Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców województwa małopolskiego informuje, iż Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Krakowie zatwierdziła Program Priorytetowy „Jawor” Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych.

O terminie ogłoszenia naboru wniosków, który uzależniony jest od zakończenia prac testowych związanych z uruchomieniem interaktywnych formularzy służących do składania wniosków, poinformujemy Państwa za pośrednictwem naszej strony internetowej.
 
CEL PROGRAMU:
Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie, pyłów  PM10, PM2,5 oraz innych zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji, zagrażających zdrowiu i życiu ludzi oraz negatywnie wpływających na stan środowiska poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze w wyniku docieplenia przegród budowlanych.
 
SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA:
 
Beneficjenci
Osoby fizyczne.
Wymagane jest oświadczenie o prowadzeniu / nie prowadzeniu działalności gospodarczej w budynku jednorodzinnym podlegającym termomodernizacji.
W przypadku prowadzenia działalności, Wojewódzki Fundusz będzie udzielał pomocy zgodnie z przepisami o pomocy publicznej.
 
W ramach Programu do dofinansowania zgłaszane mogą być zadania dotyczące termomodernizacji budynków:
 1. Ocieplenia ścian zewnętrznych budynków,
 2. Ocieplenia dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją,
 3. Ocieplenia stropów piwnic,
 4. Wymiany okien, drzwi zewnętrznych.
Niezbędnym załącznikiem do wniosku jest audyt lub ocena energetyczna modernizowanego budynku wykonana przez audytora zawierająca w szczególności:
wyliczenie zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło grzewcze wyrażone GJ/rok przed i po realizacji inwestycji oraz przewodność cieplna,
a także wyliczenie:
 • ograniczenia emisji CO2 (Mg/rok),
 • ograniczenia emisji pyłów PM10 (Mg/rok),
 • ograniczenia emisji pyłów PM2,5 (Mg/rok).
Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze musi wynosić min. 25%.
 
Poniżej podajemy listy audytorów uprawnionych do przeprowadzenia audytu/oceny:
Maksymalna wielkość dofinansowania wyliczona będzie na podstawie poniższych jednostkowych kosztów :
 
Element 1 - Ocieplenie ścian zewnętrznych  - 150 zł brutto/ m2  
Element 2 - Ocieplenie dachu / stropodachu nad ogrzewanymi pomieszczeniami  150 zł brutto /300 zł brutto/m2
Element 3 -  Ocieplenie podłogi na gruncie / stropu nad nieogrzewaną piwnicą  150 zł brutto /m2
Element 4 - Wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej (m2 pow. stolarki)  400 zł brutto/m2
 
Forma dofinansowania:
Pomoc finansowa udzielana jest w formie preferencyjnej pożyczki częściowo umarzalnej.
 
Intensywność dofinansowania:
 • Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości do 90% kosztu kwalifikowanego.
 • Wkład własny pożyczkobiorcy musi stanowić minimum 10%.
 • Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie 2% w skali roku.
 • Minimalna kwota pożyczki - 20 000,00 zł, maksymalna kwota pożyczki - 100 000,00 zł. Pożyczka podlegać będzie umorzeniu do 20%.
Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane
Koszty kwalifikowane:
 • koszty wykonania prac budowlanych wraz z niezbędnymi materiałami, (ocieplenie ścian, wymiana okien i drzwi, parapetów zewnętrznych, obróbek blacharskich,  itp.),
 • inne koszty, o ile Fundusz uzna je za niezbędne do prawidłowego wykonania termomodernizacji,
 • koszty wykonania audytu energetycznego/opracowania zawierającego opis stanu istniejącego termomodernizowanego obiektu, możliwych do wykonania działań mających na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących lub przyszłych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, wraz z wyliczeniem oszczędności energii.
Koszty niekwalifikowane:
 • koszty przygotowania dokumentacji technicznej,
 • zmiana konstrukcji dachu i pokrycia dachowego,
 • wydatki na orynnowanie, instalację odgromową,
 • nadzór inwestorski.
Osoby do kontaktu:
 1. Janusz Sułowski - tel. 785 855 603
 2. Paweł Korczak - tel. 785 855 524
 3. Justyna Jesionek - tel. 785 855 937
 4. Katarzyna Bryzek - tel. 785 855 938
 5. Marcin Madej - tel. 785 855 941
 6. Izabela Radziszewska - tel. 785 855 947
 7. Renata Czerw - tel. 785 851 769
 8. Joanna Dominiak-Paradowska - tel. 785 855 920

Załączniki: