Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Czwartki są dniami, kiedy Miejski Dom Kultury najliczniej odwiedzają seniorzy. Od 2006 roku to tradycyjnie dni wykładów dla studentów Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W czwartek, 23 czerwca, zgromadzili się w sali widowiskowej MDK po raz ostatni przed wakacyjną przerwą w zajęciach. Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2015/2016 stało się okazją do wspomnienia minionych miesięcy nauki, zajęć fakultatywnych oraz integracyjnych imprez. Wiele było też podziękowań za stworzenie olkuskim seniorom warunków do wartościowej aktywności i samorealizacji, zawierania nowych znajomości, a nierzadko przyjaźni.

Czwartki są dniami, kiedy Miejski Dom Kultury najliczniej odwiedzają seniorzy. Od 2006 roku to tradycyjnie dni wykładów dla studentów Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W czwartek, 23 czerwca, zgromadzili się w sali widowiskowej MDK po raz ostatni przed wakacyjną przerwą w zajęciach. Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2015/2016 stało się okazją do wspomnienia minionych miesięcy nauki, zajęć fakultatywnych oraz integracyjnych imprez. Wiele było też podziękowań za stworzenie olkuskim seniorom warunków do wartościowej aktywności i samorealizacji, zawierania nowych znajomości, a nierzadko przyjaźni.

 

Uroczystość rozpoczął występ uczelnianego chóru

Uroczystość rozpoczął występ uczelnianego chóru. Mini recital kierowanego przez Dorotę Stachowicz-Mączkę zespołu wprowadził licznie przybyłych studentów i gości w pożegnalny nastrój. Pożegnanie to, co wielokrotnie podkreślano podczas oficjalnych wystąpień, oznaczać miało jedynie tymczasowe rozstanie. Wszyscy mówili o powrocie do wspólnych zajęć po letniej przerwie, ale też o planowanych mniej formalnych, wakacyjnych spotkaniach studentów.

Zzdzisława Gardeła podsumowuje miniony rok

Podsumowania roku akademickiego 2015/2016 dokonała Zdzisława Gardeła, kierownik Działu Organizacji Imprez Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu i z ramienia MOK zajmująca się Olkuskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Od chwili powołania, 9 lat temu, uczelnia ta przyciąga wciąż rosnącą liczbę studentów. W zakończonym właśnie roku było ich 305. Uczestniczyli w 32 wykładach, zajęciach komputerowych, lektoratach języka angielskiego i niemieckiego, gimnastyce ogólnorozwojowej, tai-chi, jodze z pilates, zajęciach na basenie, tanecznych, malarskich, fotograficznych oraz uczelnianego chóru. Program ten uzupełniały wyjazdy na termalne kąpiele siarkowe, a także bale i spotkania integracyjne.

Uczestnicy zakończenia roku OUTW

Zdzisława Gardeła omówiła też plany na najbliższą przyszłość. MOK i Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” działając w partnerstwie po raz trzeci otrzymały dotację na dalsze funkcjonowanie OUTW, przyznaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Środki te pozwolą m.in. na organizację oczekiwanych przez studentów dodatkowych zajęć fakultatywnych, a także dwóch wyjazdów studyjnych, rajdu turystycznego oraz spotkań integracyjnych.

Gratulacje składa studentom wiceburmistrz Bożena Krok

Wsparcie dla OUTW ze strony samorządu Miasta i Gminy Olkusz zdeklarowała goszcząca na uroczystości zastępca burmistrza Bożena Krok. Wspomniała o prowadzonej przez burmistrza Romana Piaśnika polityce senioralnej, pogratulowała studentom i MOK dotychczasowych osiągnięć. Życzyła też kolejnych sukcesów oraz zasłużonych udanych wakacji. Zachęcała ponadto do aktywności w głosowaniach na olkuskie zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Po uroczystości każdy mógł oddać swój głos internetowo w pracowni komputerowej MOK, gdzie studentom-seniorom pomocą służyły wolontariuszki ze Stowarzyszenia „Wszyscy Dla Wszystkich”.

Uczestnicy uroczystości

Ważną częścią wieńczących rok akademicki uroczystości są podziękowania dla szczególnie zaangażowanych w pracę na rzecz OUTW osób. Zastępca burmistrza Bożena Krok i dyrektor MOK Beata Soboń serdeczne wyrazy wdzięczności przekazały studentom: Małgorzacie Winiarczyk, Romanowi Kocjanowi, Jadwidze Karoń, Romanie Kałuży, Stanisławowi Serafinowi, Marii Masłowskiej, Halinie Migas i Zenonowi Krukowieckiemu. Podziękowania za wspieranie OUTW złożyły też dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu Jolancie Ziębie oraz Annie Deli ze Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser”.

Wspólne zdjęcie osób działajacych na rzecz OUTW

Organizatorom zajęć i wszystkim działającym na rzecz OUTW serdeczne podziękowania przekazała przewodnicząca uczelnianego samorządu Małgorzata Winiarczyk.

W imieniu studentów podziękowania skłąda Małgorzata Winiarczyk

Kwiaty od studentów otrzymały zastępca burmistrza Bożena Krok, dyrektor MOK Beata Soboń i kierownik Działu Organizacji Imprez MOK Zdzisława Gardeła.

Podziękowania dla dyrektor MOK Beaty Soboń

Z kolei dyplomy uczestnikom zajęć z języka niemieckiego wręczyła Maria Masłowska, emerytowana nauczycielka i studentka OUTW, która w ramach wolontariatu uczyła swe koleżanki i kolegów posługiwania się mową i pismem naszych zachodnich sąsiadów.

Maria Masłowska dziękuje za zaangażowanie swoim studentom

Ostatnie przedwakacyjne spotkanie studentów-seniorów w sali widowiskowej MDK zakończyło wyświetlenie multimedialnych prezentacji autorstwa Jadwigi Karoń, na które złożyły się wzbogacone muzyką fotografie z zajęć, wycieczek i innych wydarzeń minionego roku akademickiego.

Wernisaż wystawy malarstwa studentek OUTW

Tradycją uroczystości kończących kolejne cykle edukacyjne w OUTW stały się wernisaże malarstwa studentów, a dokładniej - studentek. Nie inaczej było i tym razem. Otwarciu najnowszej wystawy, znów wyłącznie pań, towarzyszyły słowa uznania dla z roku na rok rosnącego poziomu prac. Wygłosiły je dwie artystki: Beata Soboń oraz Klaudia Zub-Piechowicz, pod której kierunkiem studentki-malarki doskonaliły swoje talenty przez ubiegłe 10 miesięcy i która zaaranżowała ich wystawę. Zresztą nie po raz pierwszy. Wśród gości wernisażu obecny był też jeden z poprzednich instruktorów Sekcji Malarskiej OUTW Leszek Nadobny.

Malarki ze swoimi opiekunami

W dwóch salach wystawowych na pierwszym piętrze MDK obejrzeć można 106 obrazów autorstwa: Wiesławy Niemiec, Marii Lewowskiej, Urszuli Stodulskiej, Grażyny Karcz, Danuty Molendy, Małgorzaty Pieczyrak, Marii Bień, Zofii Własnowolskiej, Krystyny Grabowskiej, Misi Bik, Marii Blicharczyk i Barbary Chojowskiej. Zapraszamy do odwiedzenia wystawy ich prac.

Wystawa malarstwa studentek OUTW

Wystawa malarstwa studentek OUTW