Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Porządek obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 28 czerwca 2016 roku – godz.15.30

 

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 5. Interpelacje radnych i klubów radnych.
 6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.
 7. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.
 8. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Beaty Błaszczykiewicz na działanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Danuty Gawędy na działanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Miasta i Gminy Olkusz na lata 2016 – 2030”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Zedermanie i Kogutku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do opracowania Gminnego programu Rewitalizacji Olkusza na lata 2016 – 2026.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia na rzecz Gminy Olkusz darowizny działki położonej w Olkuszu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: uregulowania stanu prawnego lokali mieszkalnych w budynku nr 4 przy ul. Staszica w Olkuszu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości zabudowanej budynkiem położonej w Olkuszu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym – użytkowaniem na rzecz Powiatu Olkuskiego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olkusz
 20. Podjęcie uchwały w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Olkusz
 21. Podjęcie uchwały w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie: warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na rok 2016.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz z późn. zmianami.
 26. Odpowiedzi Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz na interpelacje.
 27. Zapytania i wolne wnioski.
 28. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.