Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

BOP.2110.1.2017                                                                                Olkusz, dnia 09 stycznia 2017 r.
 
Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu
32-300 Olkusz, Rynek 1
 
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO  KIEROWNICZE URZĘDNICZE
NACZELNIK WYDZIAŁU DROGOWO – INWESTYCYJNEGO
pełny etat
 
Nazwa i adres jednostki:
Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu
32-300 Olkusz
Rynek 1
 
 
1.  Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym:
Kandydat:    
a) jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,   
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) posiada wykształcenie wyższe II0 na kierunku budownictwo o specjalności z zakresu drogownictwa,
e) posiada co najmniej 5 lat stażu pracy w oparciu o umowę o pracę, w tym 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub wykonywał przez co najmniej 5 lat działalność gospodarczą o tematyce zgodnej z zakresem zadań, opisanych w pkt 4 niniejszego ogłoszenia,
f) posiada znajomość przepisów niżej wymienionych ustaw:
    -    Ustawy o samorządzie gminnym,
    -    Kodeksu postępowania administracyjnego,
    -    ustawy o drogach publicznych,
    -    Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych z nią związanych,
    -    Prawo zamówień publicznych,
    -    znajomość przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
g) posiada uprawnienia budowlane co najmniej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej – drogowej,
h) posiada umiejętność analizy dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
i) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
j) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
k) posiada prawo jazdy kategorii B.
 
2.  Dodatkowe wymagania związane ze stanowiskiem:
a) mile widziane uprawnienia budowlane w innych specjalnościach,
b) mile widziane posiadanie członkostwa we właściwej izbie samorządu zawodowego w związku z posiadanymi uprawnieniami budowlanymi,
c) dobra znajomość obsługi komputera (w zakresie: MS Office, Internetu, poczty elektronicznej, program kosztorysowy) oraz urządzeń biurowych,
d) odpowiedzialność,
e) komunikatywność,
f) punktualność,
g) odporność na stres,
h) umiejętność organizacji i planowania pracy,
i) kreatywność, sumienność, rzetelność w wykonywaniu pracy i przekazywaniu informacji,
j) wysoka kultura osobista i życzliwość w kontaktach interpersonalnych.
 
 
3.   Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
2. praca w budynku bez podjazdu oraz windy,
3. toaleta dla niepełnosprawnych dostępna na parterze budynku,
4. praca przy monitorze ekranowym powyżej czterech godzin dziennie,
5. praca w terenie i możliwość pracy na wysokości.
 
