Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Ponad 300 studentów rozpoczęło w czwartek, 6 października 2016 r., jubileuszowy X Rok Akademicki w Olkuskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Tę wyjątkową uroczystość uświetnił wykład prof. Andrzeja Szromnika, Przewodniczącego Rady Programowej OUTW i naukowca najczęściej dzielącego się swą wiedzą ze słuchaczami tej uczelni. Była to też okazja do podziękowań dla osób i instytucji wspierających starania olkuskiego Miejskiego Ośrodka Kultury w organizowaniu zajęć.

Fragment impresji Tadeusza Barczyka

Przed oficjalnym rozpoczęciem uroczystości, wypełniającym salę widowiskową studentom-seniorom i gościom wyświetlona została multimedialna impresja z zakończenia ubiegłego roku akademickiego OUTW, przygotowana przez pasjonata fotografii Tadeusza Barczyka. Wkrótce po tej prezentacji uczelniany chór pod kierunkiem Doroty Stachowicz-Mączki wykonał „Gaudeamus igitur”, którą to pieśń licznie zgromadzeni uczestnicy inauguracji wysłuchali stojąc.

Chór uczelniany śpiewa Gaudeamus igitur

Wszystkich przybyłych powitała Beata Soboń - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu. Wśród wymienionych przez nią gości byli: Roman Piaśnik – Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, Jan Kucharzyk – Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu, prof. Andrzej Szromnik – Przewodniczący Rady Programowej OUTW, Maria Jędrysik – Prezes Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” oraz Ryszard Ryza – radny Rady Miejskiej i Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów w Olkuszu.

Beata Soboń - Dyrektor MOK w Olkuszu

W swym wystąpieniu Beata Soboń wiele miejsca poświęciła współpracy z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Olkuszu oraz Stowarzyszeniem Dobroczynnym „Res Sacra Miser”. W bibliotece odbywają się zajęcia komputerowe Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Natomiast wraz ze stowarzyszeniem olkuski MOK po raz trzeci już realizuje projekt służący kontynuacji zajęć oraz rozszerzeniu oferty OUTW, a to dzięki pozyskaniu dotacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych. Stąd wyrazy wdzięczności skierowane do Jolanty Zięby - Dyrektor PiMBP oraz Marii Jędrysik – Prezes Stowarzyszenia „Res Sacra Miser”.

Studenci OUTW

Serdeczne podziękowania oraz słowa uznania Dyrektor MOK skierowała również do Zdzisławy Gardeły, opiekunki uczelni i organizatorki zajęć OUTW, a także do Romana Piaśnika Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz jako przyjaciela seniorów. Przychylność dla tej uczelni, powołanie Gminnej Rady Seniorów oraz wprowadzenie Olkuskiej Karty Seniora są przykładami wyjątkowego zaangażowania władz samorządowych obecnej kadencji na rzecz osób starszych.

Roman Piaśnik - Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

- Jestem dumny z tego, jak wiele jest aktywnych osób w naszym mieście i gminie... – takimi słowami Burmistrz rozpoczął swe wystąpienie, a następnie życzył studentom by rozpoczynające się wykłady, zajęcia fakultatywne oraz spotkania integracyjne spełniły ich oczekiwania, by odnaleźli w nich realizację swoich potrzeb i by przyniosły im zadowolenie oraz satysfakcję. Na zakończenie Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz wygłosił przyjętą gromkimi brawami uroczystą formułę: - Rok Akademicki 2015 na 2016 Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uważam za otwarty.

Prof. Andrzej Szromnik

Inauguracyjny wykład wygłosił prof. dr hab. Andrzej Szromnik. Za temat obrał jedną ze swych specjalności: „Image. Marketingowy wizerunek miasta”. Problemy poruszane przez naukowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Przewodniczącego Rady Programowej OUTW wzbudziły zainteresowanie zarówno słuchaczy, jak i reprezentujących samorząd terytorialny gości. Prof. Andrzej Szromnik zdeklarował, że podobnie jak w latach ubiegłych, tak i podczas rozpoczętego właśnie roku akademickiego zawsze chętnie dzielił się będzie swą wiedzą ze studentami olkuskiej uczelni.

Zdzisława Gardeła

Następnie Zdzisława Gardeła zapoznała zebranych z programem OUTW, na który oprócz wykładów składać się będą zajęcia fakultatywne: komputerowe; lektoraty języka angielskiego i niemieckiego; warsztaty multimedialne, malarskie, ceramiczne i rzeźbiarskie; chór; formacje taneczne i taniec towarzyski; zespół kabaretowo-teatralny; szachy; gimnastyka ogólnorozwojowa; tai-chi; joga i pilates; gimnastyka na basenie; kinezjologia. Ponadto program przewiduje: dwa plenery malarskie i fotograficzne; wyjazdy studyjne do Warszawy i Łodzi; rajd turystyczny; pieczenie ziemniaków; Andrzejki; szkolenie w Gliczarowie dla najaktywniejszych studentów. Środki pozyskane dzięki dotacji MRPiPS pozwolą też na zakup strojów dla chóru, formacji tanecznej i na potrzeby teatru.

Samorząd studencki

Przed spotkaniami grup, które odbyły się po zakończeniu oficjalnej części inauguracji, Zdzisława Gardeła przedstawiła obecnym samorząd OUTW na rok akademicki 2016/2017 w składzie: Małgorzata Winiarczyk, Roman Kocjan, Stanisław Serafin, Jadwiga Karoń i Jan Gwóźdź.

Studenci OUTW

Nam pozostaje dołączyć się do życzeń burmistrza i pogratulować aktywności olkuskim seniorom.