Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Wykonanie audytu energetycznego to warunek konieczny do ubiegania się o dofinansowanie z RPO WM 2014-2020 na wymianę starego, nieekologicznego pieca na urządzenie spełniające europejskie normy ekoprojektu. Uzyskane po audycie świadectwo energetyczne budynku będzie wymagane przy staraniu się o środki na nowy piec. Mieszkańcy, którzy wcześniej zgłosili się do swojej gminy, nie poniosą żadnych kosztów przeprowadzonych audytów. Zostaną one sfinansowane ze środków RPO WM.

W ramach procedury przetargowej  na wykonanie ocen energetycznych dla Subregionu Małopolski Zachodniej (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski i wadowicki) została wybrana firma NDE Sp. z o.o. z siedzibą Krakowie. Audytorzy będą przeprowadzać oceny energetyczne tych budynków, których właściciele ubiegają się o środki z regionalnego programu operacyjnego na wymianę kotłów. Dla nich audyty energetyczne są bezpłatne.

Prawidłowo przeprowadzona ocena energetyczna każdego budynku powinna obejmować kilka elementów: wizję lokalną i ocenę stanu danego budynku, w tym wykonanie dokumentacji fotograficznej, opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (zawierającego: identyfikację budynku i jego charakterystykę energetyczną oraz zalecenia w zakresie wyboru najlepszego rodzaju termomodernizacji), a także informację na temat wymaganej mocy cieplnej montowanego pieca. 

Przypominamy też, że środki na wymianę pieców dostępne będą wyłącznie za pośrednictwem samorządów gminnych. Audytorzy z firm wybranych przez UMWM powinni posiadać przy sobie  stosowny identyfikator nadany przez daną gminę.

W związku z wykonywanymi ocenami energetycznymi  w budynkach objętych projektami  polegającymi na wymianie kotłów w ramach Działania 4.4  Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na terenie Gminy Olkusz uprzejmie informuję, że następujące osoby są upoważnione z ramienia Gminy Olkusz do wykonywania wizji lokalnej budynków i ocen energetycznych:

  1. Cymerman Jarosław
  2. Dobrowolski Sławomir
  3. Drzał Izabela
  4. Jaworski Ryszard
  5. Jędrzejewski Ryszard
  6. Karasek Dawid
  7. Zięba Magdalena
  8. Rainholc Karolina