Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

PORZĄDEK OBRAD

XXV sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 20 grudnia 2016 roku, 9:00

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 2. Wręczenie stypendium edukacyjnego Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w roku 2016.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 6. Interpelacje radnych i klubów radnych.
 7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.
 8. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.
 9. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Raportu monitorującego realizację Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olkusz na lata 2014 – 2022 za rok 2015
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/427/2013 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 17.12.2013 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olkusz na lata 2014 – 2022 z późniejszymi zmianami
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Raportu zbiorczego o nieprawidłowościach zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Olkusza – obszar Centrum na lata 2008 – 2016 oraz w sposobie jego monitorowania.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Raportu monitorującego Lokalny Program Rewitalizacji – obszar centrum na lata 2008 – 2016 za rok 2015 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Olkusza na lata 2016-2026,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Olkusz działki  nr 4974/11, położonej w Olkuszu.          
 16. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów   Alkoholowych dla Gminy Olkusz na rok 2016.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii  dla Gminy Olkusz na rok 2016.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie: Programu Współpracy Miasta i Gminy Olkusz z organizacjami pozarządowymi  w roku 2017.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Olkusz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2016 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Olkusz.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie: pomocy finansowej dla Gminy Trzebinia.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie: Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2017 rok.
 1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej z uzasadnieniem,
 2. przedstawienie Uchwały Nr S.O.XIV/421-1/28/16 Składu Orzekającego Kolegium RIO w Krakowie z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2017 r,
 3. przedstawienie uchwały Nr S.O.XIV/429-1/23/16 Składu Orzekającego Kolegium RIO w Krakowie z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz.
 4. przedstawienie opinii Komisji Rady i Komisji Budżetowej
 5. dyskusja nad projektem budżetu
 6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/275/2008 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 28 października 2008 r. w sprawie: ustalenia zasad wypłaty diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Olkusz ze zmianami.
 4. Odpowiedzi Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz na interpelacje.
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.