Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

PORZĄDEK  OBRAD

XXXI sesji Rady Miejskiej  w Olkuszu w dniu 30 maja 2017 roku – godz. 15.30

 

 

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 

 1. Przedstawienie porządku obrad XXXI sesji Rady Miejskiej.

 

 1. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w Olkuszu.

 

 1. Interpelacje radnych i klubów radnych.

 

 1. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o istotnych sprawach w okresie między sesjami – sprawozdanie.

 

 1. Informacje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Olkuszu o sprawach wynikłych w okresie między sesjami

 

 1. Informacje Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Olkuszu o istotnych

        sprawach pracy Komisji.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, za jakich mogą być wykonane.

  

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Olkusz na lata 2017 – 2024.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany siedziby Filii  PiMBP w Olkuszu w Kosmolowie oraz ogłoszenia zamiaru dokonania zmiany Statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Olkusz na 2017 rok.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/370/2016 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Olkusz z późn. zmianami. 

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania „ Remont drogi powiatowej nr 1082K Zawada- Racławice- Szklary w m. Zawada w km od 0+000 do 0+273”.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego na realizację zadania „ Remont drogi powiatowej nr 1079K Żurada – Witeradów – Osiek w m. Witeradów i Osiek w km od 2+646 do 4+123”.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla powiatu Olkuskiego na realizację zadania „ Remont drogi powiatowej nr 1087K Zederman – Kosmolów w m. Zederman i Zadole Kosmolowskie w km od 0+ 000 do 1+435”.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania „Przebudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1078K wraz z budową sygnalizacji świetlnej”.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zedermanie.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Prezesa Zarządu oraz pracowników OFNE EMALIA S.A. na Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

 

 1. Odpowiedzi Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz na Interpelacje.

 

 1. Zapytania i wolne wnioski.