, by w Radach Nadzorczych spółek, w których udziały ma Gmina Olkusz zasiadały osoby- mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz, którzy najlepiej dbaliby o prawidłowe ich funkcjonowanie. Dlatego proszę mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz, którzy spełniają poniższe wymagania o zgłaszanie swoich kandydatur.

 1. Kandydaci do składu rady nadzorczej powinni spełniać następujące wymagania:
  1. wymagania konieczne:
   1. zdany egzamin na kandydata na członka rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, bądź dokument zwalniający z obowiązku zdawania egzaminu (wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów, doradców inwestycyjnych, stopień naukowy doktora nauk prawnych lub ekonomicznych),
   2. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej w spółkach handlowych,
  2. wymagania pożądane:
   1. wykształcenie wyższe magisterskie, w szczególności w zakresie prawa, ekonomii lub związane z działalnością Spółki,
   2. ukończone studia wyższe,
   3. posiadać co najmniej 3-letni staż zawodowy na stanowiskach pracy związanych z działalnością gospodarczą, finansową, obsługą prawną, zarządzaniem lub nadzorem właścicielskim (dokładny opis),
   4. znajomość branży, w której działa Spółka.
 2. Każdy kandydat zobowiązany jest do złożenia CV oraz zgłoszenia i oświadczeń, których wzór można pobrać w Punkcie Podawczym w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu.
 3. Osoby zainteresowane, spełniające warunki określone w treści ogłoszenia, oraz wymagane od kandydatów na członków rady nadzorczej, określone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 września 2004r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. Nr 198 poz. 2038 ze zm.), powinny zgłosić swoją kandydaturę w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po dniu ukazania się ogłoszenia o naborze, w formie pisemnej zgodnie z treścią ogłoszenia, na wskazany adres. Termin uważa się za zachowany, jeśli zgłoszenie i oświadczenia wpłynęły do Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu przed jego upływem.
 4. Zgłoszenie i oświadczenia należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1 32-300 Olkusz z dopiskiem "Nabór Kandydata do Rady Nadzorczej OTBS Sp. z o.o. w Olkuszu".
 5. Bez rozpoznania pozostawia się:
  1. zgłoszenia i oświadczenia kandydatów, które wpłynęły po terminie;
  2. zgłoszenia i oświadczenia kandydatów, które nie spełniają wymogów formalnych;
 6. Kandydatom, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie, a nie zostali wybrani, nie przysługuje możliwość odwołania się.
 7. Prowadzone postępowanie może zostać zakończone w każdym czasie bez podania przyczyn.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik