Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ

Teren przeznaczony na sprzedaż opisuje oznaczenie „D 2PT/UC” miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co oznacza, że są to „Tereny produkcyjno-techniczne z możliwością wprowadzenia usług komercyjnych”. Podstawowe przeznaczenie obejmuje m.in. handel detaliczny, gastronomia, hotelarstwo, usługi rzemiosła, zakłady remontowe, stacje paliw. Dopuszcza się lokalizację zakładów przemysłowych, baz materiałowych i hurtowych.

Kompleks znajduje się na samym początku Olkuskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, w bliskiej odległości od drogi krajowej nr 94, co jest gwarantem doskonałego skomunikowania z siecią dróg lądowych.

Na terenie Olkuskiej Strefy Aktywności Gospodarczej funkcjonuje kilkadziesiąt podmiotów produkcyjnych, handlowych i usługowych z różnych dziedzin gospodarki.

Ogłoszenie o przetargu:

- nieruchomość składająca się z działek nr: 633, 632, 630/2, 631/2, 617/39 o łącznej powierzchni 1,8745 ha, położona w Olkuszu przy ul. Wspólnej (obręb Pomorzany), objęta księgami wieczystymi KR1O/00047850/8, KR1O/00078609/0,

- nieruchomość składająca się z działek nr: 617/37 (obręb Pomorzany) i 741/19 (obręb Olkusz) o łącznej powierzchni 1,8962 ha, położona w Olkuszu przy ul. Wspólnej , objęta księgami wieczystymi KR1O/00047850/8, KR1O/00040127/2,

- nieruchomość składająca się z działek nr: 617/38 (obręb Pomorzany) i 741/21 (obręb Olkusz) o łącznej powierzchni 1,5743 ha, położona w Olkuszu przy ul. Wspólnej, objęta księgami wieczystymi KR1O/00047850/8, KR1O/00040127/2.

Nieruchomość o nieregularnym kształcie, posiada ograniczenia zabudowy związane z przebiegiem sieci energetycznych zarówno podziemnej linii kablowej jak i naziemnej linii wysokiego napięcia oraz kolektora kanalizacji sanitarnej ks800. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej i sieci infrastruktury technicznej: woda, energia, kanalizacja. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy przemysłowej, droga krajowa nr 94.

Nieruchomość wolna od zobowiązań i obciążeń. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art.34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 17.06.2016 r. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza przedmiotowe działki znajdują się w terenie oznaczonym symbolem „D 2PT/UC” – opisanym jako „ tereny produkcyjno-techniczne z możliwością wprowadzenia usług komercyjnych ”- przeznaczenie podstawowe: zakłady remontowe, zakłady obsługi technicznej i stacje paliw oraz usługi komercyjne : obiekty usług handlu detalicznego, gastronomii, rzemiosła. Przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja Wytwórczych zakładów przemysłowych, baz materiałowych, hurtowni.

Ponadto w terenie oddziaływania starego kopalnictwa (teren kat.B ), w granicy terenu górniczego ZGH „ Bolesław I”, w granicy strefy uciążliwości od trasy komunikacyjnej (DK 94) i (częściowo działki nr: 617/31, 630/2, 631/2), w strefie ochrony sanitarnej (częściowo działki nr 617/31, 741/18). Przez działki nr 630/2, 631/2617/31 przebiega linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia ze strefą oddziaływania, co wiąże się z obowiązkiem uzgodnienia zamierzenia inwestycyjnego z administratorem linii napowietrznej.

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków m. Olkusza, prowadzoną przez Starostę Olkuskiego działki nr:

 • 631/2 i 630/2, 632 stanowią użytki „ RV” i „ RVI”,
 • 617/31 stanowi użytek „ N”,
 • 633 i 741/18 stanowią użytki „ LsVI”, (las)

Zgodnie z art. 37a ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2015r. poz. 2100 z późn. zm.) - w przypadku sprzedaży przez osobę fizyczną, osobę prawna niestanowiącego własności Skarbu Państwa gruntu:

 1. a) oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków, lub
 2. b) przeznaczonego do zalesienia określonego w miejscowym palnie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub
 3. c) o którym mowa w art. 3 , objętego uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust.3,

Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu.

Działki nr 633 i 741/18 stanowią użytek leśny, przed przystąpieniem do zabudowy wymagane jest uzyskanie zgody na wyłączenie tych gruntów z produkcji leśnej (decyzja Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Katowicach).

 1. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych). Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 2. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) w terminie do dnia 09.09.2016r. włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 z podaniem tytułu wpłaty: przetarg – nieruchomość przy ul. Wspólnej. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 3. Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2016r. o godz. 11.30 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok. 101. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium, osoby fizyczne – dowodu tożsamości, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ) lub z innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa i nabycia nieruchomości (w formie aktu notarialnego), małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka a w przypadku nabywania do majątku osobistego - dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub pisemnego oświadczenia współmałżonka, iż środki przeznaczone na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2014r. poz.1380 z późn. zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

Wadium wpłacone przez osoby, których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na konto bankowe wskazane przez oferenta.

 1. Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 2. O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu mieszkalnego nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

 1. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.
 2. Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 8.00 – 15.00, pok. 237, tel. 32 6260237.

 

 

Niesułowice (gm. Olkusz) przy DW 791

Urokliwe tereny zlokalizowane przy drodze wojewódzkiej nr 791, pośród pól uprawnych i lasów, z bezpośrednim dostępem do sieci energetycznej oraz w pobliżu wodociągu i sieci gazowej.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ustala tereny o symbolach od 1U do 3U dla zabudowy usługowej użyteczności publicznej jako przeznaczenia podstawowego. Obiekty użyteczności publicznej to obiekty przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynek biurowy i socjalny.

Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się:

 1. drobną wytwórczość i rzemiosło;
 2. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
 3. drogi wewnętrzne, miejsca postojowe i garaże;
 4. zieleń urządzona;
 5. obiekty małej architektury;
 6. budynki gospodarcze, magazyny;
 7. urządzenia oraz obiekty sportu i rekreacji;

Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

 1. powierzchnia terenu biologicznie czynna – min. 40%;
 2. wskaźnik zainwestowania powierzchni działki – max.60%;
 3. wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych plus jednokondygnacyjne poddasze użytkowe, ale nie więcej niż 9,0 m;
 4. przy budowie nowych obiektów budowlanych należy zachować warunki określone w Rozdziale 2 w § 6, § 7;
 5. forma architektoniczna obiektów budowlanych musi uwzględniać ustalenia § 8;
 6. miejsca  postojowe  dla  obsługi  zabudowy  usługowej  użyteczności  publicznej,  drobnej  wytwórczości i rzemiosła  należy  zapewnić
  w granicach realizacji inwestycji w ilościach wynikających z ustaleń § 7 pkt. 5;

 

 

 

 

 

OLKUSZ, SZPITALNA 30 - NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA

Ogłoszenie przetargu:

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1 ogłasza V przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Olkuszu przy ul. Szpitalnej 30.

1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana składająca się z działek nr: 2235/12 o pow. 1067 m2, objętej księgą wieczystą KR1O/00075777/7 i nr 2236/1 o pow. 2 m2, objętej księgą wieczystą KR1O/00037424/8, położona w Olkuszu przy ul. Szpitalnej 30, stanowiąca własność Gminy Olkusz. Nieruchomość zabudowana budynkiem biurowo usługowym, garażami i budynkiem gospodarczym. Budynek biurowo usługowy o powierzchni użytkowej 247,16 m2, składa się z części zasadniczej – oficyny głównej oraz dobudowanej do niej prostopadle części bocznej. Oficyna główna II kondygnacyjna, podpiwniczona, oficyna boczna niepodpiwniczona, III kondygnacyjna. Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, wodną, gazową oraz centralnego ogrzewania zasilanego z kotła gazowego. Budynek garaży o powierzchni użytkowej 47,18 m2. Budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 28,47m2.

Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej (ul. Szpitalnej) zapewniony zostanie na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 2235/12 poprzez ustanowienie służebności drogowej pasem szerokości 5 m biegnącym w kierunku południowym od ul. Szpitalnej po działce nr 2235/17 wzdłuż jej zachodniej granicy z działkami nr 2235/14, 2235/15 i 2235/11 na długości 28 m. Wynagrodzenie za ustanowienie w/w służebności ustala się w formie jednorazowego świadczenia w wysokości 6.853,00 zł podwyższonego o należny podatek VAT (23%), co stanowi kwotę 8.429,19 zł brutto (słownie: osiem tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych 19/100).

Na część nieruchomości zawarto umowy najmu i dzierżawy. Umowy te zostaną wypowiedziane po rozstrzygnięciu przetargu. Otoczenie działki stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej, handlowej i usługowej. Na sąsiednich działkach nr 2235/9 i 2235/11 wybudowany został budynek mieszkalno-usługowy, istniejący okap dachu tego budynku przechodzi na działkę nr 2235/12.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Olkusz-Śródmieście przedmiotowa nieruchomość leży w terenie oznaczonym symbolem „ 02 MU” - opisanym jako „tereny zabudowy wielofunkcyjnej ”, przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkalna wielorodzinna, zabudowa usługowa: obiekty i urządzenia służące realizacji celów publicznych: oświaty, zdrowia, opieki społecznej, kultury i administracji; zabudowa usługowa umożliwiająca realizację przedsięwzięć komercyjnych oraz usługi wbudowane w zakresie: usług handlu, gastronomii, rzemiosła usługowego, obsługi finansowej, kultury, rozrywki oraz biura. Ponadto nieruchomość znajduje się w obrębie terenu górniczego ZGH „Bolesław”, w granicy strefy ochrony ekspozycji Zespołu Starego Miasta, w granicy strefy ochrony krajobrazu miasta.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 13.03.2015r.

I przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony został 27.05.2015r., II przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony został 24.11.2015r., III przetarg przeprowadzony został 22.03.2016r., IV przetarg przeprowadzony został 28.06.2016r.

2. Cena wywoławcza do przetargu wynosi 550.000,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

3. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 110.000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych ) w terminie do dnia 21.10.2016r.włącznie. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień, w którym kwota wadium wpłynęła na konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao S.A. O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878 z podaniem tytułu wpłaty : przetarg – nieruchomość ul. Szpitalna 30. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

4. Przetarg odbędzie się w dniu 27.10.2016r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, pok. 101.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium, osoby fizyczne – dowodu tożsamości, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym) lub innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnictwa i nabycia nieruchomości w przetargu (w formie aktu notarialnego), ), małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka a w przypadku nabywania do majątku osobistego - dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami lub pisemnego oświadczenia współmałżonka , iż środki przeznaczone na nabycie licytowanej nieruchomości pochodzą z majątku osobistego współmałżonka będącego uczestnikiem przetargu. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014r. poz.1380 z późn. zm.) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

Wadium wpłacone przez osoby których oferta nie została przyjęta podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu na konto bankowe wskazane przez oferenta.

5. Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w drodze przetargu wraz z wynagrodzeniem za ustanowienie służebności drogowej podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Sprzedaż zabudowanej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt.10a ustawy z dnia 11 marca 2004r.o podatku od towarów i usług.

6. O miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca.

7. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

8. Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz, Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 8.00 – 15.00, pok. 204, tel. 32 6260204.