Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” pozostaje nadal bez przewodniczącego zarządu. W czasie obrad członków zgromadzenia związku (organu nadzorującego pracę zarządu) punkt dotyczący wyboru nowego przewodniczącego – wbrew stanowisku Gminy Olkusz – został wycofany większością głosów przedstawicieli pozostałych gmin.

O wybór przewodniczącego zarządu związku w dniu 13 kwietnia 2016 r. zabiegał Burmistrz Roman Piaśnik. Dzięki temu zarząd, po rezygnacji i formalnym odwołaniu poprzedniego przewodniczącego, mógłby już pracować w komplecie. Większość członków zgromadzenia uznała jednak, że z wyborem można poczekać. Wójt Gminy Bolesław zaproponował, aby wybrać przewodniczącego w drodze konkursu. Punkt ten został wprowadzony do porządku obrad większością głosów.

- Biorąc pod uwagę specyfikę działania ZKG „KM”-u, do którego z budżetu Gminy Olkusz, a zatem z budżetu mieszkańców, odprowadzana jest proporcjonalnie najwyższa kwota (ponad 3,4 mln zł), nie mogę pozwolić na to, aby głos Gminy Olkusz był marginalizowany. Obecnie w zarządzie związku zasiadają przedstawiciele Bukowna i Klucz, a przewodniczącym Komisji Rewizyjnej związku jest reprezentant Bolesławia. Moim zadaniem jest zabezpieczenie interesu mieszkańców Gminy Olkusz. Procedura, na którą zgodzili się pozostali członkowie zgromadzenia, może doprowadzić do sytuacji, w której Gmina Olkusz nie będzie miała żadnego reprezentanta w zarządzie, co uważam za sytuację niedopuszczalną. Dlatego proponuję podjęcie działań zmierzających do wyboru drogą konkursu całego zarządu, a nie tylko jego przewodniczącego – komentuje Burmistrz Roman Piaśnik.

Głównymi dochodami Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” są wpływy ze sprzedaży usług komunikacji miejskiej (bilety) oraz wpłaty członków związku, czyli dotacje gmin. W 2016 roku Gmina Olkusz wpłaci 3 417 708 zł. Bukowno przekaże do wspólnego budżetu 541 019 zł, Bolesław – 710 051 zł, Klucze – 766 506 zł (łącznie 2 017 576 zł). Z tych wyliczeń wynika, że Gmina Olkusz wyda na komunikację o ponad milion złotych więcej niż trzy pozostałe gminy razem.

Każdy przedstawiciel zgromadzenia dysponuje jednym głosem. Mimo wyraźnych dysproporcji w kwotach przekazywanych przez poszczególne gminy do związku, Gmina Olkusz w głosowaniach zgromadzenia nie ma większości, bowiem w jego skład wchodzą burmistrzowie Olkusza i Bukowna, wójtowie Bolesławia i Klucz oraz dodatkowo po jednym przedstawicielu gmin: Bolesław, Bukowno, Klucze i dwóch przedstawicieli Gminy Olkusz, wyznaczonych przez zainteresowane rady gmin.

- Jeżeli uznam, że Gmina Olkusz jest dyskryminowana przez pozostałych członków zgromadzenia, nie wykluczam wystąpienia ze związku. Według mojej oceny możliwa jest organizacja komunikacji miejskiej w Gminie Olkusz lepiej, przy zaangażowaniu takich samych, a być może nawet mniejszych środków niż te, które teraz odprowadzane są do związku – dodaje Burmistrz Roman Piaśnik.

Uchwała dotycząca wystąpienia Gminy Olkusz przed końcem roku ze Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” musiałaby zostać podjęta przez Radę Miejską w Olkuszu do końca czerwca. W Biuletynie Informacji Publicznej ukazało się ogłoszenie dotyczące rozpoczęcia procedury wyboru wykonawcy, który przygotuje profesjonalną analizę samodzielnego organizowania komunikacji miejskiej na terenie Gminy Olkusz.


Ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu rynku w zakresie kosztów opracowania ekspertyzy dotyczącej samodzielnego prowadzenia przez Miasto i Gminę Olkusz komunikacji miejskiej.