Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

PORZĄDEK OBRAD

XXVII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 01 lutego 2017 roku godz. 15.30

 

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje radnych i klubów radnych.
 5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.
 6. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami.
 7. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych sprawach pracy Komisji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta i Gminy Olkusz do partnerstwa dla wspólnej realizacji Projektu pn. „Utworzenie pętli rowerowych oraz infrastruktury towarzyszącej na obszarze powiatu olkuskiego jako zintegrowanego produktu turystycznego”, składanego w konkursie nr RPMP.06.01.04-IŻ.00-12-086/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014  - 2020, oś priorytetowa 6. Dziedzictwo Regionalne, poddziałanie 6.1.4. Lokalne Trasy Turystyczne - SPR
 9. Odpowiedzi Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz na interpelacje.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.