Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

ZARZĄDZENIE Nr 0050.1857.2017

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

z dnia  04 stycznia 2017 roku

 

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat nowej sieci szkół w Mieście i Gminie Olkusz.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. 2016r. poz. 446 z późn.zm./ oraz zgodnie z § 1 ust.4 i § 2 pkt2c Uchwały Nr XVIII/249/2012 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zasad i trybu” przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Olkusz

 

zarządzam:

 

§1

1.Przeprowadzić w okresie od 9 stycznia 2017r. do 22 stycznia 2017r. konsultacje społeczne w sprawie: nowej sieci szkół w Mieście i Gminie Olkusz w związku z reformą oświaty.

2. Projekt nowej sieci szkół w Mieście i Gminie Olkusz stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

                                                                   § 2

Określić następujące cele i przedmiot konsultacji społecznych:

- przedstawienie propozycji nowej sieci szkół na terenie Miasta i Gminy Olkusz

- poznanie opinii i uwag mieszkańców dotyczących projektu nowej sieci szkół.

 

                                                                         § 3

W konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz.

 

                                                                         § 4

1. Ustalić ankietę jako formę przeprowadzenia konsultacji społecznych, stanowiącą załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

2.  Ankiety przeprowadzone zostaną w dniach od 9 stycznia 2017r. do 22 stycznia 2017r.

3. Ankiety opublikowane będą na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, umieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu oraz wydawane będą zainteresowanym mieszkańcom w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

4. Wypełnione ankiety można przekazać jedną z poniższych form:

- przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

- przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy, Rynek 1, 32-300 Olkusz,

- wrzucić do urny znajdującej się w  Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz. 

5. Wyniki badania ankietowego opublikowane zostaną nie później niż 14 dni od zakończenia terminu.

 

                                                                         § 5

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Pani Bożena Krok.

 

                                                                         § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.