Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Od 7 marca rodzice dzieci z gminy Olkusz mogą składać wnioski o przyjęcie do przedszkola. Wypełnione kwestionariusze z niezbędnymi załącznikami należy dostarczać do końca marca. Ogłoszenie list z informacją o wyniku rekrutacji przewidziano na 22 kwietnia o godz. 14:00. Pod koniec ubiegłego roku dla samorządów w całej Polsce, również dla gminy Olkusz, stało się jasne, że miejsc dla najmłodszych dzieci w przedszkolach może zabraknąć, a gminy będą musiały się zmierzyć z poważnym problemami.

- W związku ze zmianami z dnia 29.12.2015 r. wprowadzonymi w ustawie o systemie oświaty, które m.in. dotyczą zniesienia obowiązku szkolnego dla sześciolatków oraz wprowadzeniem tego obowiązku dla siedmiolatków, może okazać się, że w wielu szkołach nie będzie w przyszłym roku szkolnym klas pierwszych (ubiegłoroczne sześciolatki w większości są już w szkołach). Na podstawie danych przekazanych przez dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli wiemy, że na pewno w roku szk. 2016/2017 naukę rozpocznie 123 dzieci (dla porównania w obecnym, 2015/2016 roku naukę rozpoczęło 599 uczniów).

Taka lub zbliżona liczba uczniów (rodzice mogą posłać dziecko sześcioletnie do szkoły), spowoduje, że znaczna część dzieci pozostanie w przedszkolach, a konsekwencją będzie brak lub znaczne ograniczenie wolnych miejsc dla trzylatków w przedszkolach – tłumaczy wiceburmistrz Olkusza, Bożena Krok.

Burmistrz podjął już działania związane z organizacją przyszłego roku szkolnego. Zorganizowano spotkania z dyrektorami szkół i przedszkoli oraz z rodzicami dzieci, którzy powinni podjąć decyzję o posłaniu swoich dzieci do szkoły lub pozostawieniu ich w przedszkolu do 31 marca 2016r. Wtedy będziemy wiedzieć dokładnie, ilu sześciolatków i siedmiolatków rozpocznie naukę w pierwszych klasach. W chwili obecnej sprawdzane są możliwości utworzenia dodatkowych oddziałów w przedszkolach prowadzonych przez gminę.

Na tym jednak nie koniec wyzwań organizacyjnych i finansowych dla gmin. Inną zmianą w ustawie o systemie oświaty jest odroczenie obowiązku zlikwidowania oddziałów przedszkolnych, przekształcenie ich w przedszkola i utworzenie zespołów szkolno-przedszkolnych. W takiej postaci miały funkcjonować od września 2016r. Ustawa będzie obowiązywała od 1 września 2019 r.                                                                                                                                                    

- W związku z tym w roku szkolnym 2016/2017 oddziały przedszkolne funkcjonować będą na dotychczasowych zasadach, okres do 2019 roku wykorzystamy na wykonanie czynności przygotowujących te placówki do reorganizacji. W tym czasie zostaną wykonane projekty przebudowy, gmina uzyska stosowne pozwolenia na budowę oraz stopniowo będziemy wykonywać prace adaptacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi – deklaruje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 odbędzie się w następujących przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olkusz:

 

L.P

 

NAZWA PRZEDSZKOLA

 

NR TELEFONU

 

ADRES

1.

Przedszkole Nr 4 im. Marii Kownackiej

643-13-96

32-300 Olkusz ul. Bohaterów Westerplatte 12

2.

Przedszkole Nr 5

641-31-24

32-300 Olkusz ul. Długa 75

3.

Przedszkole Nr 7 im. Juliana Tuwima

643-25-39

32-300 Olkusz ul. Skalska 15

4.

Przedszkole Integracyjne Nr 9 w Olkuszu

643-36-91

32-300 Olkusz ul. Kochanowskiego 2

5.

Przedszkole Nr 10 im. Lucyny Krzemienieckiej

643-20-75

32-300 Olkusz ul. Żeromskiego 6

6.

Przedszkole Nr 13 im. Marii Konopnickiej

643-51-30

32-300 Olkusz ul . Kosynierów 14

7.

Przedszkole w Zedermanie

642-72-54

32-300 Olkusz Zederman 99

Z powodu braku wolnych miejsc rekrutacji nie będzie w niżej wymienionych przedszkolach:

 • Przedszkole Nr 3
 • Przedszkole Nr 8
 • Przedszkole w Braciejówce
 • Przedszkole w Osieku

Zainteresowani rodzice mogą składać wnioski w przedszkolach, w których będzie prowadzone postępowanie rekrutacyjne.

Dzieci w sali przedszkolnej

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ OLKUSZ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 1. Do Przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Olkusz.
 2. Rodzice dzieci przyjętych do Przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego tj. od 29 lutego 2016 r. do 6 marca 2016 r.
 3. Jeśli liczba kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Olkusz jest większa niż liczba wolnych miejsc w Przedszkolu - przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.
 4. Wniosek o przyjęcie do Przedszkola składa się w Przedszkolu w terminie od 7 marca 2016 r. do 31 marca 2016 r. do godz. 15.00.
 5. Wzór wniosku o przyjęcie do Przedszkola pobrać można ze strony BIP Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu (http://bip.malopolska.pl/umigolkusz/Article/get/id,1161209.html) lub w Przedszkolu.
 6. Wniosek o przyjęcie do przedszkola, może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli. We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. Kolejność preferowanych przedszkoli musi być w każdym z trzech złożonych wniosków jednakowa.
 7. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • Wielodzietność rodziny kandydata;
 • Niepełnosprawność kandydata;
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria powyższe mają jednakową wartość.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego.
 2. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:
 • Podleganie obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego przez kandydata – liczba punktów 30;
 • Liczba zadeklarowanych godzin pobytu kandydata w Przedszkolu powyżej 5 godzin podstawy programowej – 2 pkt za każdą rozpoczętą godzinę pobytu;
 • Aktywność zawodowa obojga rodziców kandydata: praca zawodowa rodziców /studia w systemie dziennym – liczba punktów 6 (w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – liczba punktów 6);
 • Uczęszczanie do danego Przedszkola rodzeństwa kandydata - liczba punktów 4;
 • Miejsce zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły podstawowej, w którym zlokalizowane jest przedszkole – liczba punktów 2.
 1. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Przedszkola.
 2. Komisja rekrutacyjna w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 6 kwietnia 2016 r. dokonuje weryfikacji wniosków o przyjęcie do Przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi w dniu 22 kwietnia 2016 r. godz. 14.
 4. W terminie od dnia 25 kwietnia 2016 r. do dnia 28 kwietnia 2016 r. do godz. 15 rodzice kandydata zobowiązani są potwierdzić wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi dnia 29 kwietnia 2016 r. godz. 14.00.
 6. Tryb odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej:
 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych , rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Przedszkola, komisja sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od złożenia wniosku przez rodzica;
 • W terminie 7 dni od daty otrzymania uzasadnienia, rodzic kandydata może wnieść odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora Przedszkola.
 • Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora Przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego .

W przypadku dzieci 6 letnich objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dzieci 4 i 5 letnich objętych prawem do wychowania przedszkolnego, nie przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjnego, Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz wskaże rodzicom publiczne przedszkole lub inną publiczną formę wychowania przedszkolnego, które mogą przyjąć dziecko.