Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2017 pn. „Mecenat Małopolski”

W ramach konkursu wspierane będą zadania:

1) rozwijające kompetencje kulturowe społeczeństwa, promujące i tworzące warunki sprzyjające rozwojowi talentów, kształtowaniu postaw obywatelskich, edukacji kulturalnej i wychowaniu przez sztukę; kreujące programy edukacyjne w celu upowszechniania wiedzy oraz pobudzenia zainteresowania historią regionu i jego dziedzictwem; promujące literaturę i czytelnictwo; służące rozwojowi profesjonalnej sztuki oraz prowadzeniu działalności kulturalnej w formach zorganizowanych programowo, a tym samym stwarzające warunki do jak najszerszego udziału mieszkańców Małopolski w ofercie kulturalnej umożliwiającej obcowanie z dziełami autentycznej sztuki w różnych dziedzinach;

2) chroniące niematerialne dziedzictwo kulturowe; wzmacniające tożsamość regionalną opartą o walory autentycznego dziedzictwa; utrzymujące tożsamość lokalną i regionalną, szczególnie poprzez wspieranie folkloru i działalności zespołów folklorystycznych, wspierające projekty związane z wyrobem produktów tradycyjnych i promocją ginących zawodów;

3) prezentujące dzieła sztuki i niezależne inicjatywy artystyczne, twórcze oraz obywatelskie w obszarze kultury i sztuki, w tym działania zmierzające do wzrostu świadomości znaczenia sztuki, do budowania i projektowania nowych, aktywnych relacji z odbiorcą, m.in. poprzez działania wystawiennicze, warsztaty oraz rozwój talentów, wsparcie dla unikatowych projektów kulturalnych i działań promujących projekty interdyscyplinarne;

4) zachowujące i utrwalające w formie cyfrowej zasoby dziedzictwa kulturowego, digitalizujące dobra kultury; wspierające projekty wykorzystujące nowoczesne techniki zapisu i wymiany informacji; promujące projekty związane ze sztukami wizualnymi; wspierające niskonakładowe wydawnictwa i system tworzenia monitoringu, badania i diagnozowanie życia kulturalnego w Małopolsce; w tym projekty nowatorskich działań promocyjnych, uczestnictwa w międzyregionalnej współpracy w zakresie kultury;

5) promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Małopolskę; wspierające działania zmierzające do obalania stereotypów i dążące do budowania mostów międzykulturowych;

6) tworzące ambitne formy animacyjne na rzecz międzypokoleniowej aktywizacji społeczności, kreujące postawy tolerancji i wzmacniania wartości płynących z różnorodności życia, aktywizujące różne grupy wiekowe, a zwłaszcza wykorzystujące potencjał osób starszych, oraz wspierające projekty artystyczne o wymiarze społecznym, wychowawczym, terapeutycznym;

7) upowszechniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP, a także działania na rzecz społeczności lokalnej w obszarze kultury, a tym samym kreujące postawy obywatelskie, wspierające projekty edukacyjne, upowszechniające wiedzę oraz pobudzające zainteresowanie historią i dziedzictwem kulturowym regionu

Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego nie może przekroczyć 80%.

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą się ubiegać następujący oferenci z zastrzeżeniem, że ich cele statutowe są zgodne z dziedziną w jakiej realizowane jest zadanie:

  1. a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.),
  2. b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  3. c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, prowadzące działalność pożytku publicznego,
  4. d) spółdzielnie socjalne,
  5. e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857
    z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Termin składania ofert w konkursie upływa: 05.06.2017 r. o godz.15.00.