Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

Stosownie do art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2016r. poz. 353/ oraz art. 10 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego,  zawiadamiam o wydaniu w dniu 30.05.2016r. postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: 

„Remont gazociągu relacji Zederman – Tworzeń o długości ok. 600 m w Olkuszu  w zakresie budowy gazociągu DN MOP 5,5 MPa”

dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 02-337 Warszawa ul. Mszczonowska 4.

Strony mogą zapoznać się z w/w postanowieniem oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów i wnieść uwagi w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi pok. 231 w godz. pracy Urzędu tj. w poniedziałki w godz. 700-1700 oraz od wtorku do piątku w godz. 700-1500  w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni tj. od  03.06.2016 r. do 17.06.2016 r.

Z up. Burmistrza

Miasta i Gminy Olkusz

Jolanta Motyczyńska

Z-ca Burmistrza