Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gorenice – Zawada wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską  w Olkuszu Uchwały nr  VII/108/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gorenice - Zawada, obejmującej obszary, których granice określone zostały w załączniku graficznym do w/w Uchwały.

Ww. uchwała wraz załącznikiem graficznym została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w zakładce: Rada/uchwały/2015. Załącznik graficzny wraz z granicami obszarów objętych uchwałą dołączony jest również do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej www.umig.olkusz.pl oraz udostępniony jest do wglądu w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, pok. 219.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu Rynek 1, 32-300 Olkusz lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. w terminie do dnia 22.02.2017r. Wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Na podstawie art.39 ust.1, art.46 pkt 1, art.54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. Nr 2016 poz. 353 z późn.zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gorenice – Zawada wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego opracowania. Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:

  • pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz,
  • ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Ochrony Zabytków, pok. 219, Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., z podaniem  nazwiska, imienia, nazwy i adresu wnioskodawcy, przedmiotu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga i wniosek dotyczy, w terminie do dnia 22.02.2017r. Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

 

 

    Z up. Burmistrza

 Miasta i Gminy Olkusz

 

Jolanta Motyczyńska

     Z-ca Burmistrza

 

Załącznik graficzny do ogłoszenia