 
4.   Zakres wykonywanych zadań:
1. Kierowanie całością prac wchodzących w zakres działalności Wydziału zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, w tym w szczególności nadzór nad:
a) zapewnieniem właściwej i terminowej realizacji zadań przez Wydział,
b) kompleksowym przygotowaniem inwestycji, w szczególności uzgodnieniem dokumentacji, sprawdzeniem kompletności projektu oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę w przypadkach prawem wymaganych,
c) realizacją inwestycji i remontów w zakresie: dróg gminnych, budownictwa kubaturowego (budynki komunalne, placówki oświatowe z zapleczem sportowym, itd.),  a w szczególności: współpraca z Wydziałem Administracyjnym i Zamówień Publicznych w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań w sprawie udzielania zamówienia publicznego, reprezentowanie inwestora na budowie, sprawdzanie zgodności jej realizacji  z projektem i pozwoleniem na budowę oraz obowiązującymi przepisami, uzasadnianie konieczności wykonania robót dodatkowych, sprawdzanie jakości wykonywanych robót, sprawdzenie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających, przygotowanie materiałów i odbioru końcowego robót, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu (w przypadkach wymaganych) oraz skompletowanie dokumentacji i przekazanie użytkownikowi,
d) realizacją zadań z zakresu remontów i bieżącego utrzymania oświetlenia drogowego,
e) opracowywaniem, aktualizacją i monitorowaniem realizacji wieloletniego planu finansowego  w zakresie zadań Wydziału,
f) uzgadnianiem dokumentacji infrastruktury technicznej w obrębie pasa drogowego, opiniowaniem linii ogrodzeń oraz lokalizacji inwestycji w sąsiedztwie pasa drogowego dróg gminnych,
g) prowadzeniem remontów, bieżącego utrzymania i ewidencji kanalizacji deszczowej oraz związanych  z nią obiektów budowlanych,
h) pełnieniem funkcji zarządcy dróg gminnych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych,
i) wnioskowaniem w sprawach organizacji ruchu drogowego, wprowadzeniem ustalonej  organizacji ruchu oraz prowadzeniem robót związanych z oznakowaniem dróg gminnych,
j) opracowywaniem, aktualizacją i monitorowaniem realizacji wieloletniego planu finansowego  w zakresie zadań Wydziału,
k) rozliczeniem prowadzonych robót, a w szczególności rozliczeniem wykonanych robót od strony ekonomiczno-finansowej, informowanie Wydziału Rachunkowości o wstrzymaniu kwot z tytułu nienależytego wykonania umowy, egzekwowaniem od wykonawcy usunięcia wad, usterek niedoróbek w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi,
l) współpracą z Biurem ds. Koordynacji Funduszy Unii Europejskiej w zakresie pozyskiwania i przekazywania informacji niezbędnych do opracowania i wdrożenia projektów aplikujących o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych,
m) przygotowywaniem i przekazywaniem protokołów PT z zadań inwestycyjnych do Wydziałów,
n) wykonywaniem uchwał Rady Miejskiej w Olkuszu i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.
2. Udział w wizjach lokalnych mających na celu kompleksowe rozpoznanie tematu.
3. Przygotowywanie okresowych ocen, analiz i informacji zlecanych przez Burmistrza lub wynikających z obowiązujących przepisów.
4. Przygotowywanie projektów aktów stanowionych przez organy miasta.
5. Udzielanie wszechstronnej pomocy Radzie Miejskiej i jej Komisjom. Udział w sesjach Rady Miejskiej  i posiedzeniach Komisji celem przedstawienia projektów uchwał, wyjaśnień bądź materiałów niezbędnych ze względu na rodzaj rozpatrywanych spraw.
6. Prowadzenie spraw związanych z załatwianiem wniosków radnych i Komisji.
7. Rozpatrywanie spraw indywidualnych w zakresie właściwości Wydziału oraz wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie odrębnych upoważnień.
8. Prowadzenie spraw związanych z załatwianiem skarg i wniosków obywateli, przygotowywanie projektów odpowiedzi w tych sprawach oraz przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków.
9. Udzielanie interesantom rzetelnej i pełnej informacji w zakresie załatwianych spraw.
10. Współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej w zakresie właściwości Wydziału.
11. Zapewnienie prawidłowego prowadzenia spraw związanych z zawieraniem umów na roboty, dostawy i usługi w zakresie nie objętym ustawą Prawo zamówień publicznych w sprawach należących do zakresu działania Wydziału.
12. Zapewnienie prawidłowego sporządzania sprawozdawczości statystycznej.
13. Koordynowanie i nadzorowanie przebiegu prowadzonych przez Gminę inwestycji i remontów, w tym także realizowanych w ramach inicjatyw lokalnych, pod kątem zgodności z planowanym zakresem prac, terminowością oraz realizacją kosztów określonych w zawartych umowach.
14. Weryfikacja kosztorysów inwestorskich, przedmiaru robót i kosztorysów ofertowych po przeprowadzonych przetargach.
15. Udział w przeglądach technicznych gwarancyjnych zrealizowanych inwestycji i remontów.
16. Podejmowanie decyzji dotyczących zapłaty za wykonane inwestycje, remonty i usługi dotyczące zakresu działania Wydziału, podpisywanie faktur pod względem merytorycznym.
17. Analiza zgłaszanych wniosków do budżetu (w tym budżetu obywatelskiego), ich rejestr, ocena ich zasadności, wycena kosztorysowa, przygotowanie i nadzorowanie materiałów dla Burmistrza Miasta i Gminy.
18. Nadzór nad zapewnieniem prawidłowego stosowania przepisów o zamówieniach publicznych przez pracowników Wydziału, w tym nadzór nad prawidłowością opracowania wniosków, specyfikacji technicznych oraz warunków umowy celem udzielenia zamówień na realizację zadań z zakresu Wydziału, udział w pracach Komisji Przetargowych.
19. Opracowywanie propozycji do projektów planów i programów rozwojowych w zakresie właściwości Wydziału.
20. Opracowywanie wniosków związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych w formie dofinansowania,  pożyczki, dotacji.
21. Określenie sposobu współpracy z innymi inwestorami współfinansującymi daną inwestycję.
22. Uczestnictwo w pracach komisji przetargowych, przygotowanie postępowania przetargowego.
23. Uczestniczenie w odbiorach robót oraz przekazywanie zakończonych inwestycji użytkownikom wraz z dokumentacją odbiorową.
24. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i ich odbiór.
25. Nadzór nad opracowywaniem projektu budżetu i planu finansowego Urzędu w części dotyczącej zadań Wydziału, ich realizacja oraz sporządzanie sprawozdawczości z ich wykonania.
26. Opracowywanie sprawozdań ze zrealizowanych robót, sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych, odpowiedzi na interpelacje z zakresu swej działalności.
27. Przydzielanie pracy odpowiednio do kwalifikacji, obowiązków i doświadczenia pracownikom Wydziału, a także opracowywanie zakresów czynności pracowników.
28. Prowadzenie działań zmierzających do dobrowolnego lub przymusowego uregulowania należności o charakterze cywilno-prawnym, w zakresie kompetencji Wydziału.

5.   Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż  6%.
 
6.Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys – curriculum vitae,
c) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym, przysługującego osobie niepełnosprawnej*
e) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplomy lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
f) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (np. świadectwa pracy, zaświadczenie o za-trudnieniu),
g) kopie dokumentów wskazujących na charakter i czas prowadzonej działalności gospodarczej wraz z referencjami od inwestorów (minimum 3 referencje zawierające pozytywną ocenę kandydata),
h) inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach (jeżeli kandydat takie posiada),
i) kserokopia uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w specjalności inżynieryjnej – drogowej,
j) kserokopia prawa jazdy,
k) oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
l) oświadczenie kandydata, że:  posiada obywatelstwo polskie,  nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw  publicznych, cieszy się nieposzlakowaną opinią,
m) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na wskazanym stanowisku.

7. Termin składania ofert upływa w dniu 20-01-2017 r.

8. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania ofert za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego.

9. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

10. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy w Olkuszu.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko kierownicze urzędnicze - Naczelnik Wydziału Drogowo - Inwestycyjnego” na adres: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz lub składać osobiście w punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

Dodatkowe informacje:
Niżej wymienione dokumenty są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biurze  ds. Osobowych i Płac Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu:
- kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- wzór oświadczenia kandydata, że:  posiada obywatelstwo polskie,  nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw  publicznych, cieszy się nienaganną opinią,
- wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu,
- wzór oświadczenia o stanie zdrowia.
 
*) dotyczy kandydata, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności