Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik zaprasza do składania kandydatur na stanowiska dyrektorów:

 • Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Gorenicach; 32-327 Gorenice, ul. Krakowska 51,
 • Przedszkola Nr 10 im. Lucyny Krzemienieckiej w Olkuszu; 32-300 Olkusz, ul. Stefana Żeromskiego 6.

Kandydatury należy składać osobiście, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 32 626 01 04, nie później jednak niż do 5 maja 2017 r. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać CV oraz list motywacyjny. Chętni powinni spełniać wymagania wskazane poniżej. Zatrudnienie odbędzie się w wyniku powierzenia obowiązków dyrektora, ponieważ w drodze konkursu nie wyłoniono kandydata.

„Zanim dokonam ostatecznego wyboru, chciałbym dać szansę szerszemu gronu zainteresowanych i spotkać się z osobami, które czują się na siłach, aby pokierować instytucjami edukacyjnymi w naszej gminie. Zarówno w przypadku przedszkola, jak też szkoły, szukamy nie tylko wykwalifikowanego pedagoga, ale również menadżera, chcącego stawić czoło wyzwaniom, jakie niesie ze sobą współczesne szkolnictwo” – komentuje burmistrz Roman Piaśnik.

 

Wymagania, którym powinien sprostać nauczyciel mianowany lub dyplomowany ubiegający się o stanowisko dyrektora:

 • ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub szkole podstawowej;
 • ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 • uzyskał:
  1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
  2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
  3. w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej;
 • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 ze zmianami), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zmianami), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 ze zmianami);