Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

PORZĄDEK OBRAD

 

XXIV sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 29 listopada 2016 roku – godz. 15.30

 

 

 

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

 1. Przedstawienie porządku obrad XXIV sesji Rady.

 

 1. Przyjęcie protokołów z XXII oraz XXIII  sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

 1. Interpelacje radnych i klubów radnych.

 

 1. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.

 

 1. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.

 

 1. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Władysławy Siasta z dnia 24.10.2016r. na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin: Olkusz, Bukowno, Klucze, Bolesław na okres od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

  

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/110/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mazaniec-Kamyk w Olkuszu.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogę gminną.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Olkusz darowizny działki położonej w Zedermanie gm. Olkusz.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Olkusz działek nr 595/3 i 596/6 położonych w Olkuszu za wynagrodzeniem.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/255/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 09 marca 2016 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie do budowy przystanku przy ul. Osieckiej.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających organu wykonawczego Osiedla Pomorzany ( jednostki pomocniczej Gminy Olkusz).

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2016 rok.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Olkuskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka zo.o w Olkuszu.


 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Nowego Szpitala w Olkuszu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

 1. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje radnych.

 

 1. Zapytania i wolne wnioski.


 2. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.