Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Skarbnik Halina SiodłakOd 21 stycznia 2016 r. funkcję Skarbnika Miasta i Gminy Olkusz pełni Halina Siodłak. Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, odpowiednią uchwałę podjęła Rada Miejska w Olkuszu, wcześniej odwołując dotychczasową Skarbnik Katarzynę Konieczny.

Dwa punkty obrad sesji 21 stycznia dotyczyły Skarbnika Miasta i Gminy Olkusz. Pierwszy z nich dotyczył odwołania Skarbnik Katarzyny Konieczny. W uzasadnieniu do uchwały czytamy, że w związku z faktem, iż Skarbnik Miasta i Gminy – Pani Katarzyna Konieczny złożyła wypowiedzenie stosunku pracy konieczne jest podjęcie uchwały o jej odwołaniu i powołanie w jej miejsce nowego Skarbnika.

Katarzyna Konieczny pełniła funkcję Skarbnika Miasta i Gminy Olkusz od 29 maja 2007 r.

Zgodnie z brzmieniem art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości Rady Gminy (w przypadku Olkusza – Rady Miejskiej) należy m.in. powoływanie i odwoływanie na wniosek Burmistrza Skarbnika Gminy będącego głównym księgowym budżetu.

Kolejny punkt dotyczył powołania nowego Skarbnika. W uzasadnieniu uchwały czytamy: predyspozycje osobiste, posiadane kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie nabyte w księgowości jednostki samorządowej dają gwarancję, że Pani Halina Siodłak w sposób odpowiedzialny i z należytą starannością będzie wykonywać swoje obowiązki na powierzonym stanowisku Skarbnika Miasta i Gminy. Pani Halina Siodłak posiada kwalifikacje i doświadczenie na tym stanowisku wymagane w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Nowa Skarbnik Miasta i Gminy Olkusz w latach 1990-1998 zdobywała doświadczenie w Urzędzie Rejonowym, następnie w latach 1999-2010 w Starostwie Powiatowym w Olkuszu, a od 2010 r. do końca listopada 2015 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu. Od grudnia 2015 r. pełniła funkcję Zastępcy Skarbnika Miasta i Gminy Olkusz. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie, zdobywając tytuł magistra na wydziale bankowości. Prywatnie jest mężatką, ma dorosłego syna.

 1. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
  1. nadzór nad prowadzeniem rachunkowości jednostki i wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  2. pełnienie funkcji głównego księgowego budżetu Gminy,
  3. nadzór nad opracowywaniem projektu budżetu gminy i przedkładanie go Burmistrzowi,
  4. nadzór nad sporządzaniem sprawozdań finansowych i budżetowych Gminy,
  5. koordynacja przygotowywania okresowych analiz, ocen i informacji o sytuacji finansowej Gminy,
  6. kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących lub mogących spowodować powstanie zobowiązań finansowych,
  7. nadzór oraz współpraca z Biurem ds. Koordynacji Funduszy Unii Europejskiej i Wydziałem Spraw Społecznych w zakresie wydatkowania i rozliczania środków zewnętrznych,
  8. załatwianie wszystkich spraw, do których maja zastosowanie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych,
  9. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych imiennym upoważnieniem Burmistrza.
  10. Sprawowanie nadzoru nad działalnością niżej wymienionych Wydziałów:
   1. Wydział Rachunkowości,
   2. Wydział Podatków i Opłat,
   3. Wydział Finansów i Budżetu.

Skarbnik Halina Siodłak