Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Problem niewystarczającej liczby miejsc parkingowych znany jest mieszkańcom całego kraju. W Olkuszu szczególnie nim dotknięci są zamieszkujący osiedla Pakuska, Młodych, Słowiki, Śródmieście i Centrum. Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Policja oraz Straż Miejska współpracują ze sobą, aby zminimalizować uciążliwości komunikacyjne we wskazanych osiedlach. W dyskusję mieli szansę włączyć się też mieszkańcy, wyrażając swoje opinie w specjalnie przygotowanej ankiecie, w której przez nieco ponad miesiąc udział wzięło 607 osób.

- Mieszkańcy osiedli najlepiej znają ich specyfikę, dlatego chciałem, by mieli możliwość wyrażenia własnych opinii o możliwych sposobach rozwiązania problemów komunikacyjnych. Istniejące możliwości mają swoje wady i zalety, dlatego chciałem, aby mieszkańcy mogli świadomie opowiedzieć się za jedną z nich – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Ankieta dostępna była pod adresem internetowym www.interankiety.pl/i/wGX9I7ao oraz w czterech punktach stacjonarnych: Gimnazjum Nr 4, Biblioteka Filia Nr 5, Biblioteka Filia Nr 3, Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu. Głosy zbierane były do 15.01.2017 r., a następnie zostały poddane szczegółowej analizie.

Celem odpowiedniego usystematyzowania wypowiedzi mieszkańców, respondent ankiety najpierw wskazywał miejsce zamieszkania. Szczegółowe wyniki pokazuje poniższy wykres.

Ankieta 1

Dopiero po sprecyzowaniu konkretnego osiedla, jego mieszkaniec mógł wybrać preferowane rozwiązanie komunikacyjne: strefę zamieszkania lub strefę ruchu. Możliwe było również zaproponowanie innej formuły.

Przypominając, stosowana na osiedlach strefa zamieszkania stawia w uprzywilejowanej pozycji pieszych. Nie ma potrzeby wyznaczania osobnych przejść dla pieszych, ponieważ mogą oni przekraczać ulicę w każdym miejscu. W strefie zamieszkania dzieci poniżej 7. roku życia nie muszą przebywać pod opieką osoby starszej. Kierowców obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h, a parkowanie samochodów dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. W przypadku braku miejsc wyznaczonych do postojów, parkowanie w strefie jest niedopuszczalne. Za niestosowanie się do powyższego przepisu grozi mandat karny.

Strefa ruchu jest obszarem wyznaczanym na drogach wewnętrznych. Na jej obszarze obowiązują wszystkie przepisy drogowe, tak jak na drodze publicznej. Parkowanie dozwolone jest zgodnie z przepisami Ustawy prawo o ruchu drogowym m.in. zatrzymanie i postój pojazdów możliwy jest wyłącznie w takich warunkach, w których jest on widoczny z dostatecznej odległości dla innych kierowców i tym samym nie powoduje utrudnień i zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W strefie ruchu piesi mają obowiązek korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych. W sytuacji, gdy nie ma chodnika, pieszy musi poruszać się lewą stroną pobocza jezdni. Z kolei dzieci do 7. roku życia mogą korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Zgodnie z przepisami, w strefie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h, jednak proponowano, aby na omawianych olkuskich osiedlach ograniczyć tę prędkość do 30 km/h.

Wyniki ankiety były następujące:

Wykres 2

Kolejne dwa wykresy przedstawiają podział rozwiązań komunikacyjnych, z uwzględnieniem sposobu przemieszczania się respondenta po osiedlu. Wyraźnie widać, że strefy zamieszkania częściej są preferowane przez pieszych, natomiast strefy ruchu wskazywali zmotoryzowani mieszkańcy osiedli.

Wykres 3

Wykres 4

W następnym pytaniu ankietowani wskazywali swoje preferencje komunikacyjne.

Wykres 5

Ankietę zakończyła typowa metryczka, czyli pytanie o wiek respondentów.

Wykres 6

W chwili obecnej trwają spotkania z przedstawicielami ankietowanych osiedli (radni, zarządy osiedli), na których przedstawiane są wyniki ankiety oraz analizowane możliwości uwzględnienia zgłoszonych propozycji. Aby pożądane zmiany mogły wejść w życie, konieczne będzie wykonanie i zaopiniowanie projektów organizacji ruchu. O wprowadzanych zmianach będziemy informować.

W ankiecie była poruszana przede wszystkim kwestia pozostania przy istniejących strefach zamieszkania lub wprowadzenia strefy ruchu na poszczególnych osiedlach mieszkaniowych w Olkuszu.  Możliwe było jednak udzielenie innej odpowiedzi, z czego skorzystało 88 respondentów. Osoby te poruszały przede wszystkim kwestie braku odpowiedniej liczby miejsc parkingowych na osiedlach, a co za tym idzie potrzebę budowy nowych parkingów, likwidację parkingu na Rynku w Olkuszu, zmianę lub uzupełnienie oznakowania na drogach osiedlowych. Padały również propozycje wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicach, m.in. na ul. K. K. Wielkiego i ul. Nullo.

W 2017 roku Gmina Olkusz zamierza przystąpić do wykonania inwestycji, które mają na celu usprawnienie ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego oraz zwiększenie liczby dostępnych miejsc parkingowych, co koresponduje z wyrażonymi w ankiecie propozycjami mieszkańców.

Planowane jest wykonanie m.in.: przebudowy ul. Nullo, połączenia ul. Krasińskiego z ul. Krucza Góra, kolejnego etapu przebudowy ul. Reja, kontynuacja przebudowy ul. Górniczej (blok 32a-32b), przebudowy ciągu jezdnego oraz wykonanie miejsc postojowych od strony południowej budynków nr 18 i 20 przy ul. Żuradzkiej, przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z miejscami postojowymi przy ul. Skalskiej, budowa drogi na ul. Rataja, przebudowa ul. Polnej wraz z miejscami parkingowymi, remont ul. Armii Krajowej wraz z uzupełnieniem miejsc parkingowych oraz przebudowa parkingu przy ul. Konopnickiej.

W przygotowaniu są dokumentacje projektowe na przebudowę takich ulic jak: Orzeszkowej, Ks. H. Januchty oraz Głowackiego w Olkuszu.

W związku z dużym zapotrzebowaniem na nowe miejsca parkingowe na terenie osiedli mieszkaniowych w Olkuszu, wykonany został projekt techniczny parkingu na ul. Baczyńskiego („klepisko”).